talaivan

3. pAlai
irug kazi mutalai mEen'tOl anna
karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
5
mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
10
koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
pul ilai marAatta akan cEN attam,
kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
15
kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
koTug kuzaikku amartta n'Okkam
n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?

mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

5. pAlai
aLi n'ilai poRAatu amariya mukattaL,
viLi n'ilai koLLAL, tamiyaL, menmela,
n'alam miku cEvaTi n'ilam vaTuk koLAa,
kuRuka van'tu, tan kUr eyiRu tOnRa
5
vaRitu akattu ezun'ta vAy al muRuvalaL,
kaNNiyatu uNarA aLavai, oNNutal,
vinai talaippaTutal cellA n'inaivuTan
muLin'ta Omai mutaiyal am kATTu,
paLigkattu anna pal kAy n'elli,
10
mOTTu irum pARai, ITTu vaTTu Eyppa,
utirvana paTUum katir teRu kavAan,
mAytta pOla mazuku n'unai tORRi,
pAttiyanna kuTumik kUrg kal,
viral n'uti citaikkum n'irai n'ilai atara,
15
paral murampu Akiya payam il, kAnam
iRappa eNNutir Ayin "aRattARu
anRu" ena mozin'ta tonRupaTu kiLavi
anna Aka' ennun'aL pOla,
munnam kATTi, mukattin uraiyA,
20
Ovac ceytiyin onRu n'inain'tu oRRi,
pAvai mAytta panin'Ir n'OkkamoTu,
Akattu oTukkiya putalvan pun talait
tU n'Ir payan'ta tuNai amai piNaiyal
mOyinaL uyirtta kAlai, mA malar
25
maNi uru izan'ta aNi azi tORRam
kaNTE kaTin'tanam, celavE oNToTi
uzaiyam Akavum inaivOL
pizaiyalaLmAtO, piritum n'Am eninE!

poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavazugkiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

9. pAlai
kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
villOr tUNi vIgkap peyta
appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
5
izutin anna tIm puzal tuyvAy
uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
Ali vAnin kAloTu pARi,
tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
10
attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
15
jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
tunai pari turakkum tujcAc celavin
emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
pAgkarp palli paTutoRum paravi,
20
kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
piTik kai anna pinnakam tINTi,
toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
25
am tIm kiLavik kuRumakaL
men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?

vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.

pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

19. pAlai
anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
5
kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
10
cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
veyya ukutara, verIi, paiyena,
15
cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
pU vI koTiyin pullenap pOki,
aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!

n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

24. mullai
vELAp pArppAn vALaran' tumitta
vaLai kaLain'tu ozin'ta kozun'tin anna,
taLai piNi avizA, curi mukap pakanRai,
citaral am tuvalai tUvalin, malarum
5
taii n'inRa taN peyal kaTain'AL,
vayagku katir karan'ta vATai vaikaRai,
vicumpu urivatupOl, viyal iTattu ozuki,
magkul mA mazai, ten pulam paTarum
pani irug kagkulum tamiyaL n'In'ti,
10
tam UrOLE, n'annutal; yAmE,
kaTi matil katavam pAytalin, toTi piLan'tu,
n'uti mukam mazukiya maNNai veN kOTTu,
ciRu kaN yAnai n'eTu n'A oN maNi,
kazip piNik kaRait tOl pozi kaNai utaippu,
15
tazagkukural muracamoTu muzagkum yAmattu,
kazittu uRai ceRiyA vALuTai eRuzt tOL,
iravut tuyil maTin'ta tAnai,
uravuc cina vEn'tan pAcaRaiyEmE.

talaimakan paruvag kaNTu colliyatu. vinaimuRRum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - AvUr mUlag kizAr

33. pAlai
vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
"manai mAN kaRpin vANutal oziya,
kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
5
vILaip parun'tin kOL val cEval
vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
iLi tEr tIm kural icaikkum attam
celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
10
teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
yAmE emiyam Aka, n'IyE
oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
vel pOr vAnavan kolli mImicai,
15
n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
ceyvinai ARRuRa vilagkin,
20
eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?

talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

34. mullai
ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
iru tiri maruppin aNNal iralai
5
ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
10
celka, tErE n'al valam peRun'a!
pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
tuRai viTTanna tU mayir ekinam
tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
15
'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
illavar aRital ajci, mellena
mazalai in col payiRRum
n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

39. pAlai
'ozittatu pazitta n'ejcamoTu vazip paTarn'tu,
uLLiyum aRitirO, em?' ena, yAza n'in
muL eyiRRut tuvar vAy muRuval azugka,
n'Oy mun'tuRuttu n'otumal moziyal; n'in
5
Ay n'alam maRappenO maRRE? cEN ikan'tu
oli kazai picain'ta jeli cori oN poRi
paTu jemal putaiyap potti, n'eTu n'ilai
muLi pul mImicai vaLi cuzaRRuRAak
kATu kavar perun' tI OTuvayin OTalin,
10
atar keTuttu alaRiya cAttoTu orAgku
matar puli verIiya maiyal vEzattu
inam talai mayagkiya n'anan' talaip perug kATTu,
jAnRu tOnRu avir cuTar mAnRAl paTTena,
kaL paTar Oti! n'iR paTarn'tu uLLi,
15
aruj celavu ARRA Ar iTai, jerErenap
paran'tu paTu pAyal n'avvi paTTena,
ilagku vaLai ceRiyA ikutta n'OkkamoTu,
n'ilam kiLai n'inaivinai n'inRa n'iR kaNTu,
'innakai'! inaiyam Akavum, emvayin
20
UTal yAgku van'tanRu?' ena, yAza n'in
kOTu En'tu puruvamoTu kuvavu n'utal n'Ivi,
n'aRug katuppu uLariya n'annar amaiyattu,
vaRug kai kATTiya vAy al kanavin
ERRu EkkaRRa ulamaral
25
pORRAy Akalin, pulattiyAl, emmE!

poruL muRRiya talaimakan talaimakaLaik kaNTu colliyatu.- maturaic cegkaNNanAr

41. pAlai
vaiku pular viTiyal, mai pulam parappa,
karu n'anai avizn'ta UzuRu murukkin
eri maruL pUj cinai inac citar Arppa,
n'eTu n'el aTaicciya kazani Er pukuttu,
5
kuTumik kaTTiya paTappaiyoTu miLira,
arikAl pOzn'ta teri pakaTTu uzavar
Otait teL viLi pulamtoRum parappa,
kOziNar etiriya maratta, kavini,
kATu aNi koNTa kANtaku pozutil,
10
n'Am piri pulampin n'alam celac cAay,
n'am piripu aRiyA n'alanoTu ciRan'ta
n'al tOL n'ekiza, varun'tinaLkollO
men ciRai vaNTin taN kamaz pUn' tuNar
tAtu in tuvalai taLir vArn'tanna
15
am kaluz mAmai kiLaiiya,
n'uN pal titti, mAayOLE?

talaimakan poruLvayiR pirin'taviTattu, kizattiyai n'inain'tu colliyatu. - kunRiyanAr

43. pAlai
kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
5
n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
koy akai mullai kAloTu mayagki,
10
mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
Etil poruTpiNip pOki, tam
15
in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

44. mullai
van'tu vinai muTittanan vEn'tanum; pakaivarum
tam tiRai koTuttut tamar AyinarE;
muraN ceRin'tirun'ta tAnai iraNTum
onRu ena aRain'tana paNaiyE; n'in tEr
5
mun iyagku Urti pinnilai IyAtu,
Urka, pAka! oru vinai, kaziya
n'annan, ERRai, n'aRum pUN atti,
tun arug kaTun' tiRaR kagkan, kaTTi,
pon aNi valvil punRuRai, enRu Agku
10
anRu avar kuzIiya aLappu arug kaTTUr,
parun'tu paTap paNNi, pazaiyan paTTena,
kaNTatu n'OnAnAki, tiN tErk
kaNaiyan akappaTa, kazumalam tan'ta
piNaial am kaNNip perum pUT cenni
15
azumpil anna aRAa yANar,
pazam pal n'ellin pal kuTip paravai,
pogkaTi paTikayam maNTiya pacu miLai,
taN kuTavAyil annOL
paNpuTai Akattu in tuyil peRavE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

47. pAlai
azivu il uLLam vazivazic ciRappa
vinai ivaN muTittanam Ayin, val virain'tu
ezu ini vAziya n'ejcE! oli talai
alagku kazai n'aralat tAkki, vilagku ezun'tu,
5
kaTu vaLi uruttiya koTi viTu kUr eri
viTar mukai aTukkam pAytalin, uTan iyain'tu,
amaik kaN viTu n'oTi kaNak kalai akaRRum
vem munai aruj curam n'In'ti, kaimmikku,
akan cuTar kal cErpu maRaiya, manaivayin
10
oN toTi makaLir veN tirik koLAalin,
kuRu n'aTaip puRavin ceg kAR cEval
n'eTu n'ilai viyal n'akar vIztuNaip payirum
pulampoTu van'ta punkaN mAlai,
'yANTu uLarkol?' enak kalizvOL eyti,
15
izai aNi n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
mazai viLaiyATum vaLam kezu ciRumalaic
cilampin kUtaLag kamazum veRpin
vEy purai paNait tOL, pAyum
n'Oy acA vITa, muyagkukam palavE.

talaimakan iTaic curattu azin'ta n'ejciRkuc colliyatu. - AlampEri cAttanAr

51. pAlai
AL vazakku aRRa curattiTaik katir teRa,
n'IL eri paran'ta n'eTun' tAL yAttu,
pOz vaLi muzagkum, pullen uyarcinai,
muTai n'acai irukkaip peTai mukam n'Okki,
5
Un patittanna veruvaru cej cevi
eruvaic cEval karipu ciRai tIya,
vEnil n'ITiya vEy uyar n'anan'talai,
n'I uzan'tu eytum ceyvinaip poruT piNi
pal itaz mazaik kaN mAayOLvayin
10
piriyin puNarvatuAyin piriyAtu,
En'tu mulai muRRam vIgka, pal Uz
cEyizai teLirppak kavaii, n'ALum
manaimutal vinaiyoTum uvappa,
n'inai mAN n'ejcam! n'Igkutal maRan'tE.

poruLvayiR pirivu kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu.- perun'tEvanAr

54. mullai
virun'tin mannar arugkalam teRuppa,
vEn'tanum vempakai taNin'tanan. tIm peyaR
kArum Arkali talaiyinRu. tErum
Ovattanna kOpac cen' n'ilam,
5
vaL vAy Azi uL uRupu uruLa,
kaTavuka. kANkuvam pAka! matavu n'aTait
tAmpu acai kuzavi vIgkucurai maTiya,
kanaial am kurala kAR pari payiRRi,
paTu maNi miTaRRa paya n'irai Ayam
10
koTu maTi uTaiyar kOR kaik kOvalar
konRaiam kuzalar pinRait tUgka,
manaimanaip paTarum n'anai n'aku mAlai,
tanakkena vAzAp piRarkku uriyALan
paNNan ciRukuTip paTappai n'uN ilaip
15
pun kAz n'ellippaig kAy tinRavar
n'Ir kuTi cuvaiyin tIviya mizaRRi,
'mukiz n'ilAt tikaztarum mUvAt tigkaL!
ponnuTait tAli en makan oRRi,
varukuvaiAyin, tarukuven pAl' ena,
20
vilagku amark kaNNaL viral viLi payiRRi,
titalai alkul em kAtali
putalvaR poykkum pUgkoTi n'ilaiyE.

vinai muTittu mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- mARRUr kizAr makanAr koRRag koRRanAr

57. pAlai
ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
5
pukal EkkaRRa pullen ulavaik
kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
10
yAmE emiyam Aka, tAmE
pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
vI Er vaNNam koNTanRukollO
koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
15
mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
pAnAT kagkulum pakalum
AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

62. kuRijci
ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
5
mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
10
n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
Akam aTaitan'tOLE ven vER
kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
15
kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
maTavatu mANTa mAayOLE.

allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

64. mullai
kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
5
aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
10
pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
15
A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
pulampu koL mAlai kETToRum
kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

77. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, ALvinai tarIiyar,
tun arug kAnam tunnutal n'anRu' enap
pinninRu cUzn'tanai Ayin, n'anRu innAc
cUzn'ticin vAziya, n'ejcE! veytuRa
5
iTi umiz vAnam n'Igki, yAgkaNum
kuTi patippeyarn'ta cuTTuTai mutu pAz,
kayiRu piNik kuzici Olai koNmAr,
poRi kaNTu azikkum AvaNamAkkaLin,
uyir tiRam peyara, n'al amark kaTan'ta
10
taRukaNALar kuTar tarIi, teRuvara,
cej cevi eruvai, ajcuvara ikukkum
kal atark kavalai pOkin, cIRUrp
pul arai ittip pukar paTu n'Izal
el vaLi alaikkum, iruL kUr mAlai,
15
vAnavan maRavan, vaNagkuvil taTak kai,
AnA n'aRavin vaN makiz, piTTan
porun'tA mannar aruj camattu uyartta
tirun'tuilai eHkam pOla,
arun' tuyar tarum, ivaL pani vAr kaNNE.

talaimakan piriyak karutiya n'ejciRkuc collic celavazugkuvittatu.- marutan iLa n'AkanAr

79. pAlai
tOT patan amaitta karug kai ATavar
kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
pAr uTai marugkin URal maNTiya
5
van pulam tumiyap pOki, kogkar
paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
akal iru vicumpin UnRit tOnRum
n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
10
'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
koTu vil eyinar kOT curam paTara,
15
n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
kal piRagku attam pOki,
n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.

poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

83. pAlai
valam curi marAattuc curam kamaz putu vIc
curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
kaRai aTi maTap piTi kAnattu alaRa,
kaLiRRuk kanRu ozitta uvakaiyar, kali ciRan'tu,
5
karug kAl marAattuk kozug kompu piLan'tu,
perum poLi veN n'Ar azun'tupaTap pUTTi,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUr,
n'aRavu n'oTai n'al il putavumutaR piNikkum
kallA iLaiyar perumakan pulli
10
viyan talai n'al n'ATTu vEgkaTam kaziyinum,
cEyar ennAtu, anpu mikak kaTaii,
eyta van'tanavAltAmE n'eytal
kUmpu viTu n'ikar malar anna
En'tu ezil mazaik kaN em kAtali kuNanE.

