konRai

4. mullai
mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
paig kAR konRai men piNi aviza,
irumpu tirittanna mA iru maruppin,
paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
5
malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
10
pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
15
n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
pOtu aviz alarin n'ARum
Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.

tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!

makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

115. pAlai
aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
ampal ozukkamum Akiyar; vej col
cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
5
n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
evvi vIzn'ta ceruvil pANar
kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
10
vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
15
inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.

piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

197. pAlai
mA malar vaNNam izan'ta kaNNum,
pU n'ekiz aNaiyin cAaya tOLum,
n'annar mAkkaL vizaivanar Ayn'ta
tol n'alam izan'ta tuyaramoTu, ennatUum
5
inaiyal vAzi, tOzi! munai eza
munnuvar OTTiya muraN miku tiruvin,
maRam miku tAnai, kaNNan ezini
tEm mutu kunRam iRan'tanar Ayinum,
n'ITalar yAza, n'in n'irai vaLai n'ekiza
10
tOL tAzpu iruLiya kuvai irug kUn'tal
maTavOL tazIiya viRalOn mArpil
pun talaip putalvan Urpu izin'tAgku,
kaTujcUl maTap piTi tazIiya veN kOTTu
inamcAl vEzam, kanRu Urpu izitara,
15
paLLi koLLum panic curam n'In'ti,
oL iNark konRai Ogku malai attam
vinai valiyuRUum n'ejcamoTu
inaiyar Aki, n'ap pirin'ticinOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -mAmUlanAr

364. mullai
mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
Ay pon avir izai tUkkiyanna
5
n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
mullai illamoTu malara, kalla
paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
10
vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
kolai kuRittanna mAlai
tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!

paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

398. kuRijci
'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
men tOL n'ekizac cAay, konRai
UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
5
pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
innEm Akiya em ivaN aruLAn,
n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
alamaral mazaik kaN teN pani malka,
n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
10
kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
15
n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
20
pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
25
Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!

kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr