erukku

301. pAlai
'vaRan uRu ceyyin vATupu varun'ti,
paTar mikap pirin'tOr uLLupu n'inaital
ciRu n'ani AnRikam' enRi tOzi!
n'alkun'ar ozitta kUlic cil patam
5
oTivai inRi OmpAtu uNTu,
n'Ir vAz mutalai Avittanna
Arai vEyn'ta aRai vAyc cakaTattu,
Ur iHtu ennAar, tItu il vAzkkai,
curamutal varuttam maramutal vITTi,
10
pATu in teN kiNai kaRagka, kANvara,
kuvi iNar erukkin tatar pUg kaNNi
ATUuc cennit takaippa, makaTUu,
muLarit tIyin muzagku azal viLakkattuk
kaLari Aviraik kiLar pUg kOtai,
15
vaNNa mArpin vana mulait tuyalvara,
ceRi n'aTaip piTiyoTu kaLiRu puNarn'tennak
kuRu n'eTun' tUmpoTu muzavup puNarn'tu icaippa,
kAr vAn muzakkin n'Irmicait tevuTTum
tErai oliyin mANa, cIr amaittu,
20
cil ari kaRagkum ciRu pal iyattoTu
pal Ur peyarvanar ATi, ollena,
talaip puNarttu acaitta pal tokaik kalap paiyar,
irum pEr okkal kOTiyar iRan'ta
pun talai manRam kANin, vazi n'AL,
25
azugkal mUtUrkku innAtAkum;
atuvE maruvinam, mAlai; atanAl,
kAtalar ceyta kAtal
n'ITu inRu maRattal kUTumO, maRRE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - atiyan viNNattanAr