kAjci

25. pAlai
"n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
5
vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
10
cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
pavaLac ceppil pon corin'tanna,
ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
15
vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
melliya iniya kURi, vallE
varuvar vAzi tOzi! porun'ar
cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
20
potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
in icai iyattin kaRagkum
kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

56. marutam
n'akai AkinRE tOzi! n'erun'al
maNi kaNTanna tuNi kayam tuLagka,
irumpu iyanRanna karug kOTTu erumai,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
5
kUmpu viTu pal malar mAn'ti, karaiya
kAjci n'uN tAtu Irm puRattu uRaippa,
melkiTu kavuLa alkun'ilai pukutarum
taN tuRai Uran tiN tAr akalam
vatuvai n'AL aNip putuvOrp puNariya,
10
parivoTu varUum pANan teruvil
puniRRAp pAyn'tenak kalagki, yAz iTTu,
em manaip pukutan'tOnE. atu kaNTu
meymmali uvakai maRaiyinen etircenRu,
'im manai anRu; aHtu um manai' enRa
15
ennum tannum n'Okki,
mammar n'ejcinOn tozutu n'inRatuvE.

parattai manaikkuc celkinRa pANan tan manaikku van'tAnAka,tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

96. marutam
n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
pazanap poykai aTaikaraip pirampin
ara vAy anna am muL n'eTug koTi
5
aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
kazaniam paTappaik kAjci Ura!
'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
10
koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
15
iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
kaLiRu kavar kampalai pOla,
alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.

tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

156. marutam
muracuTaic celvar puravic cUTTum
mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
mUtA tinRal ajci, kAvalar
5
pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
tIm punal Ura! tiRavatAkak
kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
10
kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
'poytal ATip polika!' ena van'tu,
n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
15
n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?

talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

246. marutam
piNar mOTTu n'an'tin pEz vAy ERRai
katir mUkku Aral kaLavan Aka,
n'eTu n'Irp poykait tuNaiyoTu puNarum
mali n'Ir akal vayal yANar Ura!
5
pOtu Ar kUn'tal n'I veyyOLoTu
tAtu Ar kAjcit taN pozil akal yARu
ATinai enpa, n'erun'ai; alarE
kAy cina moympin perum peyark karikAl
Arkali n'aRavin veNNivAyil,
10
cIr kezu mannar maRaliya jATpin
imiz icai muracam poru kaLattu oziya,
patinoru vELiroTu vEn'tar cAya,
moy vali aRutta jAnRai,
toyyA azun'tUr Arppinum peritE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - paraNar

286. marutam
veLLi vizut toTi men karuppu ulakkai,
vaLLi n'uN iTai vayin vayin n'uTagka;
mIn cinai anna veN maNal kuvaii,
kAjci n'Izal, tamar vaLam pATi,
5
Urk kuRumakaLir kuRuvazi, viRan'ta
varAal arun'tiya ciRu ciral marutin
tAz cinai uRagkum taN tuRai Ura!
vizaiyA uLLam vizaiyum Ayinum,
enRum, kETTavai tOTTi Aka mITTu, Agku,
10
aRanum poruLum vazAmai n'ATi,
taR takavu uTaimai n'Okki, maRRu atan
pin AkummE, munniyatu muTittal;
anaiya, periyOr ozukkam; atanAl,
ariya periyOrt teriyugkAlai,
15
n'ummOr annOr mATTum, inna
poyyoTu miTain'tavai tOnRin,
mey yANTu uLatO, iv ulakattAnE?

'varain'tu eytuval' enRu n'Igkum talaimakan, 'talaimakaLai ARRuvittuk koN Tiruttal vENTum' enRu tOziyaik kaippaRRinARku, kaippaRRiyatu tannaita toTTuc cULuRuvAnAkak karuti, colliyatu. - OrampOkiyAr

296. marutam
kOtai iNara, kuRug kAl, kAjcip
pOtu aviz n'aRun' tAtu aNin'ta kUn'tal,
ari matar mazaik kaN, mAayOLoTu
n'erun'aiyum kamaz pozil tujci, inRum
5
peru n'Ir vaiyai avaLoTu ATi,
pularA mArpinai van'tu n'inRu, emvayin
karattal kUTumO maRRE? parappil
pal mIn koLpavar mukan'ta ippi
n'Ar ari n'aRavin makiz n'oTaik kUTTum
10
pEr icaik koRkaip porun'an, ven vEl
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tEr ceziyan,
malai purai n'eTu n'akark kUTal n'ITiya
malitaru kampalai pOla,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE.

vAyil vENTic cenRa talaimakaRku vAyil maRukkum tOzi colliyatu. -maturaip pErAlavAyAr

336. marutam
kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam coliya,
n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
5
vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
kAjci n'Izal kuravai ayarum
10
tIm perum poykait tuRai kEz Uran
tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
15
tAmum piRarum uLarpOl cERal
muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
20
mAri ampin mazait tOR cOzar
vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
Ariyar paTaiyin uTaika, en
n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!

n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

341. pAlai
uy takai inRAl tOzi! paipaya,
kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
5
kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
10
pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
yANar vEnilman, itu
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?

pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

346.marutam
n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
mAric cutaiyin Irm puRattu anna
kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
5
kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
10
mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
pArval irukkum payam kEz Ura!
yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
15
makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
em manai vArAyAki, mun n'AL,
n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
20
mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
Etil mannar Ur koLa,
25
kOtai mArpan uvakaiyin peritE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar