panai(peNNai,pOn'tai)

40. n'eytal
kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
mIn Ar kurukin men paRait tozuti
kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
5
acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
tAzai taLarat tUkki, mAlai
azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
10
aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
vAraRkatilla tOzi! kazani
veNNel arin'ar pinRait tatumpum
taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
15
ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
akamaTal cEkkum tuRaivan
in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!

talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

50. n'eytal
kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
5
pakalum n'amvayin akalAnAkip
payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
10
collin evanO pANa! 'elli
manai cEr peNNai maTi vAy anRil
tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.

tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr

120. n'eytal
n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
ellai paippayak kazippi, kuTavayin
5
kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
azal toTagkinaLE peruma! atanAl
10
kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
15
anRil akavum AgkaN,
ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?

tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

148. kuRijci
panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
5
uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
kaTum parik kutirai Aay eyinan
n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
kANiya cellAk kUkai n'ANi,
10
kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
peritAl amma ivaTkE; atanAl
mAlai, varutal vENTum cOlai
muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.

pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

187. pAlai
tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
5
n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
10
pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
el virun'tu ayara, Emattu alki,
manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
15
kavai oN taLira karugkAl yAattu
vEnil veRpin kAnam kAya,
munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
20
kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
vaiku kaTal ampiyin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

238. kuRijci
mAnRamai aRiyA maram payil iRumpin,
InRu iLaippaTTa vayavup piNap pacittena,
maTa mAn valci tarIiya, n'aTu n'AL,
iruL mukaic cilampin, irai vETTu ezun'ta
5
paNai maruL eruttin pal vari irum pOttu,
maTak kaN AmAn mAtirattu alaRa,
taTak kOTTu AmAn aNNal EeRu,
n'anan'talaik kAnattu valam paTat tolaicci,
irug kal viyal aRai civappa Irkkum
10
perug kal n'ATa! piritiAyin,
marun'tum uTaiyaiyO maRRE irappOrkku
izai aNi n'eTun' tEr kaLiRoTu enRum
mazai curan'tanna Ikai, vaN makiz,
kazal toTit taTak kai, kalimAn, n'aLLi
15
n'aLi mukai uTain'ta n'aRug kAr aTukkattu,
pOn'tai muzu mutal n'ilaiiya kAn'taL
men piNi mukai avizn'tu alarn'ta
taN kamaz putu malar n'ARum n'aRu n'utaRkE?

iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - kapilar

260. n'eytal
maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
5
karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
ekkarp peNNai aka maTal cEra,
kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
10
ellai paippayak kazippi, el uRa,
yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
15
anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

290. n'eytal
kuTumik kokkin paig kAR pETai,
iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
5
alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
paital piLLai tazIi, oyyena,
am kaN peNNai anpuRa n'aralum
ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
10
taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
maNavA munnum evanO tOzi!
veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
15
maNi Er mAN n'alam orIi,
pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

305. pAlai
pakalinum akalAtAki, yAmam
taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
pani mIkkUrum paital pAnAL,
5
pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
parukuvanna kAtaloTu tiruki,
mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
aruLilALar poruLvayin akala,
10
evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
yAn evan uLenO tOzi! tAnE
parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
uLLE kanalum uLLam mellenak
15
kanai eri piRappa Utum
n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?

pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

310. n'eytal
kaTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki, n'inRa
n'eTun' takai n'Irmaiyai anRi, n'Iyum,
tozutaku meyyai, azivu mun'tuRuttu,
pal n'AL van'tu, paNi mozi payiRRalin,
5
kuvaLai uNkaN kaluza, n'inmATTu
ivaLum perum pEtuRRanaL; Orum
tAyuTai n'eTu n'akart tamar pArATTa,
kAtalin vaLarn'ta mAtar Akalin,
peru maTam uTaiyarO, ciRitE; atanAl,
10
kunRin tOnRum kuvavu maNaR cErppa!
inRu ivaN virumpAtImO! cenRu, ap
pU viri punnaimItu tOnRu peNNaik
kUum kaNNaHtE teyya Agka
uppu oy umaNar ozukaiyoTu van'ta
15
iLaip paTu pETai iriya, kuraittu ezun'tu
urum icaip puNari uTaitarum
perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE.

talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi colliyatu. - n'akkIranAr

333. pAlai
'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
Aka mEni am pacappu Ura,
azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
5
tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
evvam perumai uraippin; cey poruL
vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
10
tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
yAnaip peru n'irai vAnam payirum
malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
15
payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
n'in vAy in mozi n'al vAyAka
varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
pacalai mAytal eLituman tilla
20
cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
maRutaral uLLattar eninum,
kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

360. n'eytal
pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
oru kAl Urtip paruti am celvan
kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
5
n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
10
perum pulampinaLE teyya; atanAl,
pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
15
iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
anRil cEkkum munRil, pon ena
n'al malar n'aRu vI tAam
punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

365. pAlai
akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
cinaval pOkiya punkaN mAlai,
atta n'aTukal AL ena utaitta
5
kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
enRUz vej curam tan'ta n'IyE
10
tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
pUtam tan'ta pori arai vEgkait
taN kamaz putu malar n'ARum
15
am cil Oti Ay maTat takaiyE.

talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

400. n'eytal
n'akai n'anRu amma tAnE 'avanoTu,
manai iRan'tu alkinum alar, ena n'ayan'tu,
kAnal alkiya n'am kaLavu akala,
pal purin'tu iyaRal uRRa n'al vinai,
5
n'Ul amai piRappin, n'Ila utti,
koym mayir eruttam piNar paTap peruki,
n'eymmiti munaiiya kozuj cORRu Arkai
n'iral iyain'tu onRiya celavin, cen' tinaik
kural vArn'tanna kuvavut talai, n'al n'Anku
10
vIgku cuval mociyat tAgku n'ukam tazIi,
pUm poRip pal paTai olippap pUTTi,
matiyuTai valavan Evalin, iku tuRaip
punal pAyn'tanna vAm mAn tiN tErk
kaNai kazin'tanna n'On kAl vaN pari,
15
pAl kaNTanna Utai veN maNal,
kAl kaNTanna vazi paTap pOki,
ayirc cERRu aLLal azuvattu AgkaN,
iruL n'Ir iTTuc curam n'In'ti, tuRai kezu
mellam pulampan van'ta jAnRai,
20
pU mali irug kazit tuyalvarum aTaiyoTu,
n'Emi tan'ta n'eTun'Ir n'eytal
viLaiyA iLag kaL n'ARa, palavuTan
poti aviz taN malar kaNTum, n'anRum
putuvatu AkinRu amma paza viRal,
25
pATu ezun'tu iragku mun'n'Ir,
n'ITu irum peNNai, n'am azugkal UrE!

talaimakan varain'tu eytiya pinRai, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -ulOccanAr