n'occi

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

23. pAlai
maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
5
kATE kammenRanRE; avala,
kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
aNNal iralai amar piNai tazIi,
taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
10
anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
tAzvin n'occi, cUzvana malarum
mauval, mAc cinai kATTi,
av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

117. pAlai
mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
av vari alkul Ayamum, uLLAL,
Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
5
veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
karug kAl Omai ERi, veN talaip
parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
10
cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
tan Oranna takai veg kAtalan
veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
15
n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
vANan ciRukuTi vaTAatu
tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

165. pAlai
kayan' talai maTap piTi payampil paTTena,
kaLiRu viLippaTutta kampalai verIi,
oyyena ezun'ta cev vAyk kuzavi
tAtu eru maRukin mUtUr AgkaN,
5
erumai n'al An peRu mulai mAn'tum
n'ATu pala iRan'ta n'annarATTikku
Ayamum aNi izan'tu azugkinRu; tAyum
'in tOL tArAy, iRIiyar en uyir!' ena,
kaNNum n'utalum n'Ivi, taNNena,
10
taTavu n'ilai n'occi vari n'izal acaii,
tAzik kuvaLai vATu malar cUTTi,
'tarumaNaR kiTan'ta pAvai en
arumakaLE ena muyagkinaL azumE!

makaT pOkkiya tAyatu n'ilaimai kaNTAr colliyatu. - ......

203. pAlai
'uvakkun'aL Ayinum, uTalun'aL Ayinum,
yAy aRin'tu uNarka' ennAr, tI vAy
alar vinai mEval ampaR peNTir,
'innaL inaiyaL, n'in makaL' ena, pal n'AL
5
enakku van'tu uraippavum, tanakku uraippu aRiyEn,
'n'ANuvaL ivaL' ena, n'ani karan'tu uRaiyum
yAn iv vaRu manai oziya, tAnE,
'annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
enakku eLitu Akal il' ena, kazaR kAl
10
min oLir n'eTu vEl iLaiyOn munnuRa,
pal malai aruj curam pOkiya tanakku, yAn
annEn anmai n'an vAyAka,
mAn atar mayagkiya malaimutal ciRu n'eRi
veytu iTaiyuRAatu eyti, munnarp
15
pullen mA malaip pulampu koL cIRUr,
cel virun'tu ARRi, tuccil irutta,
n'unai kuzaittu alamarum n'occi
manai kezu peNTu yAn AkukamannE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kapilar

259. pAlai
vElum viLagkina; iLaiyarum iyanRanar;
tArum taiyina; tazaiyum toTuttana;
n'ilam n'Ir aRRa vemmai n'Igkap
peyal n'Ir talaii, ulavai ilai n'Ittuk
5
kuRu muRi InRana, maranE; n'aRu malar
vEyn'tana pOlat tOnRi, pala uTan
tEm paTap potuLina pozilE; kAnamum,
n'ani n'anRu Akiya pani n'Igku vazi n'AL,
pAl enap parattarum n'ilavin mAlaip
10
pOtu van'tanRu, tUtE; n'Iyum
kalagkA manattai Aki, en col
n'ayan'tanai koNmO n'ejcu amar takuvi!
teRRi ulaRinum, vayalai vATinum,
n'occi men cinai vaNar kural cAyinum,
15
n'inninum maTavaL n'ani n'in n'ayan'ta
annai allal tAgki, n'in aiyar
puli maruL cemmal n'Okki,
valiyAy innum; tOykam, n'in mulaiyE!

uTanpOkku n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kayamanAr

275. pAlai
Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
5
'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
mazalai in col, kazaRal inRi,
in uyir kalappak kURi, n'annutal
peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
10
EtilALan kAtal n'ampi,
tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
15
n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
kUzai n'occik kIzatu, en makaL
cem puTaic ciRu viral varitta
vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

367. pAlai
ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
5
munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
10
taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
katirtta cennik kavirp pU anna
n'eRRic cEval aRRam pArkkum
pullen mAlaiyum, initu manRamma
n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
15
uyir kuzaippanna cAyal,
ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar