aTumpu

80. n'eytal
koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
5
puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
10
ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
punnaiam kAnal, pakal van'tImE.

iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

160. n'eytal
oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
5
n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
muL uRin ciRattal ajci, mella
10
vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
15
ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
aravac cIRUr kANa,
pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

320. n'eytal
Ogku tiraip parappin vAgku vicaik koLIi,
timilOn tan'ta kaTug kaN vaya mIn,
tazai aNi alkul celvat tagkaiyar,
vizavu ayar maRukin vilai enap pakarum
5
kAnal am ciRukuTi, peru n'Irc cErppa!
malar Er uNkaN em tOzi evvam
alar vAy n'Igka, n'I aruLAy poyppinum,
n'eTug kazi tuzaiiya kuRug kAl annam
aTumpu amar ekkar am ciRai uLarum,
10
taTavu n'ilaip punnait tAtu aNi, perun' tuRai
n'aTugku ayir pOzn'ta koTujci n'eTun' tEr
vaNTaR pAvai citaiya van'tu, n'I
tOL putitu uNTa jAnRai,
cULum poyyO, kaTal aRi kariyE?

pakaRkuRikkaN van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

330. n'eytal
kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
5
aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
cellum, annO; mel am pulampan!
celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
eytinRukollO tAnE? eytiyum,
10
kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
ekkart tAzai maTalvayinAnum,
Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
15
ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
kaTuj celal koTun' timil pOla,
n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!

talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr