Igkai

243. pAlai
avarai Ay malar utira, tuvarina
vAgku tuLait tukirin Igkai pUppa,
iRagku pOtu avizn'ta Irm putal pakanRaik
kaRagku n'uN tuvalaiyin Uruzai aNiya,
5
peyal n'Ir putu varal tavira, cinai n'Erpu
pIL virin'tu iRaijciya piRagku katirk kazani
n'el oli pAcaval tuzaii, kallenak
kaTitu van'tu iRutta kaN il vATai!
'n'eTitu van'tanai' ena n'illAtu Egkip
10
pala pulan'tu uRaiyum tuNai il vAzkkai
n'amvalattu anmai kURi, avar n'ilai
aRiyun'am Ayin, n'anRuman tilla;
pani vAr kaNNEm Aki, ini atu
n'amakkE evvam AkinRu;
15
anaittAl tOzi! n'am tol vinaip payanE!

talaimakan pirivinkaN vaRpuRuttum tOzikku, talaimakaL 'ARREn' enpatu paTac colliyatu. - koTiyUr kizAr makanAr n'eytal tattanAr

294. mullai
magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
5
n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
avaraip paim pUp payila, akal vayal
10
katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
15
AnAtu eRitarum vATaiyoTu
n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.

paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

306. marutam
perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
5
vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
pazana yAmai pacu veyil koLLum
n'elluTai maRukin n'annar Ura!
ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
10
mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
ikazn'ta collum colli, civan'ta
Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
UTinaL ciRu tuni ceytu em
15
maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr