tAmarai

6. marutam
ari pey cilampin Ampal am toTalai,
aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
5
piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
vEza veN puNai tazIi, pUziyar
kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
10
En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
15
mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
20
pal vEl matti, kazAar anna em
iLamai cenRu tavat tollaHtE;
inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

16. marutam
n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
tAtin alli avir itaz puraiyum,
mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
5
yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
10
'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
karaiya, van'tu viraivanen kavaii
15
kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
pENinen allenO makizn'a! vAnattu
aNagku arug kaTavuL annOL n'in
makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?

parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

46. marutam
cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
5
am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
10
vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
piNTa n'ellin aLLUr anna en
15
oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?

vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

91. pAlai
viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
aruvi AnRa peru varai marugkil
cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
5
pAci tinRa paig kaN yAnai
Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
10
iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
15
taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
kuTan'ATu peRinum taviralar
maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

106. marutam
eri akain'tanna tAmaraip pazanattu,
pori akain'tanna pogku pal ciRu mIn,
veRi koL pAcaTai, uNIiyar, paippayap
paRai tapu mutu ciral acaipu van'tu irukkum
5
tuRaikEz Uran peNTu tan kozun'anai
n'ammoTu pulakkum enpa n'Am atu
ceyyAm Ayinum, uyyAmaiyin,
ceRitoTi teLirppa vIci, ciRitu avaN
ulaman'tu varukam cenmO tOzi!
10
oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
veLiRu il kaRpin maNTu amar aTutoRum
kaLiRu peRu valcip pANan eRiyum
taNNumaik kaNNin alaiiyar, tan vayiRE.

talaimakaL tannaip puRagkURinALAkak kETTa parattai, avaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr

116. marutam
eri akain'tanna tAmarai iTai iTai
arin'tu kAl kuvitta cen' n'el vinaijar
kaL koNTu maRukum cAkATu aLaRRu uRin,
Ay karumpu aTukkum pAypunal Ura!
5
periya n'AN ilaimanRa; 'pori enap
punku aviz akantuRaip poliya, oL n'utal,
n'aRu malarkkAN varum kuRum pal kUn'tal,
mAzai n'Okkin, kAz iyal vana mulai,
eHkuTai ezil n'alattu, oruttiyoTu n'erun'ai
10
vaikupunal ayarn'tanai' enpa; atuvE,
poy puRam potin'tu, yAm karappavum, kaiyikan'tu
alar AkinRAl tAnE; malartAr,
mai aNi yAnai, maRap pOrc ceziyan
poyyA vizavin kUTaR paRan'talai,
15
uTan iyain'tu ezun'ta iru peru vEn'tar
kaTal maruL perum paTai kalagkat tAkki,
iragkuicai muracam oziya, paran'tu avar
OTupuRam kaNTa jAnRai,
ATu koL viyan kaLattu Arppinum peritE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

176. marutam
kaTal kaNTanna kaN akan parappin
n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
5
kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
muRuval mukattin pal malar tayagka,
pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
10
olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
ari malar AmpaloTu Artazai taii,
15
vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
malar Er uNkaN mAN izai munkaik
kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
20
n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
aTittena urutta tittip pal Uz
n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
25
kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

361. pAlai
'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
5
vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
10
kariyAp pUvin periyOr Ara,
azal ezu tittiyam aTutta yAmai
n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
cil mozi, arivai tOLE pal malai
15
vev aRai marugkin viyan curam,
evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr