cevilittAy

7. pAlai
'mulai mukamceytana; muL eyiRu ilagkina;
talai muTicAnRa; taN tazai uTaiyai;
alamaral AyamoTu yAgkaNum paTAal;
mUppuTai mutu pati tAkkuaNagku uTaiya;
5
kAppum pUNTicin; kaTaiyum pOkalai;
pEtai allai mEtaiam kuRumakaL!
petumpaip paruvattu otugkinai, puRattu' ena,
oN cuTar n'al il arug kaTi n'Ivi,
tan citaivu aRital ajci in cilai
10
ERuTai inatta, n'ARu uyir n'avvi!
valai kAN piNaiyin pOki, Igku Or
tolaivu il veL vEl viTalaiyoTu, en makaL
ic curam paTartan'tOLE. AyiTai,
attak kaLvar A tozu aRuttena,
15
piRpaTu pUcalin vazivazi OTi,
meyt talaippaTutalcellEn; it talai,
n'innoTu vinaval kELAy! ponnoTu
pulip pal kOtta pulampu maNit tAli,
olik kuzaic ceyalai uTai mAN alkul,
20
Ay cuLaip palavin mEy kalai utirtta
tuyt talai veN kAz peRUum
kal kezu ciRukuTik kAnavan makaLE.

makaTpOkkiya cevilittAy curattiTaip pincenRu, n'avvippiNAkkaNTu, colliyatu. - kayamanAr.

17. pAlai
vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
5
muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
10
vallakol, cellat tAmE kallena
Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
15
kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
20
n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
vaikuRu mInin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

49. pAlai
'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
5
kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
10
viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
kATu uTankazital aRiyin tan'tai
alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
15
celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
kOtai AyamoTu Orai tazIi,
tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!

uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

63. pAlai
kELAy; vAziyO! makaLai! n'in tOzi,
tiru n'akar varaippakam pulampa, avanoTu
peru malai iRan'tatu n'OvEn; n'Oval
kaTugkaN yAnai n'eTug kai cErtti,
5
muTagku tAL utaitta polag kezu pUzi
perum pular viTiyal virin'tu, veyil eRippa,
karun' tAL miTaRRa cem pUzc cEval
ciRu pun peTaiyoTu kuTaiyum AgkaN,
ajcuvarat takun'a kAnam n'In'ti,
10
kanRu kANAtu, pun kaNNa, cevi cAyttu,
manRu n'iRai paital kUra, pala uTan
kaRavai tan'ta kaTug kAl maRavar
kallen cIRUr elliyin acaii
mutuvAyp peNTin cetu kAR kurampai
15
maTa mayil anna en n'aTai meli pEtai
tOL tuNaiyAkat tuyiRRat tujcAL,
'vETTak kaLvar viciyuRu kaTug kaN
cEk kOL aRaiyum taNNumai
kETkun'aLkol?' enak kaluzum en n'ejcE.

talaimakaL puNarn'tuTan cella, cevili tan makaLukkuc colliyatu.- karuvUrk kaNNampullanAr

89. pAlai
teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
5
kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
10
viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
mai paTu tiN tOL malira vATTi,
poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
15
arug kalam teRutta perum pukal valattar,
vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
mellen cEvaTi meliya Eka
vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
20
aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
iTu maNaR pan'taruL iyalum,
n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

117. pAlai
mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
av vari alkul Ayamum, uLLAL,
Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
5
veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
karug kAl Omai ERi, veN talaip
parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
10
cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
tan Oranna takai veg kAtalan
veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
15
n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
vANan ciRukuTi vaTAatu
tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

145. pAlai
vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
vaRRal maratta poR talai Oti
veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
5
n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
AL il attattu, aLiyaL avanoTu
vALvari poruta puN kUr yAnai
pukar citai mukatta kuruti vAra,
uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
10
'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
n'annar mel iNarp punnai pOla,
kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
15
kujcarak kurala kurukOTu Alum,
tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
20
eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

153. pAlai
n'OkO yAnE; n'Otakum uLLam;
am tIm kiLavi AyamoTu kezIi,
pan'tuvazip paTarkuvaL Ayinum, n'on'tu n'ani,
vempumman, aLiyaLtAnE iniyE,
5
vankaNALan mArpuuRa vaLaii,
in coR piNippa n'ampi, n'am kaN
uRutaru vizumam uLLAL, oyyenat
teRu katir ulaiiya vEnil veg kATTu,
uRu vaLi oli kazaik kaN uRupu tINTalin,
10
poRi pitirpu eTutta pogku ezu kUr erip
paitu aRu cimaiyap payam n'Igku Ar iTai
n'al aTikku amain'taalla; mel iyal
vallun'aLkollO tAnE elli
Ogku varai aTukkattu uyarn'ta cenni
15
mInoTu polin'ta vAnin tOnRi,
tEm pAyn'tu Arkkum teri iNark kOgkin
kAl uRak kazanRa kaL kamaz putu malar
kai viTu cuTarin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaT pOkkiya cevilittAy coRRatu. - cEramAn iLagkuTTuvan

189. pAlai
pacum pazap palavin kAnam vempi,
vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
5
vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
vev varai attam cuTTi, paiyena,
vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
titalai alkul kuRumakaL avanoTu
10
cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
n'annarALar kUTu koL in iyam
tEr Ur teruvil tatumpum
15
Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

321. pAlai
pacitta yAnaip pazagkaN anna
vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
5
kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
10
pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
elli munnuRac cellumkollO?
ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
15
ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
yAy aRivuRutal ajci,
vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

369. pAlai
kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
5
cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
10
koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
15
n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
20
aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
Or A yAtta oru tUN munRil
25
Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

385. pAlai
tan Oranna Ayamum, mayil iyal
en Oranna tAyarum, kANa,
kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
kAvirip paTappai uRan'tai anna
5
ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
n'al mAN vizavil takaram maNNi,
yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
10
tittik kuRagkil tirun'ta urija,
vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
akal amai alkul paRRi, kUn'tal
ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
15
tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

397. pAlai
en makaL peru maTam yAn pArATTa,
tAy tan cemmal kaNTu kaTan iRuppa,
muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
maNan iTaiyAkak koLLAn, 'kal pakak
5
kaNa mazai tuRan'ta kAn mayagku azuvam
eLiyavAka, En'tu koTi paran'ta
poRi vari alkul mAayOTku' enat
taNin'ta paruvam cellAn, paTartarat
tuNin'tOnmanRa tunai veg kALai
10
kaTum pakaTTu oruttal n'aTugkak kutti,
pOz puN paTutta pori arai Omaip
perum poLic cEyarai n'Okki, Un cettu,
karug kAl yAattup parun'tu van'tu iRukkum
cEN uyarn'tu Ogkiya vAn uyar n'eTug kOTTuk
15
kOTai vev vaLikku ulamarum
pul ilai vetira n'el viLai kATE.

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr