n'Arattai (n'aran'tam)

141. pAlai
amma vAzi, tOzi! kaimmikak
kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
5
ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
10
paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
vizavu uTan ayara, varukatil amma!
tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
15
pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
20
tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
25
pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.

'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar