yA

17. pAlai
vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
5
muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
10
vallakol, cellat tAmE kallena
Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
15
kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
20
n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
vaikuRu mInin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

19. pAlai
anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
5
kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
10
cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
veyya ukutara, verIi, paiyena,
15
cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
pU vI koTiyin pullenap pOki,
aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!

n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

31. pAlai
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
5
ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
10
puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
tamiz kezu mUvar kAkkum
15
mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.

'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

33. pAlai
vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
"manai mAN kaRpin vANutal oziya,
kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
5
vILaip parun'tin kOL val cEval
vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
iLi tEr tIm kural icaikkum attam
celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
10
teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
yAmE emiyam Aka, n'IyE
oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
vel pOr vAnavan kolli mImicai,
15
n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
ceyvinai ARRuRa vilagkin,
20
eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?

talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

51. pAlai
AL vazakku aRRa curattiTaik katir teRa,
n'IL eri paran'ta n'eTun' tAL yAttu,
pOz vaLi muzagkum, pullen uyarcinai,
muTai n'acai irukkaip peTai mukam n'Okki,
5
Un patittanna veruvaru cej cevi
eruvaic cEval karipu ciRai tIya,
vEnil n'ITiya vEy uyar n'anan'talai,
n'I uzan'tu eytum ceyvinaip poruT piNi
pal itaz mazaik kaN mAayOLvayin
10
piriyin puNarvatuAyin piriyAtu,
En'tu mulai muRRam vIgka, pal Uz
cEyizai teLirppak kavaii, n'ALum
manaimutal vinaiyoTum uvappa,
n'inai mAN n'ejcam! n'Igkutal maRan'tE.

poruLvayiR pirivu kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu.- perun'tEvanAr

65. pAlai
unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
annai collum uykam; ennatUum
Iram cErA iyalpin poymmozic
cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
5
n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
pATic cenRa paricilar pOla
uva ini vAzi, tOzi! avarE,
pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
10
mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
uyaval yAnai verin'uc cenRanna
15
kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
20
ariyavAl' ena azugkiya celavE!

vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

187. pAlai
tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
5
n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
10
pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
el virun'tu ayara, Emattu alki,
manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
15
kavai oN taLira karugkAl yAattu
vEnil veRpin kAnam kAya,
munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
20
kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
vaiku kaTal ampiyin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

193. pAlai
kAn uyar marugkil kavalai allatu,
vAnam vENTA vil Er uzavar
peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,
poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,
5
poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,
aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;
kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu
arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,
virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi
10
kol paci mutu n'ari valci Akum
curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip
pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,
murun'tu Er muRuval, iLaiyOL
perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.

poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

257. pAlai
vEniR pAtirik kUni mA malar
n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
5
pommal Oti potuLa vAri,
arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
10
n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
15
n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
20
veL arA miLira vAgkum
piLLai eNkin malaivayinAnE.

uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

263. pAlai
tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
5
vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
vil val ATavar mEl AL oRRi,
n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
10
avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
tiru n'utal polin'ta en pEtai
15
varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr

287. pAlai
toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
5
curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
puricai mUzkiya pori arai Alattu
oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
10
kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
arampu van'tu alaikkum mAlai,
n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

333. pAlai
'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
Aka mEni am pacappu Ura,
azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
5
tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
evvam perumai uraippin; cey poruL
vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
10
tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
yAnaip peru n'irai vAnam payirum
malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
15
payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
n'in vAy in mozi n'al vAyAka
varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
pacalai mAytal eLituman tilla
20
cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
maRutaral uLLattar eninum,
kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

337. pAlai
'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
mAri Irn' taLir anna mEni,
pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
5
avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
'uNNA marugkul innOn kaiyatu
10
pon Akutalum uNTu' ena, konnE
taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
15
vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
emiyam kazitan'tOyE pani iruL
20
perug kali vAnam talaiiya
irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!

munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

343. pAlai
vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
maram kOL umaN makan pErum parutip
5
pun talai citaitta van talai n'aTukal
kaNNi vATiya maNNA marugkul,
kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
10
n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
15
uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
cil mozip polin'ta tuvar vAy,
pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.

talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

397. pAlai
en makaL peru maTam yAn pArATTa,
tAy tan cemmal kaNTu kaTan iRuppa,
muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
maNan iTaiyAkak koLLAn, 'kal pakak
5
kaNa mazai tuRan'ta kAn mayagku azuvam
eLiyavAka, En'tu koTi paran'ta
poRi vari alkul mAayOTku' enat
taNin'ta paruvam cellAn, paTartarat
tuNin'tOnmanRa tunai veg kALai
10
kaTum pakaTTu oruttal n'aTugkak kutti,
pOz puN paTutta pori arai Omaip
perum poLic cEyarai n'Okki, Un cettu,
karug kAl yAattup parun'tu van'tu iRukkum
cEN uyarn'tu Ogkiya vAn uyar n'eTug kOTTuk
15
kOTai vev vaLikku ulamarum
pul ilai vetira n'el viLai kATE.

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr