cegkazun'Ir

48. kuRijci
'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
5
mali pUj cAral, en tOzimArOTu
oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
10
pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
15
emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
n'ANi n'inRanemAka, pENi,
'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
20
pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
25
makanE tOzi!' enRanaL.
atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.

cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr