tuni inRu iyain'ta

241. pAlai
'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
iniyar amma, avar' ena muniyAtu
n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
5
n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
pEey veN tEr peyal cettu OTi,
10
tAam paTTa tani mutir perug kalai
pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
15
cem muka man'ti ATum
n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr