tAzai (kaitai)

20. n'eytal
perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
ekkarp punnai in n'izal acaii,
cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
5
jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
veN talaip puNari AyamoTu ATi,
maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
10
pal pUg kAnal alkinam varutal
kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
ellaiyum iravum ennAtu, kallena
15
valavan Ayn'ta vaN pari
n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.

pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

40. n'eytal
kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
mIn Ar kurukin men paRait tozuti
kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
5
acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
tAzai taLarat tUkki, mAlai
azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
10
aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
vAraRkatilla tOzi! kazani
veNNel arin'ar pinRait tatumpum
taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
15
ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
akamaTal cEkkum tuRaivan
in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!

talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

90. n'eytal
mUttOr anna veN talaip puNari
iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
5
ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
10
perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
'uRum' enak koLkun'ar allar
n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.

pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

100. n'eytal
araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
ellinil peyartal enakkumAr initE.
5
perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
koNTal iravin irug kaTal maTutta
kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
10
OTai oN cuTar oppat tOnRum
pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
vampa n'Araiinan olittanna
15
ampal vAytta teyya taN pular
vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
n'eytal am putu malar mAn'tum
kaitai am paTappai em azugkal UrE!

tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

130. n'eytal
amma vAzi, kELir! mun n'inRu
kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
5
pEeyt talaiya piNar arait tAzai
eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
10
kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
pOtu puRagkoTutta uNkaN
mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

170. n'eytal
kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
5
kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
collal vENTumAl alava! palkAl
kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
10
kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.

talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

180. n'eytal
n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
vI tatai kAnal vaNTal ayara,
kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
5
taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
10
pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
15
ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.

iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

210. n'eytal
kuRiyiRaik kurampaik kolai vem paratavar
eRiuLi poruta EmuRu peru mIn
puN umiz kuruti pulavuk kaTal maRuppaTa,
vicumpu aNi villin pOki, pacum picirt
5
tirai payil azuvam uzakki, uran azin'tu,
n'iraitimil marugkil paTartarum tuRaivan,
pAnAL iravil, n'am paNait tOL uLLi,
tAn ivaN van'ta kAlai, n'am Urk
kAnal am perun' tuRai, kavin pArATTi,
10
AnAtu pukazn'ticinOnE; ini, tan
cAyal mArpin pAyal mARRi,
'kaitai am paTu cinaik kaTun' tEr vilagkac
celavu aritu ennum' enpatu
pala kETTanamAl tOzi! n'AmE.

tOzi talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - ulOccanAr

330. n'eytal
kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
5
aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
cellum, annO; mel am pulampan!
celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
eytinRukollO tAnE? eytiyum,
10
kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
ekkart tAzai maTalvayinAnum,
Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
15
ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
kaTuj celal koTun' timil pOla,
n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!

talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

340. n'eytal
pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
punnai am potumpin in n'izal kazippi,
mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
5
celavu viruppuRutal ozikatil amma
'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
10
vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
cEppin evanO pUk kEz pulampa!
pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
15
tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
20
kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
munRil tAzait tUgkum
teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?

pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

353. pAlai
ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
5
aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
amai ATu am kazai tINTi, kallena
jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
10
kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
15
maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
20
vIz itaz alari mel akam cErtti,
makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
n'ammoTu n'an mozi n'avilum
pommal Otip punaiyizai kuNanE?

mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

380. n'eytal
tEr cEN n'Ikki, tamiyan van'tu, 'n'um
Ur yAtu?' enna, n'aNi n'aNi otugki,
mun n'AL pOkiya tuRaivan, n'erun'ai,
akal ilai n'Aval uNtuRai utirtta
5
kani kavin citaiya vAgkik koNTu, tan,
tAzai vEr aLai, vIz tuNaikku iTUum
alavaR kATTi, 'n'aRpARRu itu' ena,
n'inain'ta n'ejcamoTu, n'eTitu peyarn'tOnE;
utuk kAN tOnRum, tErE inRum;
10
n'Am etir koLLAm Ayin, tAn atu
tuNikuvan pOlAm; n'ANu mika uTaiyan;
veN maNal n'eTug kOTTu maRaikO?
amma, tOzi! kURumati n'IyE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr