marA(kaTampa maram)

3. pAlai
irug kazi mutalai mEen'tOl anna
karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
5
mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
10
koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
pul ilai marAatta akan cEN attam,
kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
15
kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
koTug kuzaikku amartta n'Okkam
n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?

mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

81. pAlai
n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
5
irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
10
vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
mai ezil uNkaN kaluza
15
aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?

pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

83. pAlai
valam curi marAattuc curam kamaz putu vIc
curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
kaRai aTi maTap piTi kAnattu alaRa,
kaLiRRuk kanRu ozitta uvakaiyar, kali ciRan'tu,
5
karug kAl marAattuk kozug kompu piLan'tu,
perum poLi veN n'Ar azun'tupaTap pUTTi,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUr,
n'aRavu n'oTai n'al il putavumutaR piNikkum
kallA iLaiyar perumakan pulli
10
viyan talai n'al n'ATTu vEgkaTam kaziyinum,
cEyar ennAtu, anpu mikak kaTaii,
eyta van'tanavAltAmE n'eytal
kUmpu viTu n'ikar malar anna
En'tu ezil mazaik kaN em kAtali kuNanE.

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kallATanAr

121. pAlai
n'Am n'akai uTaiyam n'ejcE! kaTun' teRal
vEnil n'ITiya vAn uyar vazin'AL,
vaRumai kUriya maN n'Irc ciRu kuLat
toTukuzi marugkil tuvvAk kalagkal
5
kanRuTai maTap piTik kayan'talai maNNi,
cERu koNTu ATiya vERupaTu vayak kaLiRu
ceg kOl vAl iNar tayagkat tINTi,
cori puRam urijiya n'eRi ayal marA attu
alkuRu vari n'izal acaii, n'ammoTu
10
tAn varum enpa, taTa men tOLi
uRukaN mazavar uruL kINTiTTa
ARu cel mAkkaL cORu poti veN kuTai
kanai vicaik kaTu vaLi eTuttalin, tuNai cettu
veruL ERu payirum AgkaN,
15
karu muka mucuvin kAnattAnE.

tOziyAl talaimakaLai uTanvarum enak kETTa talaimakan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'Akan

127. pAlai
ilagku vaLai n'ekizac cAay, alkalum,
kalagkuajar uzan'tu, n'Am ivaN oziya
valam paTu muraciR cEralAtan
mun'n'Ir OTTik kaTampu aRuttu, imayattu
5
munnOr maruLa vaNagkuvil poRittu,
n'al n'akar maran'tai muRRattu onnAr
paNi tiRai tan'ta pATucAl n'ankalam
poncey pAvai vayiramoTu Ampal
onRu vAy n'iRaiyak kuvaii, anRu avaN
10
n'ilam tinat tuRan'ta n'itiyattu anna
oru n'AL oru pakaR peRinum, vazin'AL
tagkalar vAzi, tOzi! ceg kOR
karug kAl marAttu vAal mel iNar
curin'tu vaNar pittai poliyac cUTi,
15
kallA mazavar vil iTam tazIi,
varun'arp pArkkum veruvaru kavalai
mozi peyar tEettar Ayinum,
pazi tIr kAtalar cenRa n'ATTE.

piriviTai ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

158. kuRijci
'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
5
varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
10
n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
15
pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
en'taiyum illan Aka,
ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

172. kuRijci
vAraNam uraRum n'Ir tikaz cilampil
piracamoTu viraiiya vayagku veL aruvi
in icai imiz iyam kaTuppa, immenak
kal mukai viTar akam cilampa, vIzum
5
kAmpu talaimaNan'ta Ogku malaic cAral;
irumpu vaTittanna karug kaik kAnavan
viri malar marAam porun'ti, kOl terin'tu,
vari n'utal yAnai aru n'iRattu azutti,
ikal aTu munpin veN kOTu koNTu, tan
10
pul vEy kurampai pulara UnRi,
munRil n'ITiya muzavu uRaz palavil,
pizi makiz uvakaiyan, kiLaiyoTu kali ciRan'tu,
cAn'ta jekiziyin Un puzukku ayarum
kunRa n'ATa! n'I anpilai Akutal
15
aRiyEn yAn; aHtu aRin'tanen Ayin
aNi izai, uNkaN, Ay itazk kuRumakaL
maNi Er mAN n'alam citaiya,
pon n'Er pacalai pAvinRumannE!

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai varaivu kaTAyatu. -maturaip pAlAciriyar n'appAlanAr

199. pAlai
karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
5
cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
alagkal ulavai ari n'izal acaii,
tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
10
vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
katir mAy mAlai AN kural viLikkum
kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
15
Acai uLLam acaivinRu turappa,
n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
20
polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
izan'ta n'ATu tan'tanna
vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

211. pAlai
kELAy, ella! tOzi! vAliya
cutai virin'tanna pal pU marAam
paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
5
taN mazai Aliyin tAay, uzavar
veNNel vittin aRaimicai uNagkum
pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
10
piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
vankaN katavin veNmaNi vAyil,
15
matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
n'Ir olittanna pEer
alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

221. pAlai
n'anai viLai n'aRavin tERal mAn'ti,
punai vinai n'al il taru maNal kuvaii,
'pommal Oti em makaL maNan' ena,
vatuvai ayarn'tanar n'amarE; atanAl,
5
putuvatu punain'ta cEyilai veL vEl,
mati uTampaTTa mai aNaR kALai
vAgku cinai malin'ta tiraL arai marAattu,
tEm pAy mel iNar taLiroTu koNTu, n'in
taN n'aRu mucci punaiya, avanoTu
10
kazai kavin pOkiya mazai uyar n'anan'talai,
kaLiRRu irai pizaittalin, kaya vAy vEgkai
kAy cinam ciRan'tu, kuzumalin verIi,
irum piTi iriyum cOlai
aruj curam cERal ayarn'tanen, yAnE.

talaimakaRkup pOkku uTanpaTTa tOzi talaimakaTkup pOkku uTanpaTac colliyatu. - kayamanAr

257. pAlai
vEniR pAtirik kUni mA malar
n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
5
pommal Oti potuLa vAri,
arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
10
n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
15
n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
20
veL arA miLira vAgkum
piLLai eNkin malaivayinAnE.

uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

317. pAlai
' "mAka vicumpin mazai tozil ulan'tena,
pAay anna pakal iruL parappi,
pukai n'iRa uruvin aRciram n'Igka,
kuvimukai murukkin kUr n'unai vai eyiRRu
5
n'akai muka makaLir UTTu ukir kaTukkum
mutirAp pal itaz utirap pAyn'tu, uTan
malar uN vETkaiyin citar citarn'tu ukuppa,
pon cey kannam poliya, veLLi
n'uN kOl aRai kuRain'tu utirvana pOla,
10
arava vaNTinam UtutoRum kuravattu
Ogku cinai n'aRu vI kOgku alar uRaippa,
tuvaittu ezu tumpi, tavir icai viLari
putaittu viTu n'arampin, immena imirum
An EmuRRa kAmar vEnil,
15
veyil avir puraiyum vI tatai marAattuk
kuyil iTu pUcal emmoTu kETpa
varuvEm" enRa paruvam ANTai
illaikol?' ena mella n'Okki,
n'inain'tanam irun'tanamAka, n'ayan'tu Agku
20
uLLiya marugkin uLLam pOla,
van'tu n'inRanarE kAtalar; n'an' tuRan'tu
ennuziyatukol tAnE pal n'AL
annaiyum aRivuRa aNagki,
n'al n'utal pAaya pacalai n'OyE?

talaimakan varavu uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - vaTamOtag kizAr

335. pAlai
iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
yAnum aRivenmannE; yAnai tan
5
kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
innA vEnil in tuNai Ara,
muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
ariya allaman, n'amakkE viri tAr
10
ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
kuTai Oranna kOL amai eruttin
15
pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
Arattu anna aNi kiLar putup pU
vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
20
muttin anna veL vI tAay,
alakin anna ari n'iRattu Ali
n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
25
amiztam URum cev vAy,
oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr