talaimakaL

1. pAlai
'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
uruvak kutirai mazavar OTTiya
murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
5
ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
kal pOl piriyalam' enRa coltAm
maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
10
azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
15
curam pullenRa ARRa; alagku cinai
n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
uTai tiraip pitirvin pogki, mun
kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?

piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

8. kuRijci
Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
kurumpi valcip perug kai ERRai
tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
5
ariya allaman ikuLai! 'periya
kEzal aTTa pEzvAy ERRai
palA amal aTukkam pulAva Irkkum
kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
10
paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
15
tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

11. pAlai
vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
5
am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
10
mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
azutal mEvala Aki,
15
pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!

talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

16. marutam
n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
tAtin alli avir itaz puraiyum,
mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
5
yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
10
'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
karaiya, van'tu viraivanen kavaii
15
kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
pENinen allenO makizn'a! vAnattu
aNagku arug kaTavuL annOL n'in
makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?

parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

22. kuRijci
aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
5
'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
10
uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
15
oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
n'akkanen allenO yAnE eytta
20
n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?

varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

23. pAlai
maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
5
kATE kammenRanRE; avala,
kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
aNNal iralai amar piNai tazIi,
taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
10
anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
tAzvin n'occi, cUzvana malarum
mauval, mAc cinai kATTi,
av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

26. marutam
kUn muL muLLik kuvikulaik kazanRa,
mIn muL anna, veN kAl mA malar
poytal makaLir vizavu aNik kUTTum
av vayal n'aNNiya vaLam kEz Uranaip
5
pulattal kUTumO tOzi! alkal
perug katavu poruta yAnai maruppin
irumpu cey toTiyin Era Aki,
mAk kaN aTaiya mArpakam porun'ti
muyagkal viTAal ivai' ena mayagki,
10
'yAn Om' ennavum ollAr, tAm maRRu
ivai pArATTiya paruvamum uLavE; iniyE
putalvaR taTutta pAloTu taTaii,
titalai aNin'ta tEm koL men mulai
n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar akalam
15
vIgka muyagkal yAm vENTinamE;
tIm pAl paTutal tAm ajcinarE; AyiTaik
kavavuk kai n'ekizn'tamai pORRi, matavu n'aTaic
cevili kai en putalvanai n'Okki,
'n'allOrkku ottanir n'Iyir; iHtO
20
celvaRku ottanam, yAm' ena, mella en
makanvayin peyartan'tEnE; atu kaNTu,
'yAmum kAtalam, avaRku' enac cAay,
ciRu puRam kavaiyinanAka, uRu peyal
taN tuLikku ERRa pala uzu cej cey
25
maN pOl n'ekizn'tu, avaR kaluzn'tE
n'ejcu aRaipOkiya aRivinERkE?

talaimakan tOziyai vAyil vENTi, avaLAl tAn vAyil peRAtu,ARRAmaiyE vAyilAkap pukku, kUTiya talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pANTiyan kAnappEreyil tan'ta ukkirapperuvazuti

29. pAlai
"toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
5
ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
iru vERu Akiya teri taku vanappin
mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
10
vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
15
vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
kommai vATiya iyavuL yAnai
n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
20
eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!

vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

31. pAlai
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
5
ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
10
puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
tamiz kezu mUvar kAkkum
15
mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.

'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

32. kuRijci
n'erun'al ellai Enal tOnRi,
tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
5
ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
uL avan aRital ajci, uL il
kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
15
colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
20
en kuRaip puRanilai muyalum
aNkaNALanai n'akukam, yAmE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

36. marutam
pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
5
aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
10
tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
AlagkAnattu akan talai civappa,
15
cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
pOr val yAnaip polam pUN ezini,
n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
20
ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
konRu, kaLamvETTa jAnRai,
venRi koL vIrar Arppinum peritE!

talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

37. pAlai
maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
kagkul Otaik kali makiz uzavar
pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
5
vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
10
veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
15
parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
kAmar vEnilman itu,
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!

talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

45. pAlai
vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
5
AL il attattu uzuvai ukaLum
kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
ezil malar puraitalvENTum. alarE,
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
10
tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
in icai Arppinum peritE. yAnE,
kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
Atiman'ti pOla, pEtuRRu
15
alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
uTai matil Or araN pOla,
ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

52. kuRijci
'valan'ta vaLLi maran Ogku cAral,
kiLarn'ta vEgkaic cEN n'eTum pogkarp
pon n'Er putu malar vENTiya kuRamakaL
innA icaiya pUcal payiRRalin,
5
"E kal aTukkattu iruL aLaic cilampin
A koL vayap puli Akum aHtu" enat tam
malai kezu cIRUr pulampa, kallenac
cilaiyuTai iTattar pOtarum n'ATan
n'ejcu amar viyal mArpu uTaittu ena annaikku
10
aRivippEmkol? aRiyalemkol?' ena
irupAR paTTa cUzcci orupAl
cErn'tanRu vAzi, tOzi! 'yAkkai
in uyir kazivatuAyinum, n'in makaL
Aymalar uNkaN pacalai
15
kAma n'Oy' enac ceppAtImE.

talaimakaL vERupaTTamai aRin'ta cevilittAykku, tOzi,'aRattoTu n'iRRum' ena, talaimakaL colliyatu. - n'occin'iyamag kizAr

53. pAlai
aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
5
n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
10
vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
vallA n'ejcam valippa, n'amminum
15
poruLE kAtalar kAtal;
'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

56. marutam
n'akai AkinRE tOzi! n'erun'al
maNi kaNTanna tuNi kayam tuLagka,
irumpu iyanRanna karug kOTTu erumai,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
5
kUmpu viTu pal malar mAn'ti, karaiya
kAjci n'uN tAtu Irm puRattu uRaippa,
melkiTu kavuLa alkun'ilai pukutarum
taN tuRai Uran tiN tAr akalam
vatuvai n'AL aNip putuvOrp puNariya,
10
parivoTu varUum pANan teruvil
puniRRAp pAyn'tenak kalagki, yAz iTTu,
em manaip pukutan'tOnE. atu kaNTu
meymmali uvakai maRaiyinen etircenRu,
'im manai anRu; aHtu um manai' enRa
15
ennum tannum n'Okki,
mammar n'ejcinOn tozutu n'inRatuvE.

parattai manaikkuc celkinRa pANan tan manaikku van'tAnAka,tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

58. kuRijci
in icai urumoTu kanai tuLi talaii,
man uyir maTin'ta pAnAT kagkul,
kATu tEr vETTattu viLivu iTam peRAatu,
vari ataL paTutta cEkkai, teri izait
5
tEn n'ARu katuppin koTicciyar tan'tai,
kUtir, il ceRiyum kunRa n'ATa!
vanain'tu varal iLa mulai jemugka, pal Uz
viLagku toTi munkai vaLain'tu puRam cuRRa,
n'in mArpu aTaitalin initu AkinRE
10
n'um il pulampin n'um uLLutoRum n'aliyum
taNvaral acaiiya paNpu il vATai
patam peRukallAtu iTam pArttu n'ITi,
manaimaram ociya oRRip
palar maTi kagkul, n'eTum puRan'ilaiyE.

cETpaTuttu van'ta talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

66. marutam
'immai ulakattu icaiyoTum viLagki,
maRumai ulakamum maRu inRu eytupa,
ceRun'arum vizaiyum ceyir tIr kATcic
ciRuvarp payan'ta cemmalOr' enap
5
pallOr kURiya pazamozi ellAm
vAyE Akutal vAyttanam tOzi!
n'irai tAr mArpan n'erun'al oruttiyoTu
vatuvai ayartal vENTi, putuvatin
iyanRa aNiyan, it teru iRappOn
10
mAN tozil mA maNi kaRagka, kaTai kazin'tu,
kANTal viruppoTu taLarpu taLarpu OTum
pUg kaN putalvanai n'Okki, 'n'eTun' tEr
tAgkumati, valava!' enRu izin'tanan. tAgkAtu,
maNi purai cev vAy mArpakam civaNap
15
pulli, 'peruma! cel ini, akattu' enak
koTuppORku ollAn kaluztalin, 'taTutta
mAn'itik kizavanum pOnm' ena, makanoTu
tAnE pukutan'tOnE; yAn atu
paTuttanen Akutal n'ANi, iTittu, 'ivaR
20
kalakkinan pOlum, ik koTiyOn' enac cenRu
alaikkum kOloTu kuRuka, talaikkoNTu
imiz kaN muzavin in cIr avar manaip
payirvana pOla van'tu icaippavum, tavirAn,
kazagku ATu Ayattu anRu n'am aruLiya
25
pazag kaNOTTamum n'aliya,
azugkinan allanO, ayarn'ta tan maNanE.

parattaiyiR pirin'ta talaimakaRku vAyilAyp pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cellUrk kOcikan kaNNanAr

67. pAlai
yAn evan ceykO? tOzi! poRi vari
vAnam vAztti pATavum, aruLAtu
uRai tuRan'tu ezili n'Igkalin, paRaipu uTan,
maram pullenRa murampu uyar n'anan'talai,
5
aram pOz n'utiya vALi ampin,
n'irampA n'Okkin, n'irayam koNmAr,
n'elli n'ILiTai elli maNTi,
n'al amark kaTan'ta n'ANuTai maRavar
peyarum pITum ezuti, atartoRum
10
pIli cUTTiya piRagku n'ilai n'aTukal
vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
mozi peyar tEem tarumAr, mannar
kazip piNik kaRaittOl n'irai kaNTanna
uval iTu patukkai AL uku paRan'talai,
15
'uru il pEey UrAt tEroTu
n'ilam paTu minmini pOla, pala uTan
ilagku paral imaikkum' enpa n'am
n'alam tuRan'tu uRain'ar cenRa ARE!

poruLvayiR pirin'tavazi vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'OypATiyAr

68. kuRijci
'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
in icai aruvip pATum ennatUum
kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
5
UTTiyanna oN taLirc ceyalai
Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
10
man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
15
imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
20
akal vAyp pAn'taT paTAarp
pakalum ajcum panik kaTuj curanE.

talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

72. kuRijci
iruL kizippatu pOl minni, vAnam
tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
minmini moytta muravu vAyp puRRam
pon eRi pitirin cuTara vAgki,
5
kurumpi keNTum perugkai ERRai
irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
ARE aru marapinavE; yARE
cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
10
'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
15
mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
20
n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
AnA arum paTar ceyta
yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.

talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

82. kuRijci
ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
pATu in aruvip pani n'Ir in icai
tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
5
kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
10
n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
15
palartil, vAzi tOzi! avaruL,
Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
Or yAn Akuvatu evankol,
n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?

tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

95. pAlai
paipayap pacan'tanRu n'utalum; cAay,
aitu AkinRu, en taLir purai mEniyum;
palarum aRiyat tikaztarum, avalamum;
uyir koTu kaziyin allatai, n'inaiyin
5
evanO? vAzi, tOzi! porikAl
pokuTTu arai iruppaik kuvikulaik kazanRa
Ali oppin tUmpuTait tiraL vI,
ARu cel vampalar n'IL iTai azugka,
Inal eNkin irug kiLai kavarum
10
curam pala kaTan'tOrkku iragkupa ennAr,
kauvai mEvalar Aki, 'iv Ur
n'iraiyap peNTir innA kURuva
puraiyaalla, en makaTku' enap paraii,
n'am uNarn'tu ARiya koLkai
15
annai munnar, yAm en, itaR paTalE?

pOkku uTanpaTTa talaimakaL tOzikkut colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

102. kuRijci
uLaimAn tuppin, Ogku tinaip perum punattuk
kazutil, kAnavan pizi makizn'tu vatin'tena;
uraitta can'tin Ural irug katuppu
aitu varal acaivaLi ARRa, kai peyarA,
5
oliyal vAr mayir uLarinaL, koTicci
peru varai marugkil kuRijci pATa;
kuralum koLLAtu, n'ilaiyinum peyarAtu,
paTAap paig kaN pATu peRRu, oyyena
maRam pukal maza kaLiRu uRagkum n'ATan;
10
Ara mArpin ari jimiRu Arppa,
tAran, kaNNiyan, eHkuTai valattan,
kAvalar aRital Ompi, paiyena
vIzAk katavam acaiyinan pukutan'tu,
uyagku paTar akalam muyagki, tOL maNan'tu,
15
in col aLaii, peyarn'tanan tOzi!
inRu evankollO kaNTikum maRRu avan
n'alkAmaiyin ampal Aki,
orugku van'tu uvakkum paNpin
iruj cUz Oti oN n'utaR pacappE?

iravukkuRikkaN ciRaippuRamAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu. - maturai iLampAlAciriyan cEn'tag kUttan

103. pAlai
n'izal aRu n'anan'talai, ezAl ERu kuRitta
katirtta cenni, n'uNagku cen' n'Avin,
vitirtta pOlum am n'uN pal poRi,
kAmar cEval Emam cEppa;
5
muLi aril pulampap pOki, munAatu
murampu aTain'tirun'ta mUri manRattu,
atar pArttu alkum A kezu ciRukuTi,
uRaiyun'ar pOkiya Ogku n'ilai viyal manai,
iRai n'izal oru ciRaip pulampu ayA uyirkkum
10
vem munai aruj curam n'In'ti; tamvayin
INTu vinai marugkin mINTOrman ena,
n'aLLen yAmattu uyavuttuNai Aka
n'ammoTu pacalai n'OnRu, tammoTu
tAnE cenRa n'alanum
15
n'alkArkollO, n'Am n'ayan'ticinOrE?

talaimakan pirivinkaN, talaimakaL tOzikkuc coRRatu.- kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

113. pAlai
n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
5
kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
10
kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
akalcUl am curaip peyta valciyar
ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
15
kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
n'eRi cel vampalark konRa tevvar
eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
20
aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
azAam uRaitalum uriyam parArai
alagkal am cinaik kuTampai pullenap
25
pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
mey ivaN oziyap pOki, avar
ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

115. pAlai
aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
ampal ozukkamum Akiyar; vej col
cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
5
n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
evvi vIzn'ta ceruvil pANar
kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
10
vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
15
inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.

piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

119. pAlai
'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
5
ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
10
curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
15
tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
20
mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

122. kuRijci
irum pizi makAar iv azugkal mUtUr
vizavu inRuAyinum tujcAtu Akum;
mallal AvaNa maRuku uTan maTiyin,
val uraik kaTuj col annai tujcAL;
5
piNi kOL aruj ciRai annai tujcin,
tujcAk kaNNar kAvalar kaTukuvar;
ilagkuvEl iLaiyar tujcin, vai eyiRRu
valam curit tOkai jALi makizum;
ara vAy jamali makizAtu maTiyin,
10
pakal uru uRaza n'ilavuk kAnRu vicumpin
akalvAy maNTilam n'inRu viriyummE;
tigkaL kal cErpu kanai iruL maTiyin,
il eli valci val vAyk kUkai
kazutu vazagku yAmattu azitakak kuzaRum;
15
vaLaikkaN cEval vALAtu maTiyin,
manaic ceRi kOzi mAN kural iyampum;
ellAm maTin'takAlai, oru n'AL
n'illA n'ejcattu avar vAralarE; atanAl,
ari pey puTTil Arppap pari ciRan'tu,
20
Ati pOkiya pAypari n'an mA
n'occi vElit tittan uRan'taik
kal mutir puRagkATTu anna
pal muTTinRAl tOzi! n'am kaLavE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakan coRRatu; tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatUum Am. - paraNar

128. kuRijci
manRu pATu avin'tu manai maTin'tanRE;
konROranna koTumaiyOTu inRE
yAmam koLa varin kanaii, kAmam
kaTalinum uraii, karai poziyummE.
5
evankol vAzi, tOzi! mayagki
innam Akavum, n'annar n'ejcam
ennoTum n'innoTum cUzAtu, kaimmikku,
iRumpu paTTu iruLiya iTTu aruj cilampil
kuRuj cunaik kuvaLai vaNTu paTac cUTi,
10
kAna n'ATan varUum, yAnaik
kayiRRup puRattanna, kalmicaic ciRu n'eRi,
mAri vAnam talaii n'Ir vArpu,
iTTu arug kaNNa paTukuzi iyavin,
iruLiTai mitippuzi n'Okki, avar
15
taLar aTi tAgkiya cenRatu, inRE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kapilar

133. pAlai
'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
cem paral murampil citarn'ta pUzi,
n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
5
kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
eri paran'tanna ilamalar viraii,
10
pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
kon onRu vinavinarmannE tOzi!
ital muL oppin mukai mutir veTci
15
kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
vari maraR kaRikkum maTap piNait
tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.

'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

135. pAlai
titalai mAmai taLir vanappu azugka,
putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
5
Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
10
kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
kazuvuL kAmUr pOlak
kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

138. kuRijci
ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
kuvaLai uNkaN teN pani malka,
vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
5
veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
10
uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
ATinar Atal n'anRO? n'ITu
n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
15
kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
kozu maTaR putup pU Utum tumpi
n'al n'iRam maruLum aru viTar
20
innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

146. marutam
vali miku munpin aNNal EeRu
pani malarp poykaip pakal cela maRuki,
maTak kaN erumai mAN n'Aku tazIi,
paTappai n'aNNi, pazanattu alkum
5
kali makiz Uran oli maNi n'eTun' tEr,
oL izai makaLir cEri, pal n'AL
iyagkal AnAtuAyin; vayagkizai
yArkol aLiyaLtAnE em pOl
mAyap parattan vAymozi n'ampi,
10
vaLi porat tuyalvarum taLi pozi malarin
kaNpani Akattu uRaippa, kaN pacan'tu,
Ayamum ayalum maruLa,
tAy Ompu Ayn'alam vENTAtOLE?

vAyil vENTic cenRa pANaRkut talaimakaL vAyil maRuttatu.-uvarkkaNNUrp pullagkIranAr

147. pAlai
Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
5
tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
veLLi vItiyaip pOla n'anRum
10
celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
pirin'tOr peyarvukku iragki,
marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

151. pAlai
'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
5
Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
10
arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
maNi Orttanna teN kural
15
kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

155. pAlai
aRankaTaip paTAa vAzkkaiyum, enRum
piRankaTaic celAac celvamum, iraNTum
poruLin Akum, punaiyizai!' enRu, n'am
iruL Er aimpAl n'IviyOrE
5
n'Oy n'Am uzakkuvam Ayinum, tAm tam
cey vinai muTikka; tOzi! palvayin
paya n'irai cErn'ta pAz n'ATTu AgkaN
n'eTu viLik kOvalar kUval tONTiya
koTu vAyp pattal vArn'tu uku ciRu kuzi,
10
n'Ir kAy varuttamoTu cErviTam peRAtu
perug kaLiRu mititta aTiyakattu, irum puli
otugkuvana kazin'ta cetumpal Ir vazi,
ceyir tIr n'Avin vayiriyar pinRai
maN Ar muzavin kaNNakattu acaitta
15
viral UnRu vaTuvin tOnRum
maral vATu marugkin malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

157. pAlai
ariyaR peNTir alakiR koNTa
pakuvAyp pALaik kuvimulai curan'ta
ari n'iRak kaluzi Ara mAn'ti,
ceru vETTu, cilaikkum ceg kaN ATavar,
5
vil iTa vIzn'tOr patukkai, kOgkin
elli malarn'ta paig koTi atiral
perum pular vaikaRai arumpoTu vAgki,
kAna yAnai kavaLam koLLum
ajcu varu n'eRiyiTait tamiyar celmAr
10
n'ejcu uNa mozipamannE tOzi!
munai pulam peyartta pullen manRattu,
peyal uRa n'ekizn'tu, veyil uRac cAay,
vinai azi pAvaiyin ulaRi,
manai ozin'tiruttal valluvOrkkE!

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - vEmpaRRUrk kumaranAr

163. pAlai
viN atirpu talaiiya, viravu malar kuzaiya,
taN mazai pozin'ta tAzpeyaR kaTai n'AL,
emiyam Aka, tuni uLam kUra,
cenROr uLLic cil vaLai n'ekiza,
5
peru n'acai uLLamoTu varun'acai n'Okki
viLiyum evvamoTu, 'aLiyaL' ennAtu
kaLiRu uyirttanna kaN azi tuvalai
muLari kariyum munpanip pAnAL,
kunRu n'ekizppu anna kuLir koL vATai!
10
enakkE van'tanai pORi! punaR kAl
ayir iTu kuppaiyin n'ejcu n'ekizn'tu aviza,
koTiyOr cenRa tEettu, maTiyAtu
inaiyai Akic celmati;
vinai vituppuRun'ar uLLalum uNTE!

pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

170. n'eytal
kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
5
kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
collal vENTumAl alava! palkAl
kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
10
kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.

talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

175. pAlai
vIgku viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai
vAgku toTai pizaiyA vankaN ATavar
viTutoRum viLikkum vev vAy vALi
ARu cel vampalar uyir celap peyarppin,
5
pARu kiLai payirn'tu paTumuTai kavarum
vej curam iRan'ta kAtalar n'ejcu uNa
ariya vajcinam colliyum, pal mAN
teri vaLai munkai paRRiyum, 'vinaimuTittu
varutum' enRanar anRE tOzi!
10
kAl iyal n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
AlagkAnattu amar kaTan'tu uyartta
vElinum pal Uz minni, muracu ena
mA iru vicumpil kaTi iTi payiRRi,
n'Er katir n'iraitta n'Emiam celvan
15
pOr aTagku akalam porun'tiya tArpOl,
tiruvil tEettuk kulaii, uru kezu
maN payam pUppap pAay,
taN peyal ezili tAzn'ta pOztE?

pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am; pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatUum Am.- AlampEri cAttanAr.

183. pAlai
'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
titalai alkul av vari vATavum,
attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
5
n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
10
kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
kuLir koL piTavin kUr mukai alari
vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
kUtir aRcirattu Utai tURRa,
pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
15
varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?

talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

185. pAlai
el vaLai jekizac cAay, Ayizai
n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
5
valittu vallinar, kAtalar; vATal
oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
paitu aRa vempiya kal poru parappin
vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
10
aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
ilai ila malarn'ta ilavamoTu
n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

187. pAlai
tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
5
n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
10
pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
el virun'tu ayara, Emattu alki,
manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
15
kavai oN taLira karugkAl yAattu
vEnil veRpin kAnam kAya,
munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
20
kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
vaiku kaTal ampiyin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

194. mullai
pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
Er iTam paTutta iru maRup pUzip
puRam mARu peRRa pUval Irattu,
Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
5
vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
10
kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
kAmar kalavam parappi, EmuRak
kollai uzavar kUz n'izal ozitta
val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
15
kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
viriuLai, n'al mAn kaTaii
varutum' enRu avar teLitta pOztE.

paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

205. pAlai
'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
5
tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
10
n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
kAvirip paTappaip paTTinattanna
cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
vizu n'iti eLitinin eytukatilla
15
mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
Am Urpu izitaru kAmar cenni,
puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
20
n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
kal piRagku Ar iTai vilagkiya
col peyar tEetta curan iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

206. marutam
en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
5
ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
mAri Igkai mAt taLir anna
am mA mEni, Ay izai, makaLir
Aram tAgkiya alarmulai Akattu
10
ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
aTupOr vELir vIrai muntuRai,
n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
15
peru peyaRku urukiyAagku,
tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?

vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

217. pAlai
'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
tuvalai tUval kaziya, akal vayal
n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
5
kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
tOl eRi pANTilin vAliya malara,
kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
10
Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
15
ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
eyiRu tIp piRappat tiruki,
20
n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

229. pAlai
pakal cey pal katirp paruti am celvan
akal vAy vAnattu Azi pOzn'tena,
n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
kayan' talaik kuzavik kavi ukir maTap piTi
5
kuLaku maRuttu uyagkiya marugkul pala uTan
pAz Urk kurampaiyin tOnRum AgkaN,
n'eTuj cEN iTaiya kunRam pOki,
poyvalALar muyanRu cey perum poruL
n'am inRu Ayinum muTika, vallena,
10
perun' tuni mEval! n'alkUr kuRumakaL!
n'Oy malin'tu ukutta n'oci varal cil n'Ir
pal itaz mazaik kaN pAvai mAyppa,
pon Er pacalai Urtara, poRi vari
n'al mA mEni tolaital n'Okki,
15
inaiyal enRi; tOzi! cinaiya
pAcarumpu InRa cem mukai murukkinap
pOtu aviz alari kozuti tAtu arun'tu,
am taLir mAattu alagkal mImicai,
ceg kaN irug kuyil n'ayavarak kUum
20
in iLavEnilum vArAr,
'innE varutum' enat teLittOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL, vanpuRai etir azin'tu, colliyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

235. pAlai
amma vAzi, tOzi! poruL purin'tu
uLLArkollO, kAtalar? uLLiyum,
ciRan'ta ceytiyin maRan'tanarkollO?
payan n'ilam kuzaiya vIci, peyal munin'tu,
5
viNTu munniya koNTal mA mazai
magkul aRkamoTu pogkupu tuLippa,
vATaiyoTu n'ivan'ta Ay itazt tOnRi
cuTar koL akalin curugku piNi aviza,
curi mukiz mucuNTaip poti aviz vAn pU
10
vicumpu aNi mInin pacum putal aNiya,
kaLavan maN aLaic ceRiya, akal vayal
kiLai viri karumpin kaNaikkAl vAn pU
mAri am kurukin Iriya kuragka,
n'ani kaTuj civappoTu n'Amam tORRi,
15
pani kaTi koNTa paNpu il vATai
maruLin mAlaiyoTu aruL inRi n'aliya,
'n'utal iRaikoNTa ayal aRi pacalaiyoTu
tol n'alam citaiyac cAay,
ennaLkol aLiyaL?' ennAtOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

236. marutam
maNi maruL malara muLLi amanRa,
tuNi n'Ir, ilajcik koNTa peru mIn
ari n'iRak kozug kuRai vauvinar mAn'ti,
veNNel arin'ar peyarn'ilaip pinRai,
5
iTai n'ilam n'eritaru n'eTug katirp pal cUTTup
pani paTu cAyp puRam parippa, kazanik
karug kOTTu mAattu alagku cinaip putup pU
mayagku mazait tuvalaiyin tAam Uran
kAmam perumai aRiyEn, n'anRum
10
uyn'tanen vAzi, tOzi! alkal
aNi kiLar cAn'tin am paTTu imaippa,
koTug kuzai makaLirin oTugkiya irukkai
aRiyAmaiyin azin'ta n'ejcin,
'ERRu iyal ezil n'aTaip polin'ta moympin,
15
tOTTu iruj curiyal maNan'ta pittai,
ATTan attiyaik kANIrO?' ena
n'ATTin n'ATTin, Urin Urin,
'kaTal koNTanRu' ena, 'punal oLittanRu' ena,
kaluzn'ta kaNNaL, kAtalaR keTutta
20
Atiman'ti pOla,
Etam colli, pEtu peritu uRalE.

ARRAmai vayilAkap pukka talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - paraNar

241. pAlai
'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
iniyar amma, avar' ena muniyAtu
n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
5
n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
pEey veN tEr peyal cettu OTi,
10
tAam paTTa tani mutir perug kalai
pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
15
cem muka man'ti ATum
n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

243. pAlai
avarai Ay malar utira, tuvarina
vAgku tuLait tukirin Igkai pUppa,
iRagku pOtu avizn'ta Irm putal pakanRaik
kaRagku n'uN tuvalaiyin Uruzai aNiya,
5
peyal n'Ir putu varal tavira, cinai n'Erpu
pIL virin'tu iRaijciya piRagku katirk kazani
n'el oli pAcaval tuzaii, kallenak
kaTitu van'tu iRutta kaN il vATai!
'n'eTitu van'tanai' ena n'illAtu Egkip
10
pala pulan'tu uRaiyum tuNai il vAzkkai
n'amvalattu anmai kURi, avar n'ilai
aRiyun'am Ayin, n'anRuman tilla;
pani vAr kaNNEm Aki, ini atu
n'amakkE evvam AkinRu;
15
anaittAl tOzi! n'am tol vinaip payanE!

talaimakan pirivinkaN vaRpuRuttum tOzikku, talaimakaL 'ARREn' enpatu paTac colliyatu. - koTiyUr kizAr makanAr n'eytal tattanAr

247. pAlai
maNNA muttam ozukkiya vana mulai
n'al mAN Akam pulampat tuRan'tOr
aruL ilar vAzi, tOzi! poruL purin'tu,
irug kiLai eNkin azal vAy ERRai,
5
karug kOTTu iruppai veN pU munaiyin,
peruj cem puRRin irun' talai iTakkum
ariya kAnam ennAr, pakai paTa
munai pAzpaTTa AgkaN, AL pArttuk
kolai val yAnai curam kaTi koLLum
10
URu paTu kavalaiya ARu pala n'In'ti,
paTu muTai n'acaiiya paRai n'eTug kazuttin
pARu kiLai cEkkum cEN cimaik
kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai marutag kizAr makanAr perugkaNNanAr

249. pAlai
amma vAzi, tOzi! pal n'AL
iv Ur ampal evanO? vaL vAr
vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
5
pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
10
n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
tOkait tUvit toTait tAr mazavar
n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
15
n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
uzai mAn ina n'irai OTum
kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

252. kuRijci
iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
5
peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
taniyan varutal avanum ajcAn;
pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
10
tuy aviz pani malar utira vIcit
tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
perug kuLam kAvalan pOla,
arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr

255. pAlai
ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
5
kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
10
poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
peru vaLam malara alli tINTi,
palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
15
aRan inRu alaikkum AnA vATai
kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

260. n'eytal
maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
5
karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
ekkarp peNNai aka maTal cEra,
kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
10
ellai paippayak kazippi, el uRa,
yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
15
anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

264. mullai
mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
5
ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
10
kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
kAy cina yAnai kagkul cUza,
ajcuvara iRutta tAnai
15
vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?

paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

265. pAlai
pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
imayac cev varai mAnumkollO?
pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
5
cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
10
oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
aNagku aru marapin pEey pOla
15
viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
20
marAaj cIRUr marugkil tUgkum
cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
vem munai aruj curam iRan'tOr
n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

266. marutam
kOTuRa n'ivan'ta n'ITu irum parappin
an'tip parAaya putup punal, n'erun'ai,
main'tu mali kaLiRRin talaip puNai tazIi,
n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal
5
iLan' tuNai makaLiroTu Ir aNik kalaii,
n'Ir peyarn'tu ATiya En'tu ezil mazaik kaN
n'OkkutoRum n'OkkutoRum tavirvilaiyAki,
kAmam kaimmikac ciRattalin, n'AN izan'tu,
ATinai enpa makizn'a! atuvE
10
yAz icai maRukin n'ITUr kizavOn
vAy vAL evvi Eval mEvAr
n'eTu miTal cAytta pacum pUN porun'talar
arimaNavAyil uRattUr AgkaN,
kaLLuTaip peruj cORRu el imiz anna,
15
kavvai AkinRAl peritE; ini aHtu
avalam anRuman, emakkE; ayala
kazani uzavar kali ciRan'tu eTutta
kaRagku icai verIip paRan'ta tOkai
aNagkuTai varaippakam poliya van'tu iRukkum
20
tiru maNi viLakkin alaivAyc
ceru miku cEeyoTu uRRa cULE!

parattaiyiR pirin'tu van'tu kUTiya talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. -paraNar

267. pAlai
'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
5
utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
mai paTTanna mA muka mucuvinam
10
paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
15
n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
vAL Er el vaLai n'ekiztta,
tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

273. pAlai
vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
5
n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
n'am manattu anna menmai inmaiyin,
n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
10
talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
UrOr eTutta ampal am cinai,
ArAk kAtal avir taLir parappi,
15
pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
n'ila varai ellAm n'izaRRi,
alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.

pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

277. pAlai
taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
pakal azi tORRam pOla, paiyena
n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
5
kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
10
pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
azal akain'tanna kAmar tutai mayir
15
manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
pOr puri eruttam pOlak kajaliya
pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
van'tanRu amma, tAnE;
20
vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.

talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

281. pAlai
ceyvatu terin'ticin tOzi! alkalum,
akaluL ANmai accu aRak kURiya
col pazutu Akum enRum ajcAtu,
olku iyal maTa mayil ozitta pIli,
5
vAn pOz val vil cuRRi, n'On cilai
av vAr viLimpiRku amain'ta n'ovvu iyal
kanai kural icaikkum virai celal kaTug kaNai
muraN miku vaTukar munnuRa, mOriyar
ten ticai mAtiram munniya varaviRku
10
viNNuRa Ogkiya pani irug kunRattu,
oN katirt tikiri uruLiya kuRaitta
aRai iRan'tu, avarO cenRanar
paRai aRain'tanna alar n'amakku ozittE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

290. n'eytal
kuTumik kokkin paig kAR pETai,
iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
5
alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
paital piLLai tazIi, oyyena,
am kaN peNNai anpuRa n'aralum
ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
10
taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
maNavA munnum evanO tOzi!
veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
15
maNi Er mAN n'alam orIi,
pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

292.kuRijci
kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
5
Etil vElan kOtai tuyalvarat
tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
iravin mEyal marUum yAnaik
kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
10
varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
palavin pazattuL tagkum
15
malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!

veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

293. pAlai
ilai ozittu ulaRiya pun talai ulavai
valai valan'tanaiya Aka, pala uTan
cilampi cUzn'ta pulam keTu vaippin,
tukil Ay ceykaip pA virin'tanna
5
veyil avirpu n'uTagkum vev veg kaLari,
kuyiR kaN anna kurUuk kAy muRRi,
maNik kAcu anna mAl n'iRa irug kani,
ukAay men cinai utirvana kaziyum
vEnil vej curam tamiyar tAmE,
10
celpa enpa tOzi! yAmE,
paNpu il kOvalar tAy pirittu yAtta
n'ejcu amar kuzavi pOla, n'on'tu n'on'tu,
innA mozitum enpa;
en mayagkinarkol, n'am kAtalOrE?

poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan kuRippu aRin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTkuc colliyatUumAm. - kAvanmullaip pUtanAr

294. mullai
magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
5
n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
avaraip paim pUp payila, akal vayal
10
katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
15
AnAtu eRitarum vATaiyoTu
n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.

paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

298. kuRijci
payam kezu tiruvin pal katir jAyiRu
vayagku tozil tarIiyar, valan Erpu viLagki,
malku kaTal tOnRiyAgku, malku paTa,
maNi maruL mAlai, malarn'ta vEgkai
5
oN taLir avir varum oli kezu peruj cinait
taN tuLi acaivaLi taivarum n'ATa!
konRu cinam taNiyAtu, venRu muraN cAmpAtu,
irum piTit tozutiyin inam talaimayagkAtu,
perum peyaR kaTAam cerukki, vaLa malai
10
irug kaLiRu iyalvarum perug kATTu iyavin,
Ar iruL tumiya veL vEl En'ti,
tAz pUg kOtai Utu vaNTu irIi,
men piNi avizn'ta arai n'AL iravu, ivaN
n'I van'tataninum, initu AkinRE
15
tUval kaLLin tunai tEr, en'tai
kaTiyuTai viyal n'akar OmpinaL uRaiyum
yAy aRivuRutal ajci, pAnAL,
kAval n'ejcamoTu kAmam ceppEn,
yAn n'in koTumai kURa, n'inaipu Agku,
20
inaiyal vAzi, tOzi! n'at tuRan'tavar
n'ITalar Aki varuvar, vallena;
kagkul uyavut tuNai Akiya
tujcAtu uRaivi ivaL uvan'tatuvE!

iravukkuRikkaN talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturai paNTa vANikan iLan'tEvanAr

303. pAlai
iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
pEey kaNTa kanavin, pal mAN
n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
5
kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
mA irug kolli uccit tAay,
tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
pulam kan'tAka iravalar celinE,
varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
10
urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
15
varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
20
vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.

talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

305. pAlai
pakalinum akalAtAki, yAmam
taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
pani mIkkUrum paital pAnAL,
5
pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
parukuvanna kAtaloTu tiruki,
mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
aruLilALar poruLvayin akala,
10
evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
yAn evan uLenO tOzi! tAnE
parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
uLLE kanalum uLLam mellenak
15
kanai eri piRappa Utum
n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?

pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

309. pAlai
vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
teyvam cErn'ta parArai vEmpil
5
kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
aralai veN kAz Aliyin tAam
kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
10
perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
15
iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
taN peru paTAar verUum
kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

313. pAlai
'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
5
aiya Aka veyya uyirA,
iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
tam alatu illA n'am ivaN oziya,
poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
10
varuvar vAzi, tOzi! periya
n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
15
oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
il vazip paTUum kAkkaik
kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

325. pAlai
amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
5
uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
10
malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
15
ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
AL kol yAnai atar pArttu alkum
20
cOlai attam mAlaip pOki,
oziyac cenROrmanRa;
pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?

koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

328. kuRijci
vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
5
iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
tuni kaN akala aLaii, kagkulin
initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
10
muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
vAzai am cilampil tujcum
15
cAral n'ATan cAyal mArpE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

331. pAlai
n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
ATu paran'tanna, Inal eNkin
tOTu cinai urIi uNTa miccil
5
paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
10
arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
pANar Arppa, pal kalam utavi,
n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
vELiroTu porIiya, kazitta
vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

332. kuRijci
muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
5
kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
kal mukai aTukkattu menmela iyali,
ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
vAzai am cilampil tujcum n'ATan
10
n'in purai takka cAyalan ena, n'I
anpu uraittu aTagkak kURiya in col
vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
amiztattu anna kamaz tAr mArpin
vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
15
taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

333. pAlai
'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
Aka mEni am pacappu Ura,
azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
5
tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
evvam perumai uraippin; cey poruL
vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
10
tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
yAnaip peru n'irai vAnam payirum
malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
15
payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
n'in vAy in mozi n'al vAyAka
varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
pacalai mAytal eLituman tilla
20
cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
maRutaral uLLattar eninum,
kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

341. pAlai
uy takai inRAl tOzi! paipaya,
kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
5
kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
10
pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
yANar vEnilman, itu
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?

pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

345. pAlai
'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
5
pal paTaip puravi eytiya tol icai
n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
ina mazai tavazum EziR kunRattu,
karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
10
cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
mA muRi InRu marak kompu akaippa,
uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
15
ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
20
kal kaN cIkkum attam,
alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!

tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

347. pAlai
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
cAl perun' tAnaic cEralAtan
mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
5
paN amai muracin kaN atirn'tanna,
kavvai tURRum vev vAyc cEri
ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
10
mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
15
keTu makap peNTirin tErum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

348. kuRijci
en Avatukol tAnE munRil,
tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
5
iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
10
aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

349. pAlai
aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
5
ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
10
tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
kal Ur pAmpin tOnRum
col peyar tEetta curan iRan'tOrE?

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

352. kuRijci
'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
pATu imiz aruvip pARai marugkin,
ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
5
vizavu koL mUtUr viRali pinRai
muzavan pOla akappaTat tazIi,
in tuNaip payirum kunRa n'ATan
kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
10
valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
15
eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
putuvatu punain'ta tiRattinum,
vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.

varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

355. pAlai
mAvum vaN taLir InRana; kuyilum
in tIm pal kural kompar n'uvalum;
mUtilai ozitta pOtu aviz peruj cinai,
vallOn taivarum vaL uyirp pAlai
5
n'arampu Arttanna vaNTinam muralum;
tuNi kayam tunniya tU maNal ekkar,
tAtu uku taN pozil alki, kAtalar
cezu manai maRakkum cevvi vEnil
tAnE van'tanRuAyin, AnAtu
10
ilagku vaLai n'ekizn'ta evvam kATTip
pulan'tanam varukam; cenmO tOzi!
'yAmE emiyam Aka, n'IyE
pon n'ayan'tu aruL ilaiyAki,
innai Akutal ottanRAl' enavE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

364. mullai
mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
Ay pon avir izai tUkkiyanna
5
n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
mullai illamoTu malara, kalla
paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
10
vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
kolai kuRittanna mAlai
tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!

paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

367. pAlai
ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
5
munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
10
taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
katirtta cennik kavirp pU anna
n'eRRic cEval aRRam pArkkum
pullen mAlaiyum, initu manRamma
n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
15
uyir kuzaippanna cAyal,
ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

375. pAlai
'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin
inaital AnAy' enRicin ikuLai!
ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar
kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum
5
kallA iLaiyar kalitta kavalai,
kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum
n'eyttOr ATiya mallal moci viral,
atta eruvaic cEval cErn'ta
arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,
10
ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan
viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni
kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,
cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,
vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,
15
konRa yAnaik kOTTin tOnRum,
ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr
n'Oy ilar peyartal aRiyin,
AzalamannO, tOzi! en kaNNE.

piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

378. kuRijci
'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
5
kAmar pIli Ay mayil tOkai
vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
ATu kaLa vayirin iniya Ali,
pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
10
irug kaN ATu amait tayagka irukkum
perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
uTanRa annai amarA n'Okkamum,
vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
15
kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
20
aL ilaip palavin kani kavar kaiya
kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
pATu in aruvi cUTi,
vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

386. marutam
poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
vALai n'AL irai tErum Ura!
n'ANinen, peruma! yAnE pANan
mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
5
etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
mella van'tu, n'alla kURi,
10
'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
n'utalum kUn'talum n'Ivi,
15
pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.

tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

388. kuRijci
amma vAzi, tOzi n'am malai
amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
5
peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
in icai OrA irun'tanamAka,
10
'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
15
collik kazin'ta val viR kALai
cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
annai tan'ta mutu vAy vElan,
20
'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
vinavin evanO maRRE 'kanal cina
maiyal vEza mey uLampOka,
UTTiyanna Un puraL ampoTu
25
kATTu mAn aTi vazi oRRi,
vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?

iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

389. pAlai
aRiyAy vAzi, tOzi! n'eRi kural
cAn'tu Ar kUn'tal uLari, pOtu aNin'tu,
tEm kamaz tiru n'utal tilakam taiiyum,
pal itaz etir malar kiLLi vERu paTa
5
n'al iLa vana mulai alliyoTu appiyum,
perun' tOL toyyil varittum, ciRu paraTTu
am cej cIRaTip pajci UTTiyum,
eR puRan'tan'tu, n'iR pArATTi,
pal pUj cEkkaiyin pakalum n'IgkAr,
10
manaivayin iruppavarmannE tunaitan'tu,
irappOr En'tu kai n'iRaiya, purappOr
pulampu il uLLamoTu putuva tan'tu uvakkum
arum poruL vETTam eNNi, kaRuttOr
ciRu pun kiLavic cellal pAzpaTa,
15
n'al icai tam vayin n'iRumAr, val vEl
vAna varampan n'al n'ATTu umpar,
vEnil n'ITiya veg kaTaRRu aTai mutal,
ARu cel vampalar vERu pirin'tu alaRa,
kolai vemmaiyin n'ilai peyarn'tu uRaiyum
20
perug kaLiRu tolaicciya irug kEz ERRai
cem pula marugkil tan kAl vAgki,
valam paTu venRiyoTu cilampakam cilampa,
paTu mazai urumin muzagkum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - n'akkIranAr

391. pAlai
pArval verukin kUr eyiRRu anna
vari men mukaiya n'uN koTi atiral
malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
5
tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
10
paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
kunRu puku pAmpin tOnRum,
enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

395. pAlai
taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
mAri mA malar peyaRku ERRanna,
n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
pani vAr evvam tIra, ini varin,
5
n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
10
pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
ATu kazai iru vetir n'aralum
15
kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!

piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

398. kuRijci
'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
men tOL n'ekizac cAay, konRai
UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
5
pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
innEm Akiya em ivaN aruLAn,
n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
alamaral mazaik kaN teN pani malka,
n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
10
kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
15
n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
20
pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
25
Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!

kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr