vAnavan

33. pAlai
vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
"manai mAN kaRpin vANutal oziya,
kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
5
vILaip parun'tin kOL val cEval
vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
iLi tEr tIm kural icaikkum attam
celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
10
teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
yAmE emiyam Aka, n'IyE
oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
vel pOr vAnavan kolli mImicai,
15
n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
ceyvinai ARRuRa vilagkin,
20
eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?

talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

77. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, ALvinai tarIiyar,
tun arug kAnam tunnutal n'anRu' enap
pinninRu cUzn'tanai Ayin, n'anRu innAc
cUzn'ticin vAziya, n'ejcE! veytuRa
5
iTi umiz vAnam n'Igki, yAgkaNum
kuTi patippeyarn'ta cuTTuTai mutu pAz,
kayiRu piNik kuzici Olai koNmAr,
poRi kaNTu azikkum AvaNamAkkaLin,
uyir tiRam peyara, n'al amark kaTan'ta
10
taRukaNALar kuTar tarIi, teRuvara,
cej cevi eruvai, ajcuvara ikukkum
kal atark kavalai pOkin, cIRUrp
pul arai ittip pukar paTu n'Izal
el vaLi alaikkum, iruL kUr mAlai,
15
vAnavan maRavan, vaNagkuvil taTak kai,
AnA n'aRavin vaN makiz, piTTan
porun'tA mannar aruj camattu uyartta
tirun'tuilai eHkam pOla,
arun' tuyar tarum, ivaL pani vAr kaNNE.

talaimakan piriyak karutiya n'ejciRkuc collic celavazugkuvittatu.- marutan iLa n'AkanAr

143. pAlai
ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
5
tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
10
vacai il vem pOr vAnavan maRavan
n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
15
taN kamaz n'Ilam pOla,
kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.

poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

159. pAlai
teN kazi viLain'ta veN kal uppin
koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
5
vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
aru munai alaitta perum pukal valattar,
kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
10
uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
15
vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
20
ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

213. pAlai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
koykuzai atiral vaiku pular alari
5
curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
10
azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
eri maruL katira tiru maNi imaikkum
15
velpOr vAnavan kollik kuTa varai
vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
20
kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

309. pAlai
vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
teyvam cErn'ta parArai vEmpil
5
kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
aralai veN kAz Aliyin tAam
kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
10
perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
15
iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
taN peru paTAar verUum
kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

381. pAlai
ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
5
azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
10
eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
15
tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
onnAt tevvar man eyil pOla,
perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
20
etir malar iNaip pOtu anna, tan
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr