can'tanam (cAn'tam)

2. kuRijci
kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
5
aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
10
kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
15
kagkul varutalum uriyai; paim putal
vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.

pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

242. kuRijci
arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
avir poRi majjai ATum cOlai,
5
pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
10
aRiyA vElaR tarIi, annai
veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
15
n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
muyagkal iyaivatumannO tOzi!
n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
20
cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
piracam tUgkum cEN cimai
varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

282. kuRijci
peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
5
kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
10
vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
in tIm palavin Er kezu celvattu
en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
ampal Urum avanoTu moziyum;
cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
15
yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
n'al iRai mel viral kUppi,
il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

354. mullai
mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
5
kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
10
taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
pOtu uRaz koNTa uNkaN
tItilATTi tiru n'utaR pacappE?

vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr