koTu vari irum puli

27. pAlai
"koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
5
celpa" enpa' enpOy! n'alla
maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
koRkai am perum tuRai muttin anna
10
n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
15
vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?

celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr