n'aRRAy

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!

makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

55. pAlai
kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
5
vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
10
karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
porutu puN n'ANiya cEralAtan
azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
innA in urai kETTa cAnROr
arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
15
perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
kAtal vENTi, eR tuRan'tu
pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.

puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

105. pAlai
akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
oL ilait toTalai taii, mellena
n'al varai n'ATan taRpArATTa
yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
5
maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
10
cil parik kutirai, pal vEl ezini
keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
vinai val ampin vizut toTai maRavar
tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
15
vIgku men curaiya ERRinam tarUum
mukai talai tiRan'ta vEniR
pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

195. pAlai
'aruj curam iRan'ta en perun' tOT kuRumakaL
tirun'tuvEl viTalaiyoTu varum' ena, tAyE,
punai mAN ijci pUval UTTi,
manai maNal aTuttu, mAlai n'ARRi,
5
uvan'tu, initu ayarum enpa; yAnum,
mAn piNai n'Okkin maTa n'allALai
InRa n'aTpiRku aruLAn Ayinum,
in n'akai muRuval Ezaiyaip pal n'AL,
kUn'tal vAri, n'ucuppu ivarn'tu, Ompiya
10
n'alam punai utaviyum uTaiyanmannE;
aHtu aRikiRpinO n'anRuman tilla;
aRuvai tOyum oru perug kuTumi,
ciRu pai n'ARRiya pal talaik koTug kOl,
Akuvatu aRiyum mutuvAy, vEla!
15
kURukamAtO, n'in kazagkin tiTpam;
mARA varupani kaluzum kagkulil,
AnAtu tuyarum em kaN initu paTIiyar,
em manai mun'tuRat tarumO?
tan manai uykkumO? yAtu avan kuRippE?

makaT pOkkiya n'aRRAy colliyatu. - kayamanAr

203. pAlai
'uvakkun'aL Ayinum, uTalun'aL Ayinum,
yAy aRin'tu uNarka' ennAr, tI vAy
alar vinai mEval ampaR peNTir,
'innaL inaiyaL, n'in makaL' ena, pal n'AL
5
enakku van'tu uraippavum, tanakku uraippu aRiyEn,
'n'ANuvaL ivaL' ena, n'ani karan'tu uRaiyum
yAn iv vaRu manai oziya, tAnE,
'annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
enakku eLitu Akal il' ena, kazaR kAl
10
min oLir n'eTu vEl iLaiyOn munnuRa,
pal malai aruj curam pOkiya tanakku, yAn
annEn anmai n'an vAyAka,
mAn atar mayagkiya malaimutal ciRu n'eRi
veytu iTaiyuRAatu eyti, munnarp
15
pullen mA malaip pulampu koL cIRUr,
cel virun'tu ARRi, tuccil irutta,
n'unai kuzaittu alamarum n'occi
manai kezu peNTu yAn AkukamannE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kapilar

207. pAlai
aNagkuTai mun'n'Ir paran'ta ceRuvin
uNagku tiRam peyarn'ta veN kal amiztam
kuTa pula marugkin uymmAr, puL Orttup
paTai amaittu ezun'ta peruj cey ATavar
5
n'iraip parap poRaiya n'araip puRak kazutaik
kuRaik kuLampu utaitta kal piRaz iyavin,
vej curam pOzn'ta, ajcuvaru kavalai,
mijiRu Ar kaTAam karan'tu viTu kavuLa,
veyil tina varun'tiya, n'ITu maruppu oruttal
10
piNar azi perug kai puraNTa kUval
teN kaN uvarik kuRaik kuTa mukavai,
aRanilALan tONTa, veytu uyirttu,
piRain'utal viyarppa, uNTanaLkollO
tEm kalan'tu aLaiiya tIm pAl En'tik
15
kUzai uLarn'tu mOzaimai kURavum,
maRutta collaL Aki,
veRutta uLLamoTu uNNAtOLE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - maturai ezuttALan cEn'tampUtanAr

219. pAlai
cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
5
pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
10
aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
15
azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
maTat takai meliyac cAay,
n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

220. n'eytal
Urum cEriyum uTan iyain'tu alar eza,
tEroTu maRukiyum, paNi mozi payiRRiyum,
keTAat tIyin uru kezu cellUr,
kaTAa yAnaik kuzUuc camam tataiya,
5
man marugku aRutta mazu vAL n'eTiyOn
mun muyanRu aritinin muTitta vELvi,
kayiRu arai yAtta kAN taku vanappin,
arug kaTi n'eTun' tUN pOla, yAvarum
kANalAkA mAN ezil Akam
10
uLLutoRum panikkum n'ejcinai, n'IyE
n'eTum puRa n'ilaiyinai, varun'tinaiAyin,
muzagku kaTal Otam kAlaik koTkum,
pazam pal n'ellin UNUr AgkaN,
n'OlA irum puL pOla, n'ejcu amarn'tu,
15
kAtal mARAk kAmar puNarcciyin,
irug kazi mukan'ta ceg kOl av valai
muTagku puRa iRavoTu ina mIn ceRikkum
n'eTug katirk kazanit taN cAykkAnattu,
yANart taN paNai uRum ena, kAnal
20
Ayam Ayn'ta cAy iRaip paNait tOL
n'al ezil citaiyA Emam
col init teyya, yAm teLiyumARE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanai etirppaTTut tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

263. pAlai
tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
5
vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
vil val ATavar mEl AL oRRi,
n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
10
avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
tiru n'utal polin'ta en pEtai
15
varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr

275. pAlai
Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
5
'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
mazalai in col, kazaRal inRi,
in uyir kalappak kURi, n'annutal
peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
10
EtilALan kAtal n'ampi,
tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
15
n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
kUzai n'occik kIzatu, en makaL
cem puTaic ciRu viral varitta
vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

315. pAlai
'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
cUzi men mukam ceppuTan etirina;
peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
5
ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
perum peyar vazuti kUTal anna tan
arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
10
puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
kUr vEl viTalai poyppap pOki,
15
cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
Un puzukku ayarum munRil,
kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

383. pAlai
taR puran'tu eTutta eR tuRan'tu uLLAL,
Urum cEriyum OrAgku alar eza,
kATum kAnamum avanoTu tuNin'tu,
n'ATum tEyamum n'ani pala iRan'ta
5
ciRu vankaNNikku Er tERuvar ena,
vATinai vAziyO, vayalai! n'ALtoRum,
pal kiLaik koTik kompu alamara malarn'ta
alkultalaik kUTTu am kuzai utaviya,
vinai amai varal n'Ir vizut toTi tattak
10
kamajcUl peru n'iRai tayagka mukan'tu koNTu,
Ay maTak kaNNaL tAy mukam n'Okki,
pey cilampu olippap peyarvanaL, vaikalum,
Ara n'Ir UTTip purappOr
yAr maRRup peRukuvai? aLiyai n'IyE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

396. marutam
toTuttEn, makizn'a! cellal koTit tErp
polam pUN n'annan punanATu kaTin'tena,
yAz icai maRukin pAzi AgkaN,
'ajcal' enRa Aay eyinan
5
ikal aTu kaRpin mijiliyoTu tAkki,
tan uyir koTuttanan, colliyatu amaiyAtu;
teRal arug kaTavuL munnart tERRi,
mel iRai munkai paRRiya col iRan'tu,
Arva n'ejcam talaittalai ciRappa, n'in
10
mArpu tarukallAy; piRan AyinaiyE;
ini yAn viTukkuven allen; man'ti,
pani vAr kaNNaL, pala pulan'tu uRaiya,
aTun' tiRal atti ATu aNi n'acaii,
n'eTu n'Irk kAviri koNTu oLittAgku, n'in
15
manaiyOL vavvalum ajcuval; cinaii,
Ariyar alaRat tAkki, pEr icait
tonRu mutir vaTavarai vaNagku vil poRittu,
vej cina vEn'taraip piNittOn
vajci anna, en n'alam tan'tu cenmE!

kAtaRparattai talaimakaRkuc colliyatu. - paraNar