n'elli

5. pAlai
aLi n'ilai poRAatu amariya mukattaL,
viLi n'ilai koLLAL, tamiyaL, menmela,
n'alam miku cEvaTi n'ilam vaTuk koLAa,
kuRuka van'tu, tan kUr eyiRu tOnRa
5
vaRitu akattu ezun'ta vAy al muRuvalaL,
kaNNiyatu uNarA aLavai, oNNutal,
vinai talaippaTutal cellA n'inaivuTan
muLin'ta Omai mutaiyal am kATTu,
paLigkattu anna pal kAy n'elli,
10
mOTTu irum pARai, ITTu vaTTu Eyppa,
utirvana paTUum katir teRu kavAan,
mAytta pOla mazuku n'unai tORRi,
pAttiyanna kuTumik kUrg kal,
viral n'uti citaikkum n'irai n'ilai atara,
15
paral murampu Akiya payam il, kAnam
iRappa eNNutir Ayin "aRattARu
anRu" ena mozin'ta tonRupaTu kiLavi
anna Aka' ennun'aL pOla,
munnam kATTi, mukattin uraiyA,
20
Ovac ceytiyin onRu n'inain'tu oRRi,
pAvai mAytta panin'Ir n'OkkamoTu,
Akattu oTukkiya putalvan pun talait
tU n'Ir payan'ta tuNai amai piNaiyal
mOyinaL uyirtta kAlai, mA malar
25
maNi uru izan'ta aNi azi tORRam
kaNTE kaTin'tanam, celavE oNToTi
uzaiyam Akavum inaivOL
pizaiyalaLmAtO, piritum n'Am eninE!

poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavazugkiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

54. mullai
virun'tin mannar arugkalam teRuppa,
vEn'tanum vempakai taNin'tanan. tIm peyaR
kArum Arkali talaiyinRu. tErum
Ovattanna kOpac cen' n'ilam,
5
vaL vAy Azi uL uRupu uruLa,
kaTavuka. kANkuvam pAka! matavu n'aTait
tAmpu acai kuzavi vIgkucurai maTiya,
kanaial am kurala kAR pari payiRRi,
paTu maNi miTaRRa paya n'irai Ayam
10
koTu maTi uTaiyar kOR kaik kOvalar
konRaiam kuzalar pinRait tUgka,
manaimanaip paTarum n'anai n'aku mAlai,
tanakkena vAzAp piRarkku uriyALan
paNNan ciRukuTip paTappai n'uN ilaip
15
pun kAz n'ellippaig kAy tinRavar
n'Ir kuTi cuvaiyin tIviya mizaRRi,
'mukiz n'ilAt tikaztarum mUvAt tigkaL!
ponnuTait tAli en makan oRRi,
varukuvaiAyin, tarukuven pAl' ena,
20
vilagku amark kaNNaL viral viLi payiRRi,
titalai alkul em kAtali
putalvaR poykkum pUgkoTi n'ilaiyE.

vinai muTittu mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- mARRUr kizAr makanAr koRRag koRRanAr

67. pAlai
yAn evan ceykO? tOzi! poRi vari
vAnam vAztti pATavum, aruLAtu
uRai tuRan'tu ezili n'Igkalin, paRaipu uTan,
maram pullenRa murampu uyar n'anan'talai,
5
aram pOz n'utiya vALi ampin,
n'irampA n'Okkin, n'irayam koNmAr,
n'elli n'ILiTai elli maNTi,
n'al amark kaTan'ta n'ANuTai maRavar
peyarum pITum ezuti, atartoRum
10
pIli cUTTiya piRagku n'ilai n'aTukal
vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
mozi peyar tEem tarumAr, mannar
kazip piNik kaRaittOl n'irai kaNTanna
uval iTu patukkai AL uku paRan'talai,
15
'uru il pEey UrAt tEroTu
n'ilam paTu minmini pOla, pala uTan
ilagku paral imaikkum' enpa n'am
n'alam tuRan'tu uRain'ar cenRa ARE!

poruLvayiR pirin'tavazi vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'OypATiyAr

69. pAlai
Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
Azal AnRicin n'IyE. uritinin
5
Ital inpam veHki, mEvarac
cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
parArai n'elli am puLit tiraL kAy
kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
10
viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
15
cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
n'ankalam tarUum vayavar perumakan
cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
talai n'AL alarin n'ARum n'in
20
alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.

'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

241. pAlai
'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
iniyar amma, avar' ena muniyAtu
n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
5
n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
pEey veN tEr peyal cettu OTi,
10
tAam paTTa tani mutir perug kalai
pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
15
cem muka man'ti ATum
n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

271. pAlai
poRi varip puRavin ceg kAR cEval
ciRu pun peTaiyoTu cEN pulam pOki,
ari maNal iyavil paral tErn'tu uNTu,
vari maral vATiya vAn n'Igku n'anan'talaik
5
kuRumpoRai marugkin kOT curam n'In'ti,
n'eTuj cEN van'ta n'Ir n'acai vampalar
cel uyir n'iRutta cuvaik kAy n'ellip
pal kAy am cinai akavum attam
cenRu, n'Ir avaNir Aki, n'inRu taru
10
n'ilai arum poruT piNi n'inain'tanir eninE,
valvatAka, n'um cey vinai! ivaTkE,
kaLi mali kaLLin n'al tEr aviyan
ATu iyal iLa mazai cUTit tOnRum
pazam tUgku viTarakattu ezun'ta kAmpin
15
kaN iTai puraiyum n'eTu men paNait tOL,
tirun'tu kOl Ay toTi jekizin,
marun'tum uNTO, pirin'tu uRai n'ATTE?

celavu uNarttiya tOzi, talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

284. mullai
ciRiyilai n'ellik kAy kaNTanna
kuRu vizik kaNNa kUral am kuRu muyal
muTan'tai varakin vIgku pIL arun'tupu,
kuTan'tai am ceviya kOT pavar oTugki,
5
in tuyil ezun'tu, tuNaiyoTu pOki,
munRil ciRu n'iRai n'Ir kaNTu uNNum
pun pulam tazIiya poRaimutal ciRu kuTi,
tinaik kaL uNTa teRi kOl maRavar,
vicaitta villar, vETTam pOki,
10
mullaip paTappaip pulvAy keNTum
kAmar puRavinatuvE kAmam
n'amminum tAn talaimayagkiya
am mA arivai uRaivu in UrE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - iTaikkATanAr

291. pAlai
vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
5
peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
10
eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
15
cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
utirvana tAam attam tavirvu inRu,
puLLi am piNai uNIiya uLLi,
aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
20
maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
25
mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

315. pAlai
'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
cUzi men mukam ceppuTan etirina;
peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
5
ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
perum peyar vazuti kUTal anna tan
arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
10
puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
kUr vEl viTalai poyppap pOki,
15
cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
Un puzukku ayarum munRil,
kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

363. pAlai
n'irai celal ivuLi viraivuTan kaTaii,
akal iru vicumpil pakal celac cenRu,
mazuku cuTar maNTilam mA malai maRaiya,
pozutu kazi malarin, punaiyizai! cAay,
5
aNai aNain'tu inaiyai Akal kaNai araip
pul ilai n'ellip pukar il pacug kAy
kal atar marugkil kaTu vaLi utirppa,
polam cey kAcin poRpat tAam
attam n'aNNi, atar pArttu irun'ta
10
kolai veg koLkaik koTun' tozil maRavar
ARu cel mAkkaL aru n'iRattu eRin'ta
eHku uRu vizuppuN kUrn'tOr eytiya,
vaLai vAyp parun'tin, vaL ukirc cEval
kiLai taru teL viLi kezu muTaip payirum
15
innA vej curam iRan'tOr, munniya
cey vinai valattar Aki, ivaN n'ayan'tu,
eyta van'tanarE tOzi! mai ezil
tuNai Er etir malar uNkaN
piNai Er n'Okkam perug kavin koLavE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaip poncey kollan veNNAkanAr

385. pAlai
tan Oranna Ayamum, mayil iyal
en Oranna tAyarum, kANa,
kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
kAvirip paTappai uRan'tai anna
5
ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
n'al mAN vizavil takaram maNNi,
yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
10
tittik kuRagkil tirun'ta urija,
vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
akal amai alkul paRRi, kUn'tal
ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
15
tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

399. pAlai
cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
parukuvanna kAtal uLLamoTu,
5
tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
10
olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
pal An kOvalar kallAtu Utum
ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
mai il paLigkin anna tORRap
pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
15
melkiTu maTa marai Orkkum attam,
kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
vEy kaN uTain'ta cimaiya,
vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr