kUtaLam

47. pAlai
azivu il uLLam vazivazic ciRappa
vinai ivaN muTittanam Ayin, val virain'tu
ezu ini vAziya n'ejcE! oli talai
alagku kazai n'aralat tAkki, vilagku ezun'tu,
5
kaTu vaLi uruttiya koTi viTu kUr eri
viTar mukai aTukkam pAytalin, uTan iyain'tu,
amaik kaN viTu n'oTi kaNak kalai akaRRum
vem munai aruj curam n'In'ti, kaimmikku,
akan cuTar kal cErpu maRaiya, manaivayin
10
oN toTi makaLir veN tirik koLAalin,
kuRu n'aTaip puRavin ceg kAR cEval
n'eTu n'ilai viyal n'akar vIztuNaip payirum
pulampoTu van'ta punkaN mAlai,
'yANTu uLarkol?' enak kalizvOL eyti,
15
izai aNi n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
mazai viLaiyATum vaLam kezu ciRumalaic
cilampin kUtaLag kamazum veRpin
vEy purai paNait tOL, pAyum
n'Oy acA vITa, muyagkukam palavE.

talaimakan iTaic curattu azin'ta n'ejciRkuc colliyatu. - AlampEri cAttanAr

68. kuRijci
'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
in icai aruvip pATum ennatUum
kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
5
UTTiyanna oN taLirc ceyalai
Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
10
man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
15
imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
20
akal vAyp pAn'taT paTAarp
pakalum ajcum panik kaTuj curanE.

talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

255. pAlai
ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
5
kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
10
poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
peru vaLam malara alli tINTi,
palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
15
aRan inRu alaikkum AnA vATai
kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

272. kuRijci
irum puli tolaitta perug kai vEzattup
pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
5
min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
10
tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
15
n'eTu vEL paravum, annai; annO!
en Avatu koltAnE pon ena
malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
maNi n'iRa majjai akavum
aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

273. pAlai
vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
5
n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
n'am manattu anna menmai inmaiyin,
n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
10
talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
UrOr eTutta ampal am cinai,
ArAk kAtal avir taLir parappi,
15
pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
n'ila varai ellAm n'izaRRi,
alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.

pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr