vaTukA

107. pAlai
n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
5
irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
10
pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
15
oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
mAlai in tuNaiAki, kAlaip
20
pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
maNa manai kamazum kAnam
tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.

tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

213. pAlai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
koykuzai atiral vaiku pular alari
5
curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
10
azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
eri maruL katira tiru maNi imaikkum
15
velpOr vAnavan kollik kuTa varai
vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
20
kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

253. pAlai
'vaikaltORum pacalai pAya, en
meyyum perumpiRitu AkinRu, oyyena;
annaiyum amarA mukattinaL; alarE,
vATAp pUvin kogkar OTTi,
5
n'ATu pala tan'ta pacum pUT pANTiyan
pon mali n'eTu n'akark kUTal ATiya
in icai Arppinum peritE; Igku yAn
cila n'AL uyyalen pOnm' enap pala n'inain'tu,
Azal vAzi, tOzi! vaTAatu,
10
Ar iruL n'aTu n'AL Er A uyya,
pakai munai aRuttup pal inam cAay,
kaNamcAl kOvalar n'eTu viLip payir aRin'tu,
inam talait tarUum tuLagku imil n'al ERRut
tazUup piNar eruttam tAzap pUTTiya
15
am tUmpu akal amaik kamajcelap peyta
tuRu kAz valciyar tozu aRai vauvi,
kanRuTaip peru n'irai manRu n'iRai tarUum
n'ErA van tOL vaTukar peru makan,
pEr icai erumai n'al n'ATTu uLLatai
20
ayiri yARu iRan'tanar Ayinum, mayar iRan'tu
uLLupatilla tAmE paNait tOL,
kurumpai men mulai, arumpiya cuNagkin,
n'ucuppu azittu olivarum tAz irug kUn'tal,
mAka vicumpin tilakamoTu patitta
25
tigkaL anna n'in tiru mukattu,
oN cUTTu avir kuzai malain'ta n'OkkE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - n'akkIrar

281. pAlai
ceyvatu terin'ticin tOzi! alkalum,
akaluL ANmai accu aRak kURiya
col pazutu Akum enRum ajcAtu,
olku iyal maTa mayil ozitta pIli,
5
vAn pOz val vil cuRRi, n'On cilai
av vAr viLimpiRku amain'ta n'ovvu iyal
kanai kural icaikkum virai celal kaTug kaNai
muraN miku vaTukar munnuRa, mOriyar
ten ticai mAtiram munniya varaviRku
10
viNNuRa Ogkiya pani irug kunRattu,
oN katirt tikiri uruLiya kuRaitta
aRai iRan'tu, avarO cenRanar
paRai aRain'tanna alar n'amakku ozittE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

295. pAlai
n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
5
vEgkai venRa veru varu paNait tOL
Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
kalluTai atara kAnam n'In'ti,
kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
10
uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
ARu cel vampalar acai viTa URum,
puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
15
toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
20
am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

375. pAlai
'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin
inaital AnAy' enRicin ikuLai!
ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar
kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum
5
kallA iLaiyar kalitta kavalai,
kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum
n'eyttOr ATiya mallal moci viral,
atta eruvaic cEval cErn'ta
arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,
10
ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan
viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni
kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,
cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,
vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,
15
konRa yAnaik kOTTin tOnRum,
ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr
n'Oy ilar peyartal aRiyin,
AzalamannO, tOzi! en kaNNE.

piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

381. pAlai
ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
5
azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
10
eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
15
tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
onnAt tevvar man eyil pOla,
perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
20
etir malar iNaip pOtu anna, tan
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr