kAN ini vAzi tOzi

232. kuRijci
kAN ini vAzi, tOzi! pAnAL,
mazai muzagku aravam kETTa, kazai tin,
mAal yAnai puli cettu verIi,
irug kal viTarakam cilampap peyarum
5
perug kal n'ATan kENmai, iniyE,
kunRa vElic ciRukuTi AgkaN,
manRa vEgkai maNa n'AT pUtta
maNi Er arumpin pon vI tAay
viyal aRai varikkum munRil, kuRavar
10
manai mutir makaLiroTu kuravai tUgkum
Ar kali vizavuk kaLam kaTuppa, n'ALum,
viravup pUm paliyoTu viraii, annai
kaTiyuTai viyal n'akark kAval kaNNi,
'muruku' ena vElaR tarUum.
15
paruvamAkap payan'tanRAl, n'amakkE.

tOzi talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy,colliyatu. - koTimagkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr