Alamaram (Alam)

70. n'eytal
koTun' timiR paratavar vETTam vAyttena,
irum pulAk kamazum ciRukuTip pAkkattuk
kuRug kaN av valaip payam pArATTi,
kozug kaN ayilai pakukkum tuRaivan
5
n'ammoTu puNarn'ta kENmai munnE
alar vAyp peNTir ampal tURRa,
palarum Agku aRin'tanarmannE; iniyE
vatuvai kUTiya pinRai, putuvatu
pon vI jAzaloTu punnai varikkum
10
kAnal am perun' tuRaik kavini mA n'Irp
pAcaTaik kalitta kaNaikkAl n'eytal
vizavu aNi makaLir tazai aNik kUTTum
ven vER kavuriyar tol mutu kOTi
muzagku irum pauvam iragkum mun tuRai,
15
velpOr irAman aru maRaikku avitta
pal vIz Alam pOla,
oli avin'tanRu, iv azugkal UrE.

talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

287. pAlai
toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
5
curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
puricai mUzkiya pori arai Alattu
oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
10
kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
arampu van'tu alaikkum mAlai,
n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

319. pAlai
maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
5
paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
pon vI vEgkaip putu malar puraiya
n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
10
curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
15
'celvEm' ennum n'um etir,
'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!

celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

385. pAlai
tan Oranna Ayamum, mayil iyal
en Oranna tAyarum, kANa,
kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
kAvirip paTappai uRan'tai anna
5
ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
n'al mAN vizavil takaram maNNi,
yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
10
tittik kuRagkil tirun'ta urija,
vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
akal amai alkul paRRi, kUn'tal
ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
15
tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr