vAna varampan

45. pAlai
vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
5
AL il attattu uzuvai ukaLum
kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
ezil malar puraitalvENTum. alarE,
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
10
tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
in icai Arppinum peritE. yAnE,
kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
Atiman'ti pOla, pEtuRRu
15
alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
uTai matil Or araN pOla,
ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

359. pAlai
'pani vAr uNkaNum, pacan'ta tOLum,
n'ani piRar aRiyac cAay, n'ALum,
karan'tanam uRaiyum n'am paNpu aRiyAr,
n'ITinarmannO, kAtalar' ena n'I
5
evan kaiyaRRanai? ikuLai! avarE
vAnavarampan veLiyattu anna n'am
mAN n'alam tammoTu koNTanar munAatu,
aruj curak kavalai acaiiya kOTiyar,
perug kal mImicai, iyam ezun'tAgku,
10
vIz piTi keTutta n'eTun' tAL yAnai
cUr pukal aTukkattu mazai mARu muzagkum,
poyyA n'al icai mA vaN pulli,
kavaik katir varakin yANarp pain' tAL
mutait cuval mUzkiya, kAn cuTu kurUup pukai
15
aruvit tuvalaiyoTu mayagkum
peru varai attam iyagkiyOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-mAmUlanAr

389. pAlai
aRiyAy vAzi, tOzi! n'eRi kural
cAn'tu Ar kUn'tal uLari, pOtu aNin'tu,
tEm kamaz tiru n'utal tilakam taiiyum,
pal itaz etir malar kiLLi vERu paTa
5
n'al iLa vana mulai alliyoTu appiyum,
perun' tOL toyyil varittum, ciRu paraTTu
am cej cIRaTip pajci UTTiyum,
eR puRan'tan'tu, n'iR pArATTi,
pal pUj cEkkaiyin pakalum n'IgkAr,
10
manaivayin iruppavarmannE tunaitan'tu,
irappOr En'tu kai n'iRaiya, purappOr
pulampu il uLLamoTu putuva tan'tu uvakkum
arum poruL vETTam eNNi, kaRuttOr
ciRu pun kiLavic cellal pAzpaTa,
15
n'al icai tam vayin n'iRumAr, val vEl
vAna varampan n'al n'ATTu umpar,
vEnil n'ITiya veg kaTaRRu aTai mutal,
ARu cel vampalar vERu pirin'tu alaRa,
kolai vemmaiyin n'ilai peyarn'tu uRaiyum
20
perug kaLiRu tolaicciya irug kEz ERRai
cem pula marugkil tan kAl vAgki,
valam paTu venRiyoTu cilampakam cilampa,
paTu mazai urumin muzagkum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - n'akkIranAr