ilavam

11. pAlai
vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
5
am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
10
mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
azutal mEvala Aki,
15
pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!

talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

17. pAlai
vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
5
muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
10
vallakol, cellat tAmE kallena
Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
15
kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
20
n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
vaikuRu mInin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

185. pAlai
el vaLai jekizac cAay, Ayizai
n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
5
valittu vallinar, kAtalar; vATal
oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
paitu aRa vempiya kal poru parappin
vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
10
aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
ilai ila malarn'ta ilavamoTu
n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

245. pAlai
'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
5
mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
ariyalATTiyar alku manai varaippil,
10
makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
15
azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
20
am mA arivai oziya,
cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

309. pAlai
vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
teyvam cErn'ta parArai vEmpil
5
kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
aralai veN kAz Aliyin tAam
kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
10
perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
15
iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
taN peru paTAar verUum
kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr