ilavampU

133. pAlai
'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
cem paral murampil citarn'ta pUzi,
n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
5
kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
eri paran'tanna ilamalar viraii,
10
pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
kon onRu vinavinarmannE tOzi!
ital muL oppin mukai mutir veTci
15
kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
vari maraR kaRikkum maTap piNait
tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.

'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

142. kuRijci
ilamalar anna am cen' n'Avin
pulam mIkkURum puraiyOr Etta,
palar mEn' tOnRiya kavi kai vaLLal
n'iRaiarun' tAnai velpOr mAn'taram
5
poRaiyan kaTugkOp pATic cenRa
kuRaiyOr koLkalam pOla, n'anRum
uva ini vAziya, n'ejcE! kAtali
muRaiyin vazAatu ARRip peRRa
kaRai aTi yAnai n'annan pAzi,
10
UTTu aru marapin ajcu varu pEeyk
kUTTu etirkoNTa vAy mozi mijili
puLLiRku Emam Akiya perum peyar
veLLat tAnai atikaR konRu, uvan'tu
oL vAL amalai ATiya jATpin,
15
palar aRivuRutal ajci, paippaya,
n'Irt tiraL kaTukkum mAcu il veLLic
cUrppuRu kOl vaLai ceRitta munkai
kuRai aRal anna irum pal kUn'tal,
iTan il ciRu puRattu izaiyoTu tuyalvara,
20
kaTal mIn tujcum n'aLLen yAmattu,
uruvu kiLar Ovinaip polin'ta pAvai
iyal kaRRanna otukkinaL van'tu,
peyal alaik kalagkiya malaip pUg kOtai
iyal eRi ponnin kogku cOrpu uRaippa,
25
toTikkaN vaTukkoLa muyagkinaL;
vaTippu uRu n'arampin tIviya mozin'tE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

245. pAlai
'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
5
mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
ariyalATTiyar alku manai varaippil,
10
makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
15
azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
20
am mA arivai oziya,
cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr