mA malar vaNNam

197. pAlai
mA malar vaNNam izan'ta kaNNum,
pU n'ekiz aNaiyin cAaya tOLum,
n'annar mAkkaL vizaivanar Ayn'ta
tol n'alam izan'ta tuyaramoTu, ennatUum
5
inaiyal vAzi, tOzi! munai eza
munnuvar OTTiya muraN miku tiruvin,
maRam miku tAnai, kaNNan ezini
tEm mutu kunRam iRan'tanar Ayinum,
n'ITalar yAza, n'in n'irai vaLai n'ekiza
10
tOL tAzpu iruLiya kuvai irug kUn'tal
maTavOL tazIiya viRalOn mArpil
pun talaip putalvan Urpu izin'tAgku,
kaTujcUl maTap piTi tazIiya veN kOTTu
inamcAl vEzam, kanRu Urpu izitara,
15
paLLi koLLum panic curam n'In'ti,
oL iNark konRai Ogku malai attam
vinai valiyuRUum n'ejcamoTu
inaiyar Aki, n'ap pirin'ticinOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -mAmUlanAr