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kallATanAr

84. mullai
malaimicaik kulaiiya uru kezu tiruvil
paNai muzagku ezili pauvam vAgki,
tAz peyaR peru n'Ir, valan Erpu, vaLaii,
mAtiram putaippap pozitalin, kANvara
5
iru n'ilam kaviniya EmuRukAlai
n'eruppin anna ciRu kaT panRi,
ayirkkaT paTAart tujcu, puRam putaiya,
n'aRu vI mullai n'AL malar utirum
puRavu aTain'tirun'ta aru munai iyavin
10
cIRUrOLE, oNNutal! yAmE,
eri purai pal malar piRaza vAgki,
arijar yAtta alagku talaip peruj cUTu
kaL Ar vinaijar kaLamtoRum maRukum
taNNaTai tazIiya koTi n'uTagku Ar eyil
15
arun' tiRai koTuppavum koLLAn, cinam ciRan'tu,
vinaivayin peyarkkum tAnai,
punaitAr, vEn'tan pAcaRaiyEmE!

talaimakan pAcaRaiyilirun'tu colliyatu. - maturai ezuttALan

86. marutam
uzun'tu talaippeyta kozug kaLi mitavai
peruj cORRu amalai n'iRpa, n'irai kAl
taN perum pan'tart taru maNal jemiri
manai viLakkuRuttu, mAlai toTari,
5
kanai iruL akanRa kavinpeRukAlai;
kOL kAl n'Igkiya koTu veN tigkaL
kETu il vizup pukaz n'AL talaivan'tena,
uccik kuTattar, puttakal maNTaiyar,
potu cey kampalai mutu cem peNTir
10
munnavum pinnavum muRai muRai tarattara,
putalvaR payan'ta titalai av vayiRRu
vAl izai makaLir n'Alvar kUTi,
'kaRpinin vazAa, n'aR pala utavip
peRROR peTkum piNaiyai Aka!' ena,
15
n'IroTu corin'ta Ir itaz alari
pal irug katuppin n'elloTu tayagka,
vatuvai n'al maNam kazin'ta pinRai,
kallen cummaiyar, jerErenap pukutan'tu,
'pEr iRkizatti Aka' enat tamar tara,
20
Or iR kUTiya uTan puNar kagkul,
koTum puRam vaLaii, kOTik kaligkattu
oTugkinaL kiTan'ta Or puRam tazIi,
muyagkal viruppoTu mukam putai tiRappa,
ajcinaL uyirttakAlai, 'yAza n'in
25
n'ejcam paTarn'tatu ejcAtu urai' ena,
in n'akai irukkai, pin yAn vinavalin,
cej cUTTu oN kuzai vaN kAtu tuyalvara,
akam mali uvakaiyaL Aki, mukan ikuttu,
oyyena iRaijciyOLE mAvin
30
maTam koL mataiiya n'Okkin,
oTugku Ir Oti, mAayOLE.

vAyil maRutta tOzikkut talaimakan colliyatu. talaimakaLaik kUTi inpuRRirun'ta talaimakan paNTu n'ikazn'tatu coRRu inpuRRirun'tatUumAm,- n'allAvUr kizAr

87. pAlai
tIm tayir kaTain'ta tiraL kAl mattam,
kanRu vAy cuvaippa, munRil tUgkum
paTalaip pan'tarp pul vEy kurampai,
n'alkUr cIRUr ellit tagki,
5
kuTumi n'eRRi n'eTu marac cEval
talaik kural viTiyaR pOki, munAatu,
kaTugkaN maRavar kal kezu kuRumpin
ezun'ta taNNumai iTag kaT pANi,
aruj curam celvOr n'ejcam tuNNena,
10
kunRu cEr kavalai, icaikkum attam,
n'ani n'ITu uzan'tanaimannE! atanAl
uva ini vAziya, n'ejcE! mai aRa
vaiku cuTar viLagkum vAn tOy viyal n'akarc
cuNagku aNi vana mulai n'alam pArATTi,
15
tAz irug kUn'tal n'am kAtali
n'IL amai vanappin tOLumAr aNain'tE.

vinai muRRi mILum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu.- maturaip pErAlavAyAr

93. pAlai
kEL kETu UnRavum, kiLaijar Aravum,
kEL al kELir kezIiyinar ozukavum,
ALvinaikku etiriya UkkamoTu pukal ciRan'tu;
Arag kaNNi aTupOrc cOzar
5
aRam kezu n'al avai uRan'tai anna
peRal aru n'an kalam eyti, n'ATum
ceyal aruj ceyvinai muRRinam Ayin;
araN pala kaTan'ta, muraN koL tAnai,
vATA vEmpin, vazuti kUTal
10
n'AL agkATi n'ARum n'aRu n'utal
n'IL irug kUn'tal mAayOLoTu,
varai kuyinRanna vAn tOy n'eTu n'akar,
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
n'ivan'ta paLLi, n'eTuj cuTar viLakkattu,
15
n'alam kEz Akam pUN vaTup poRippa,
muyagkukam cenmO n'ejcE! vari n'utal
vayam tikazpu izitarum vAy puku kaTAattu,
mILi moympoTu n'ilan eRiyAk kuRuki,
AL kOL pizaiyA, ajcuvaru taTak kai,
20
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kOtai
tiru mA viyal n'akark karuvUr muntuRai.
teN n'Ir uyar karaik kuvaiiya
taN Anporun'ai maNalinum palavE.

vinai muRRi mILaluRum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr

94. mullai
tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
5
taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
aitu paTu koLLi agkai kAya,
kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
10
mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
Arvam ciRan'ta cAyal,
irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

99. pAlai
vAL vari vayamAn kOL ukir anna
cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
citaral cemmal tAay, matar ezil
mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
5
mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
atiral paran'ta am taN pAtiri
utirvI am cinai tAay, etir vI
marAa malaroTu virAay, parAam
aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
10
n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!

uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

109. pAlai
pal itaz men malar uNkaN, n'al yAz
n'arampu icaittanna in tIm kiLavi,
n'alam n'alku orutti irun'ta UrE
kOTu uzu kaLiRRin tozuti INTik
5
kATu kAlyAtta n'ITu marac cOlai
vizai veLil ATum kazai vaLar n'anan'talai,
veN n'unai ampin vicai iTa vIzn'tOr
eNNu varampu aRiyA uval iTu patukkaic
curam kezu kavalai kOTpAl paTTena,
10
vazagkun'ar maTin'ta attam iRan'tOr,
kaipporuL illaiAyinum, meyk koNTu
in uyir cekAar viTTu akal tappaRkup
perug kaLiRRu maruppoTu vari ataL iRukkum
aRan il vEn'tan ALum
15
vaRan uRu kunRam pala vilagkinavE.

iTaic curattut talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- kaTun'toTaik kAvinAr

114. mullai
'kELAy, ella! tOzi! vElan
veRi ayar kaLattuc ciRu pala tAaya
viravu vI uRaitta Ir n'aRum puRavin,
uravuk katir mazugkiya kal cEr jAyiRu,
5
aravu n'ugku matiyin, aiyena maRaiyum
ciRu pun mAlaiyum uLLAr avar' ena,
n'ap pulan'tu uRaiyum evvam n'Igka,
n'Ul aRi valava! kaTavumati, uvakkAN
n'eTug koTi n'uTagkum vAn tOy puricai,
10
yAmam koLpavar n'ATTiya n'aLi cuTar
vAnaka mInin viLagkit tOnRum,
arug kaTik kAppin, ajcu varu, mUtUrt
tirun'akar aTagkiya mAcu il kaRpin,
ari matar mazaik kaN, amai purai paNait tOL,
15
aNagku cAl, arivaiyaik kANkuvam
polampaTaik kali mAp pUNTa tErE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - .......

118. kuRijci
kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
5
iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
10
taniyai varutal ataninum ajcutum.
en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
puNar kuRi ceyta pularkural Enal
kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!

ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

121. pAlai
n'Am n'akai uTaiyam n'ejcE! kaTun' teRal
vEnil n'ITiya vAn uyar vazin'AL,
vaRumai kUriya maN n'Irc ciRu kuLat
toTukuzi marugkil tuvvAk kalagkal
5
kanRuTai maTap piTik kayan'talai maNNi,
cERu koNTu ATiya vERupaTu vayak kaLiRu
ceg kOl vAl iNar tayagkat tINTi,
cori puRam urijiya n'eRi ayal marA attu
alkuRu vari n'izal acaii, n'ammoTu
10
tAn varum enpa, taTa men tOLi
uRukaN mazavar uruL kINTiTTa
ARu cel mAkkaL cORu poti veN kuTai
kanai vicaik kaTu vaLi eTuttalin, tuNai cettu
veruL ERu payirum AgkaN,
15
karu muka mucuvin kAnattAnE.

tOziyAl talaimakaLai uTanvarum enak kETTa talaimakan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'Akan

123. pAlai
uNNAmaiyin uyagkiya marugkin
ATAp paTivattu AnROr pOla,
varai ceRi ciRu n'eRi n'iraipuTan cellum
kAna yAnai kavin azi kunRam
5
iRan'tu, poruL tarutalum ARRAy; ciRan'ta
cil aig kUn'tal n'al akam porun'ti
oziyin, vaRumai ajcuti; azitakavu
uTaimati vAziya, n'ejcE! n'ilavu ena
n'ey kani n'eTu vEl eHkin imaikkum
10
mazai maruL pal tOl mA vaN cOzar
kazai mAy kAvirik kaTal maNTu perun' tuRai,
iRavoTu van'tu kOtaiyoTu peyarum
perug kaTal Otam pOla,
onRil koLLAy, cenRu taru poruTkE.

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kAvirippUmpaTTinat tuk kArik kaNNanAr

124. mullai
'n'an kalam kaLiRRoTu n'aNNAr En'ti,
van'tu tiRai koTuttu, vaNagkinar, vazimozin'tu
cenRIka' enpaAyin, vEn'tanum
n'ilam vakun'tuRAa INTiya tAnaiyoTu
5
inRE pukutal vAyvatu; n'anRE.
mATa mAN n'akarp pATu amai cEkkait
tuni tIr koLkai n'am kAtali inituRa,
pAcaRai varuttam vITa, n'Iyum
minnu n'imirn'tanna pon iyaR punai paTai,
10
koycuval, puravi, kai kavar vayagku pari,
vaN peyaRku avizn'ta paig koTi mullai
vI kamaz n'eTu vazi UtuvaNTu iriya,
kAlai eyta, kaTavumati mAlai
an'tik kOvalar am paNai imiz icai
15
aramiya viyalakattu iyampum
n'irai n'ilai jAyil n'eTu matil UrE.

talaimakan tErppAkaRku uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

126. marutam
n'in vAy cettu n'I pala uLLi,
perum pun paitalai varun'tal anRiyum,
malaimicait toTutta malin'tu celal n'Ittam
talai n'AL mA malar taN tuRait tayagkak
5
kaTaRkarai melikkum kAvirip pEriyARRu
aRal vAr n'eTug kayattu aru n'ilai kalagka,
mAl iruL n'aTun'AT pOki, tan aiyar
kAlait tan'ta kaNaik kOTTu vALaikku,
av vAgku un'ti, am col, pANmakaL,
10
n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali maRukil
pazaj cen' n'ellin mukavai koLLAL,
kazagku uRaz muttamoTu n'ankalam peRUum
payam kezu vaippiR pal vEl evvi
n'ayam puri n'an mozi aTakkavum aTagkAn,
15
pon iNar n'aRu malarp punnai veHki,
titiyanoTu poruta anni pOla
viLikuvaikollO, n'IyE kiLi enac
ciRiya mizaRRum cev vAy, periya
kayal ena amartta uNkaN, puyal enap
20
puRam tAzpu iruLiya piRagku kural aimpAl,
min n'Er marugkul, kuRumakaL
pinnilai viTAa maTam kezu n'ejcE?

uNarppuvayin vArA UTaRkaN, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippiTTu azin'tatUum Am; tOziyaip pinninRa talaimakan tan n'ejciRkuca colliyatUum Am. - n'akkIrar

130. n'eytal
amma vAzi, kELir! mun n'inRu
kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
5
pEeyt talaiya piNar arait tAzai
eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
10
kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
pOtu puRagkoTutta uNkaN
mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

131. pAlai
'vicumpu uRa n'ivan'ta mAt tAL ikaNaip
pacug kEz mel ilai aruku n'eRittanna,
vaNTu paTupu iruLiya, tAz irug kUn'tal
curumpu uNa virin'ta perun' taN kOtai
5
ivaLinum ciRan'tanRu, Ital n'amakku' ena
vILai ampin vizut toTai mazavar
n'AL A uytta n'Ama vej curattu
n'aTai melin'tu ozin'ta cEN paTar kanRin
kaTaimaNi ukun'Ir tuTaitta ATavar
10
peyarum pITum ezuti, atartoRum
pIli cUTTiya piRagkun'ilai n'aTukal
vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
veruvaru takun'a kAnam, 'n'ammoTu
varuka' ennutiAyin,
15
vArEn; n'ejcam! vAykka n'in vinaiyE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. maturai marutan iLan'AkanAr

134. mullai
vAnam vAyppak kavini, kAnam
kamaj cUl mA mazai kAr payan'tu iRuttena,
maNi maruL pUvai aNi malar iTaiiTai,
cem puRa mUtAy parattalin, n'an pala
5
mullai vI kazal tAay, vallOn
ceykai anna cen' n'ilap puRavin;
vAap pANi vayagku toziR kalimAt
tAat tAL iNai mella otugka,
iTi maRan'tu, Emati valava! kuvimukai
10
vAzai vAn pU UzuRupu utirn'ta
ozikulai anna tirimaruppu ERRoTu
kaNaik kAl am piNaik kAmar puNar n'ilai
kaTumAn tEr oli kETpin,
n'aTun'AT kUTTam Akalum uNTE.

vinai muRRi mINTa talaimakan pAkaRku uraittatu. - cIttalaic cAttanAr

136. marutam
maippu aRap puzukkin n'eyk kani veN cORu
varaiyA vaNmaiyoTu puraiyOrp pENi,
puLLup puNarn'tu iniya Aka, teL oLi
am kaN iru vicumpu viLagka, tigkaT
5
cakaTam maNTiya tukaL tIr kUTTattu,
kaTi n'akar punain'tu, kaTavuT pENi,
paTu maNa muzavoTu parUup paNai imiza,
vatuvai maNNiya makaLir vituppuRRu,
pUkkaNum imaiyAr n'Okkupu maRaiya,
10
men pU vAkaip pun puRak kavaTTilai,
pazag kanRu kaRitta payampu amal aRukait
tazagkukural vAnin talaippeyaRku InRa
maNNu maNi anna mAitazp pAvait
taN n'aRu mukaiyoTu veN n'Ul cUTTi,
15
tU uTaip polin'tu mEvarat tuvanRi,
mazai paTTanna maNal mali pan'tar,
izai aNi ciRappin peyar viyarppu ARRi,
tamar n'amakku Itta talain'AL iravin,
'uvar n'Igku kaRpin em uyir uTampaTuvi!
20
murugkAk kaligkam muzuvatum vaLaii,
perum puzukkuRRa n'in piRain'utaR poRi viyar
uRu vaLi ARRac ciRu varai tiRa' ena
Arva n'ejcamoTu pOrvai vavvalin,
uRai kazi vALin uruvu peyarn'tu imaippa,
25
maRai tiRan aRiyAL Aki, oyyena
n'ANinaL iRaijciyOLE pENi,
parUup pakai AmpaR kurUut toTai n'Ivi,
curumpu imir Aymalar vEyn'ta
irum pal kUn'tal iruL maRai oLittE.

uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- viRRURRu mUteyinanAr

140. n'eytal
perug kaTal vETTattuc ciRukuTip paratavar
irug kazic ceRuvin uzAatu ceyta
veN kal uppin koLLai cARRi,
enRUz viTara kunRam pOkum
5
kataz kOl umaNar kAtal maTamakaL
cil kOl el vaLai teLirppa vIci,
'n'ellin n'ErE veN kal uppu' enac
cEri vilaimARu kURalin, manaiya
viLi aRi jamali kuraippa, verIiya
10
matar kayal malaippin anna kaN emakku,
itai muyal punavan pukain'izal kaTukkum
mA mUtaLLal azun'tiya cAkATTu
evvam tIra vAgkum tan'tai
kai pUN pakaTTin varun'ti,
15
veyya uyirkkum n'Oy AkinRE.

iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- ammUvanAr

142. kuRijci
ilamalar anna am cen' n'Avin
pulam mIkkURum puraiyOr Etta,
palar mEn' tOnRiya kavi kai vaLLal
n'iRaiarun' tAnai velpOr mAn'taram
5
poRaiyan kaTugkOp pATic cenRa
kuRaiyOr koLkalam pOla, n'anRum
uva ini vAziya, n'ejcE! kAtali
muRaiyin vazAatu ARRip peRRa
kaRai aTi yAnai n'annan pAzi,
10
UTTu aru marapin ajcu varu pEeyk
kUTTu etirkoNTa vAy mozi mijili
puLLiRku Emam Akiya perum peyar
veLLat tAnai atikaR konRu, uvan'tu
oL vAL amalai ATiya jATpin,
15
palar aRivuRutal ajci, paippaya,
n'Irt tiraL kaTukkum mAcu il veLLic
cUrppuRu kOl vaLai ceRitta munkai
kuRai aRal anna irum pal kUn'tal,
iTan il ciRu puRattu izaiyoTu tuyalvara,
20
kaTal mIn tujcum n'aLLen yAmattu,
uruvu kiLar Ovinaip polin'ta pAvai
iyal kaRRanna otukkinaL van'tu,
peyal alaik kalagkiya malaip pUg kOtai
iyal eRi ponnin kogku cOrpu uRaippa,
25
toTikkaN vaTukkoLa muyagkinaL;
vaTippu uRu n'arampin tIviya mozin'tE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

144. mullai
''varutum'' enRa n'ALum poyttana;
ari Er uNkaN n'Irum n'illA;
taN kArkku InRa paig koTi mullai
vai vAy vAl mukai avizn'ta kOtai
5
pey vanappu izan'ta katuppum uLLAr,
aruL kaNmARalO mARuka an'til
aRan ajcalarE! Ayizai! n'amar' enac
ciRiya collip periya pulappinum,
pani paTu n'aRun' tAr kuzaiya, n'ammoTu,
10
tuni tIr muyakkam peRROL pOla
uvakkun'aL vAziya, n'ejcE! vicumpin
ERu ezun'tu muzagkinum mARu ezun'tu cilaikkum
kaTAa yAnai koTkum pAcaRai,
pOr vETTu ezun'ta maLLar kaiyatai
15
kUr vAT kuvimukam citaiya n'URi,
mAn aTi marugkil peyartta kuruti
vAna mInin vayin vayin imaippa,
amar Orttu, aTTa celvam
tamar virain'tu uraippak kETkum jAnRE.

vinai muRRiya talaimakan tan n'ejciRkuc uraippAnAy, pAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzalAr makanAr maLLanAr

149. pAlai
ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
pul arai iruppait toLLai vAn pUp
perug kai eNkin irug kiLai kavarum
5
atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
10
ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
15
pal poRi majjai vel koTi uyariya,
oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
etir malarp piNaiyal anna ivaL
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.

talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

152. kuRijci
n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
5
cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
ciRu veL iRavin kuppai anna
uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
10
munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
pArattut talaivan, Ara n'annan;
Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
15
val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
20
cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
mAal yAnai Aay kAnattut
talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
vEy amaik kaN iTai puraii,
cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

154. mullai
paTu mazai pozin'ta payam miku puRavin
n'eTu n'Ir avala pakuvAyt tErai
ciRu pal iyattin n'eTu n'eRik kaRagka,
kuRum putaR piTavin n'eTug kAl alari
5
cen' n'ilamarugkin n'uN ayir varippa,
vej cina aravin pai aNan'tanna
taN kamaz kOTal tAtu piNi aviza,
tiri maruppu iralai teL aRal parukik
kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya,
10
kATu kavin peRRa taN patap peru vazi;
OTupari meliyAk koycuvaR puravit
tAL tAz tAr maNi tayagkupu iyampa
Urmati valava! tErE cIr mikupu
n'am vayiR purin'ta koLkai
15
am mA arivaiyait tunnukam, virain'tE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - potumpiR pullALagkaNNiyAr

162. kuRijci
koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
kaTal kaNTanna mAka vicumpin
azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
5
kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
10
aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
15
kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
20
vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
n'Er koL n'eTu varaik kavAan
25
cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.

iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

164. mullai
katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
5
poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
10
innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
kan'tu kAl ocikkum yAnai,
vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!

pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

167. pAlai
vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
pacug kAz alkul mAayOLoTu
vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
5
initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
10
Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
15
ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
kUr mukac citalai vEyn'ta
20
pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr

169. pAlai
maram talai karin'tu n'ilam payam vATa,
alagkukatir vEyn'ta azal tikaz n'anan'talai,
puli tolaittu uNTa perug kaLiRRu ozi Un
kali kezu maRavar kAzk kOttu ozin'tatai,
5
jeli kOR ciRu tI mATTi, oli tiraik
kaTal viLai amiztin kaNam cAl umaNar
cunai koL tIm n'Irc cORRu ulaik kUTTum
curam pala kaTan'ta n'am vayin paTarn'tu; n'ani
pacalai pAyn'ta mEniyaL, n'eTitu n'inain'tu,
10
cel katir mazukiya pulampu koL mAlai
mel viral cErttiya n'utalaL, malkik
kayal umiz n'Irin kaN pani vAra,
perun' tOL n'ekizn'ta cellaloTu
varun'tumAl, aLiyaL, tirun'tizaitAnE!

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - toNTiyAmUrc cAttanAr

174. mullai
'iru peru vEn'tar mARu koL viyan kaLattu,
oru paTai koNTu, varupaTai peyarkkum
celvam uTaiyOrkku n'inRanRu viRal' ena,
pUk kOL Eya taNNumai vilakkic
5
celvEm Atal aRiyAL, mullai
n'Er kAl mutu koTi kuzaippa, n'Ir corin'tu,
kAlai vAnattuk kaTug kuraR koNmU
muzagkutoRum kaiyaRRu, oTugki, n'ap pulan'tu,
pazagkaN koNTa pacalai mEniyaL,
10
yAgku AkuvaLkol tAnE vEgkai
UzuRu n'aRu vI kaTuppak kEz koLa,
Akattu arumpiya mAcu aRu cuNagkinaL,
n'al maNal viyaliTai n'aTan'ta
cil mel otukkin, mAayOLE?

pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkarjAzAr makanAr maLLanAr

180. n'eytal
n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
vI tatai kAnal vaNTal ayara,
kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
5
taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
10
pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
15
ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.

iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

181. pAlai
tun arug kAnamum tuNital ARRAy,
pin n'inRu peyarac cUzn'tanaiAyin,
en n'ilai uraimO n'ejcE! onnAr
Ompu araN kaTan'ta vIgku perun' tAnai
5
aTu pOr mijili ceru vEl kaTaii,
muruku uRaz munpoTu porutu kaLam civappa,
Aay eyinan vIzn'tena, jAyiRRu
oN katir uruppam putaiya OrAgku
vampap puLLin kampalaip perun' tOTu
10
vicumpiTai tUra ATi, mocin'tu uTan,
pU viri akan tuRaik kaNai vicaik kaTu n'Irk
kAvirip pEr yARRu ayir koNTu INTi,
ekkar iTTa kuppai veN maNal
vaippin yANar vaLam kezu vEn'tar
15
jAlam n'ARum n'alam kezu n'al icai,
n'An maRai mutu n'Ul mukkaT celvan,
AlamuRRam kavin peRat taiiya
poykai cUzn'ta pozil manai makaLir
kaicey pAvait tuRaikkaN iRukkum
20
makara n'eRRi vAn tOy puricaic
cikaram tOnRAc cEN uyar n'al il
pukAar n'al n'ATTatuvE pakAar
paNTam n'ARum vaNTu aTar aimpAl,
paNait takait taTaiiya kANpu in men tOL,
25
aNagkucAl, arivai irun'ta
maNam kamaz maRukin maNaR perug kunRE.

iTaic curattu oziyak karutiya n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

191. pAlai
attap pAtirit tuyt talaip putu vI
eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
5
Ur kaNTanna Aram vAgki,
aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
10
Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
mullai arun'tum melliya Aki,
15
aRal ena virin'ta uRal in cAyal
oli irug kUn'tal tERum' ena,
valiya kURavum vallaiyO, maRRE?

talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

193. pAlai
kAn uyar marugkil kavalai allatu,
vAnam vENTA vil Er uzavar
peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,
poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,
5
poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,
aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;
kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu
arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,
virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi
10
kol paci mutu n'ari valci Akum
curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip
pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,
murun'tu Er muRuval, iLaiyOL
perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.

poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

198. kuRijci
'kURuvamkollO? kURalamkol?' enak
karan'ta kAmam kain'n'iRukkallAtu,
n'ayan'tu n'Am viTTa n'al mozi n'ampi,
arai n'AL yAmattu vizu mazai karan'tu;
5
kAr virai kamazum kUn'tal, tU vinai
n'uN n'Ul Akam porun'tinaL, veRpin
iLa mazai cUzn'ta maTa mayil pOla,
vaNTu vazip paTara, taN malar vEyn'tu,
vil vakuppuRRa n'al vAgku kuTaic cUl
10
am cilampu oTukki ajcinaL van'tu,
tujcu Ur yAmattu muyagkinaL, peyarvOL,
AnRa kaRpin cAnRa periyaL,
am mA arivaiyO allaL; tenAatu
Aay n'al n'ATTu aNagkuTaic cilampil,
15
kaviram peyariya uru kezu kavAan,
Er malar n'iRai cunai uRaiyum
cUrmakaLmAtO ennum en n'ejcE!

puNarn'tu n'Igkiya talaimakaLatu pOkku n'Okkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

199. pAlai
karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
5
cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
alagkal ulavai ari n'izal acaii,
tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
10
vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
katir mAy mAlai AN kural viLikkum
kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
15
Acai uLLam acaivinRu turappa,
n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
20
polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
izan'ta n'ATu tan'tanna
vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

204. mullai
ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
5
kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
10
veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
pal malarp poykaip paTu puL Oppum
kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
taNTalai kamazum kUn'tal,
oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

208. kuRijci
yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
aNNal yAnai Iyum vaN makiz
5
veLiyan vENmAn Aay eyinan,
aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
10
am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
15
peru vituppuRRa pal vEL makaLir
kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
20
n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
pal pazap palavin payam kezu kollik
kAr malar kaTuppa n'ARum,
Er n'uN, Oti mAayOLE!

puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

212. kuRijci
tA il n'al pon taiiya pAvai
viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
5
muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
icai Orttanna in tIm kiLavi,
aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
10
peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
15
paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
20
n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
eLiyaL allOT karuti,
viLiyA evvam talait tan'tOyE.

allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

214. mullai
akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
5
vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
10
yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
Ar uyir aNagkum teL icai
15
mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?

pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

224. mullai
celka, pAka! ellinRu pozutE
vallOn aTagku kayiRu amaippa, kollan
vicaittu vAgku turuttiyin veyya uyirA,
koTu n'ukattu yAtta talaiya, kaTu n'aTai,
5
kAl kaTuppu anna kaTuj celal ivuLi,
pAl kaTai n'uraiyin parUu mitappu anna,
vAl veL teviTTal vazi vAr n'uNakkam
cilampi n'Ulin n'uNagkuvana pARi,
cAn'tu pular akalam maRuppa, kANtaka,
10
putu n'alam peRRa veytu n'Igku puRavil,
teRi n'aTai maraik kaNam iriya, manaiyOL
aitu uNagku valci peytu muRukku uRutta
tirimarak kural icai kaTuppa, vari maNal
alagku katirt tikiri Azi pOza,
15
varumkol tOzi! n'am in uyirt tuNai ena,
cil kOl el vaLai oTukki, pal kAl
arug kaTi viyal n'akar n'Okki,
varun'tumAl, aLiyaL tirun'tizaitAnE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - AvUr mUlagkizAr makanAr perun'talaic cAttanAr

225. pAlai
anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
inRE ivaNam Aki, n'ALai,
5
putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
10
yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
15
puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
ceRi toTi munkai, n'am kAtali
aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

230. n'eytal
'uRu kazi marugkin OtamoTu malarn'ta
ciRu karu n'eytaR kaN pOl mA malarp
perun' taN mAt tazai irun'ta alkul,
aiya arumpiya cuNagkin, vai eyiRRu,
5
mai Ir Oti, vAL n'utal, kuRumakaL!
viLaiyATTu AyamoTu veN maNal utirtta
punnai n'uN tAtu ponnin n'oNTu,
manai puRan'tarutiAyin, enaiyatUum,
im manaik kizamai emmoTu puNarin,
10
tItum uNTO, mAtarAy?' ena,
kaTum pari n'al mAn, koTijci n'eTun' tEr
kai val pAkan paiyena iyakka,
yAm taR kuRukinamAka, En'tu ezil
ari vEy uN kaN pani varal oTukki,
15
ciRiya iRaijcinaL, talaiyE
periya evvam yAm ivaN uRavE.

talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

234. mullai
kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
n'irai paRai annattu anna, virai parip
pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
5
vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
pal katir Azi mel vazi aRuppa,
kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
10
tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
am ciRai vaNTin men paRait tozuti
mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
ellai pOkiya pullen mAlai,
15
puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.

talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

239. pAlai
aLitOtAnE; evan Avatukol?
manRum tOnRAtu; maranum mAyum
'puli ena ulampum ceg kaN ATavar,
jeliyoTu piTitta vAr kOl ampinar,
5
el Ur eRin'tu, pal At tazIiya
viLi paTu pUcal vej curattu iraTTum
vERu pal tEettu ARu pala n'In'ti,
puLLit toyyil, poRi paTu cuNagkin,
oL izai makaLir uyar piRai tozUum
10
pullen mAlai, yAm ivaN oziya,
ITTu arugkuraiya poruLvayiR celinE,
n'ITTuvir allirO, n'eTun'takaiyIr?' ena,
kuRu n'eTum pulavi kURi, n'ammoTu
n'erun'alum tIm pala mozin'ta
15
ciRu n'al orutti peru n'al UrE!

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

244. mullai
'''pacai paTu paccai n'ey tOyttanna
cEy uyar cinaiya mAc ciRaip paRavai
pakal uRai mutu maram pulampap pOki,
mukai vAy tiRan'ta n'akai vAy mullai
5
kaTimakaL katuppin n'ARi, koTimicai
vaNTinam tavirkkum taN patak kAlai
varinum, vArAr Ayinum, ANTu avarkku
initukol, vAzi tOzi?'' ena, tan
pal itaz mazaik kaN n'allakam civappa,
10
arun' tuyar uTaiyaL ivaL' ena virumpip
pANan van'tanan, tUtE; n'Iyum
pul Ar puravi, val virain'tu, pUTTi,
n'eTun' tEr Urmati, valava!
muTin'tanRu amma, n'Am munniya vinaiyE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai.......maLLanAr

245. pAlai
'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
5
mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
ariyalATTiyar alku manai varaippil,
10
makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
15
azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
20
am mA arivai oziya,
cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

254. mullai
'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
5
manai uRai puRavin ceg kAR cEval
tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
10
vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
15
taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
tAr maNi mA aRivuRAa,
20
Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!

vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

257. pAlai
vEniR pAtirik kUni mA malar
n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
5
pommal Oti potuLa vAri,
arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
10
n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
15
n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
20
veL arA miLira vAgkum
piLLai eNkin malaivayinAnE.

uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

258. kuRijci
n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
tol mutir vELir Ompinar vaitta
ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
5
taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
mAya iruL aLai mAy kal pOla,
mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
10
aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
iravin eytiyum peRAay, aruL varap
pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
kAmam kaimmika uRutara,
15
AnA aru paTar talaittan'tOyE!

allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

261. pAlai
kAnap pAtirik karun' takaTTu oL vI
vEnil atiraloTu viraii, kANvara,
cil aig kUn'tal azutti, mel iNart
tEm pAy marAam aTaicci, vAn kOl
5
ilagku vaLai teLirppa vIci, cilampu n'akac
cil mel otukkamoTu menmela iyali, 'n'in
aNi mAN ciRupuRam kANkam; ciRu n'ani
Eku' ena, Ekal n'ANi, oyyena
mA koL n'OkkamoTu maTam koLac cAay,
10
n'inRu talai iRaijciyOLE; atu kaNTu,
yAm mun'tuRutal cellEm, AyiTai
aruj curattu alkiyEmE irum puli
kaLiRu aTTuk kuzumum Ocaiyum, kaLi paTTu
villOr kuRumpil tatumpum,
15
val vAyk kaTun' tuTip pANiyum kETTE.

puNarn'tu uTan pOyina kAlai, iTaic curattup paTTatanai mINTu van'ta kAlattut tOzikkut talaimakan colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

262. kuRijci
mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
5
vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
cinattin koNTa paTivam mARAL,
maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
10
ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
annimijili pOla, meym malin'tu,
AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
15
n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
koNTal mA malai n'ARi,
am tIm kiLavi van'tamARE.

iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

274. mullai
iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
paruvam ceyta pAnAT kagkul,
ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
5
kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
10
teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
mullai cAnRa kaRpin
mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.

talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

279. pAlai
'n'aTTOr inmaiyum, kELir tunpamum,
oTTAtu uRaiyun'ar perukkamum, kANUu,
oru pati vAztal ARRupatilla
pon avir cuNagkoTu ceRiya vIgkiya
5
men mulai muRRam kaTavAtOr' ena,
n'aLLen kagkulum pakalum, iyain'tu iyain'tu
uLLam pottiya uram cuTu kUr eri
ALvinai mAriyin aviyA, n'ALum
kaTaRu uzan'tu ivaNam Aka, paTar uzan'tu
10
yAgku AkuvaLkol tAnE tIm toTai
viLari n'arampin n'ayavaru cIRiyAz
mali pUm pogkar makiz kuraR kuyiloTu
puNar tuyil eTuppum punal teLi kAlaiyum
n'ammuTai matukaiyaL Aki, aNi n'aTai
15
anna mAN peTaiyin menmela iyali,
kaiyaRu n'ejcinaL, aTaitarum
mai Ir Oti mAayOLE?

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

280. n'eytal
pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
5
n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
10
paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
tarukuvankollO tAnE viri tiraik
kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
tEn imir akan karaip pakukkum
kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?

talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr

284. mullai
ciRiyilai n'ellik kAy kaNTanna
kuRu vizik kaNNa kUral am kuRu muyal
muTan'tai varakin vIgku pIL arun'tupu,
kuTan'tai am ceviya kOT pavar oTugki,
5
in tuyil ezun'tu, tuNaiyoTu pOki,
munRil ciRu n'iRai n'Ir kaNTu uNNum
pun pulam tazIiya poRaimutal ciRu kuTi,
tinaik kaL uNTa teRi kOl maRavar,
vicaitta villar, vETTam pOki,
10
mullaip paTappaip pulvAy keNTum
kAmar puRavinatuvE kAmam
n'amminum tAn talaimayagkiya
am mA arivai uRaivu in UrE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - iTaikkATanAr

287. pAlai
toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
5
curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
puricai mUzkiya pori arai Alattu
oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
10
kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
arampu van'tu alaikkum mAlai,
n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

289. pAlai
cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
5
van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
10
tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
ai men tUvi aNai cErpu acaii,
maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
15
pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
'n'alla kURu' ena n'aTugki,
pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

291. pAlai
vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
5
peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
10
eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
15
cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
utirvana tAam attam tavirvu inRu,
puLLi am piNai uNIiya uLLi,
aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
20
maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
25
mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

297. pAlai
pAnAT kagkulum, perum pun mAlaiyum,
AnA n'OyoTu azi paTark kalagki,
n'amvayin inaiyum iTumpai kaimmika,
ennai AkumO, n'ejcE! n'am vayin
5
irug kavin illAp perum pun tATi,
kaTugkaN, maRavar pakazi mAyttena,
marugkul n'uNukiya pEem mutir n'aTukal,
peyar payam paTarat tOnRu kuyil ezuttu
iyaipuTan n'OkkalcellAtu, acaivuTan
10
ARu cel vampalar viTTanar kaziyum
cUr mutal irun'ta Omai am puRavin,
n'Ir muL vElip pulavu n'ARu munRil,
ezutiyanna koTi paTu verukin
pULai anna pogku mayirp piLLai,
15
mati cUz mInin, tAy vazippaTUum
ciRukuTi maRavar cEk kOL taNNumaikku
eruvaic cEval iruj ciRai peyarkkum
veru varu kAnam, n'ammoTu,
'varuval' enROL makiz maTa n'OkkE?

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

299. pAlai
ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
5
kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
kavalai karakkum kATu akal attam,
10
cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
15
ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
20
paruvaral evvamoTu azin'ta
peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.

iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

304. mullai
iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
cUr panippanna taN varal AliyoTu
parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
5
kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
10
alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
arum poRi majjai Ala, vari maNal
maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
15
Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
20
n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?

pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

322. kuRijci
vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
5
pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
5
tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
10
varu punal izitaru maram payil iRumpil,
piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
15
pukal arum, potiyil pOlap
peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!

allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

334. mullai
OTA n'al ERRu urivai taiiya
ATu koL muracam izumena muzagka,
n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
5
perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
10
vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
15
INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
polivana amartta uNkaN,
oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

335. pAlai
iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
yAnum aRivenmannE; yAnai tan
5
kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
innA vEnil in tuNai Ara,
muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
ariya allaman, n'amakkE viri tAr
10
ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
kuTai Oranna kOL amai eruttin
15
pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
Arattu anna aNi kiLar putup pU
vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
20
muttin anna veL vI tAay,
alakin anna ari n'iRattu Ali
n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
25
amiztam URum cev vAy,
oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

337. pAlai
'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
mAri Irn' taLir anna mEni,
pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
5
avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
'uNNA marugkul innOn kaiyatu
10
pon Akutalum uNTu' ena, konnE
taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
15
vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
emiyam kazitan'tOyE pani iruL
20
perug kali vAnam talaiiya
irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!

munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

338. kuRijci
kunRu Ogku vaippin n'ATu mIkkURum
maRam kezu tAnai aracaruLLum,
aRam kaTaippiTitta cegkOluTan, amar
maRam cAyttu ezun'ta valan uyar tiNi tOL,
5
palar pukaz tiruvin, pacum pUT pANTiyan
aNagkuTai uyar n'ilaip poruppin kavAan,
cinai oL kAn'taL n'ARum n'aRu n'utal,
tuNai Ir Oti mAayOLvayin,
n'uN kOl avir toTi vaN puRam cuRRa
10
muyagkal iyaiyAtuAyinum, enRum,
vayavu uRu n'ejcattu uyavut tuNaiyAka,
onnAr tEem pAz paTa n'URum
tun arun' tuppin ven vER poRaiyan
akal irug kAnattuk kolli pOla,
15
tavAaliyarO, n'aTpE! avaLvayin
aRAaliyarO, tUtE poRAar
viN porak kazitta tiN piTi oL vAL,
puniRRu An taravin, iLaiyar perumakan,
toku pOrc cOzan, poruL mali pAkkattu,
20
vazagkal AnAp perun' tuRai
muzagku iru mun'n'Irt tiraiyinum palavE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

342. kuRijci
oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
5
maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
10
keTAa, n'al icait tennan, toTAa
n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
varaiyaramakaLirin ariyaL,
av vari alkul aNaiyAkkAlE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

343. pAlai
vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
maram kOL umaN makan pErum parutip
5
pun talai citaitta van talai n'aTukal
kaNNi vATiya maNNA marugkul,
kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
10
n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
15
uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
cil mozip polin'ta tuvar vAy,
pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.

talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

344. mullai
vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
5
kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
mayilinam payilum maram payil kAnam
el iTai uRAa aLavai, vallE,
kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
n'izal oLippanna n'imir parip puravi
10
vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
payappuRu paTar aTa varun'tiya
n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

351. pAlai
vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
5
aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
10
cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
15
varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
uLLutoRu paTUum palli,
puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?

poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

353. pAlai
ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
5
aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
amai ATu am kazai tINTi, kallena
jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
10
kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
15
maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
20
vIz itaz alari mel akam cErtti,
makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
n'ammoTu n'an mozi n'avilum
pommal Otip punaiyizai kuNanE?

mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

361. pAlai
'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
5
vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
10
kariyAp pUvin periyOr Ara,
azal ezu tittiyam aTutta yAmai
n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
cil mozi, arivai tOLE pal malai
15
vev aRai marugkin viyan curam,
evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

365. pAlai
akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
cinaval pOkiya punkaN mAlai,
atta n'aTukal AL ena utaitta
5
kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
enRUz vej curam tan'ta n'IyE
10
tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
pUtam tan'ta pori arai vEgkait
taN kamaz putu malar n'ARum
15
am cil Oti Ay maTat takaiyE.

talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

371. pAlai
av viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai,
cev vAyp pakazi, ceyir n'Okku ATavar
kaNai iTak kazin'ta tan vIztuNai uLLi,
kuRu n'eTun' tuNaiya maRi puTai ATa,
5
punkaN koNTa tiri maruppu iralai
mEy patam maRutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
n'eytal am paTuvil cil n'Ir uNNAtu,
eHku uRu mAn'tarin inain'tu kaNpaTukkum,
paitu aRa vempiya pAz cEr attam,
10
emiyam n'In'tum emminum, pani vArn'tu,
ennaAm kol tAmE 'teN n'Ir
Ay cunai n'ikar malar pOnm' ena n'acaii
vI tEr paRavai vizaiyum
pOtu Ar kUn'tal n'am kAtali kaNNE?

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

372. kuRijci
arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
5
arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
10
kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
15
kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.

allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

373. pAlai
munai kavarn'tu koNTena, kalagki, pIr ezun'tu,
manai pAz paTTa marai cEr manRattu,
paNait tAL yAnai parUup puRam urijci,
cetu kAz cAyn'ta mutu kAR potiyil,
5
aruj curam n'In'tiya varuttamoTu kaiyaRRu,
perum pun mAlai pulampu van'tu uRutara,
mILi uLLam celavu valiyuRuppa,
tAz kai pUTTiya tani n'ilai irukkaiyoTu,
tan n'ilai uLLum n'am n'ilai uNarAL;
10
irum pal kUn'tal, cEyizai, maTan'tai,
kanai iruL n'aTu n'AL, aNaiyoTu porun'ti,
veytuRRup pulakkum n'ejcamoTu, aitu uyirA,
Ay itaz mazaik kaN malka, n'Oy kUrn'tu,
perun' tOL n'anaikkum kaluzn'tu vAr arip pani
15
mel viral ukirin teRiyinaL, ven vEl
aNNal yAnai aTu pOr vEn'tar
orugku akappaTutta muravu vAy jAyil
Or eyil mannan pOla,
tuyil tuRan'tanaLkol? aLiyaL tAnE!

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. -pANTiyan EnAti n'eTugkaNNanAr

374. mullai
mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
5
tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
iTiyum muzakkum inRi, pANar
vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
in kural azi tuLi talaii, n'al pala
10
peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
15
kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
celka, tErE n'al valam peRun'a!
perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!

pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

377. pAlai
kOTai n'ITalin, vATu pulattu ukka
ciRu pul uNavu, n'eRi paTa maRuki,
n'uN pal eRumpi koNTu aLaic ceRitta
vittA valci, vIgku cilai, maRavar
5
pal Uz pukkup payan n'irai kavara,
kozug kuTi pOkiya perum pAz manRattu,
n'arai mUtALar atir talai iRakki,
kavai manattu iruttum vallu vanappu aziya,
vari n'iRac citalai arittalin, pullenRu,
10
peru n'alam citain'ta pEem mutir potiyil
innA oru ciRait tagki, in n'akaic
ciRu men cAyal peru n'alam uLLi,
vampalar Akiyum kazipa manRa
n'acai tara van'tOr iran'tavai
15
icai paTap peytal ARRuvOrE!

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - mAROkkattuk kAmakkaNi n'appAlattanAr

379. pAlai
n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
5
n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
pariti am celvam potumai inRi,
n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
10
viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
15
mey pukuvanna kai kavar muyakkin
mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
20
uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
25
piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
n'irampA n'IL iTait tUgki,
iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?

mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

381. pAlai
ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
5
azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
10
eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
15
tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
onnAt tevvar man eyil pOla,
perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
20
etir malar iNaip pOtu anna, tan
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr

390. n'eytal
uvar viLai uppin koLLai cARRi,
atar paTu pUziya cEN pulam paTarum
tatar kOl umaNar pati pOku n'eTu n'eRik
kaNa n'irai vAzkkaitAn n'anRukollO?
5
vaNar curi mucci muzutum man puraLa,
aitu akal alkul kavin peRap punain'ta
pal kuzait toTalai olkuvayin olki,
' ''n'ellum uppum n'ErE; UrIr!
koLLIrO'' enac cEritoRum n'uvalum,
10
av vAgku un'ti, amait tOLAy! n'in
mey vAz uppin vilai eyyAm' ena,
ciRiya vilagkinamAka, periya tan
ari vEy uNkaN amarttanaL n'Okki,
'yArIrO, em vilagkiyIir?' ena,
15
mUral muRuvalaL pErvanaL n'inRa
cil n'irai vAl vaLaip polin'ta
pal mAN pEtaikku ozin'tatu, en n'ejcE!

talaimakan pAgkaRkuc colliyatu; n'ejciRkuc colliyatUum Am. - ammUvanAr