n'eytal

10. n'eytal
vAn kaTaR parappil tUvaRku etiriya,
mIn kaNTanna mel arumpu Uztta,
muTavu mutir punnait taTavu n'ilai mAc cinai,
puL iRaikUrum mellam pulampa!
5
n'eytal uNkaN paitala kaluza,
pirital eNNinaiAyin, n'anRum
aritu uRRanaiyAl peruma! uritinin
koNTu Agkup peyartalvENTum koNTaloTu
kurUut tiraip puNari uTaitarum ekkarp
10
pazan' timil konRa putu valaip paratavar
mOTTu maNal aTaikaraik kOTTumIn keNTi,
maNam kamaz pAkkattup pakukkum
vaLam kezu toNTi anna ivaL n'alanE.

iravukkuRi van'tu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colliyatu. - ammUvanAr

70. n'eytal
koTun' timiR paratavar vETTam vAyttena,
irum pulAk kamazum ciRukuTip pAkkattuk
kuRug kaN av valaip payam pArATTi,
kozug kaN ayilai pakukkum tuRaivan
5
n'ammoTu puNarn'ta kENmai munnE
alar vAyp peNTir ampal tURRa,
palarum Agku aRin'tanarmannE; iniyE
vatuvai kUTiya pinRai, putuvatu
pon vI jAzaloTu punnai varikkum
10
kAnal am perun' tuRaik kavini mA n'Irp
pAcaTaik kalitta kaNaikkAl n'eytal
vizavu aNi makaLir tazai aNik kUTTum
ven vER kavuriyar tol mutu kOTi
muzagku irum pauvam iragkum mun tuRai,
15
velpOr irAman aru maRaikku avitta
pal vIz Alam pOla,
oli avin'tanRu, iv azugkal UrE.

talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

100. n'eytal
araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
ellinil peyartal enakkumAr initE.
5
perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
koNTal iravin irug kaTal maTutta
kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
10
OTai oN cuTar oppat tOnRum
pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
vampa n'Araiinan olittanna
15
ampal vAytta teyya taN pular
vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
n'eytal am putu malar mAn'tum
kaitai am paTappai em azugkal UrE!

tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

119. pAlai
'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
5
ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
10
curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
15
tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
20
mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

130. n'eytal
amma vAzi, kELir! mun n'inRu
kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
5
pEeyt talaiya piNar arait tAzai
eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
10
kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
pOtu puRagkoTutta uNkaN
mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

150. n'eytal
pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
5
perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
10
mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
'vArArkol?' enap paruvarum
tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!

pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr

160. n'eytal
oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
5
n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
muL uRin ciRattal ajci, mella
10
vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
15
ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
aravac cIRUr kANa,
pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

170. n'eytal
kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
5
kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
collal vENTumAl alava! palkAl
kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
10
kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.

talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

230. n'eytal
'uRu kazi marugkin OtamoTu malarn'ta
ciRu karu n'eytaR kaN pOl mA malarp
perun' taN mAt tazai irun'ta alkul,
aiya arumpiya cuNagkin, vai eyiRRu,
5
mai Ir Oti, vAL n'utal, kuRumakaL!
viLaiyATTu AyamoTu veN maNal utirtta
punnai n'uN tAtu ponnin n'oNTu,
manai puRan'tarutiAyin, enaiyatUum,
im manaik kizamai emmoTu puNarin,
10
tItum uNTO, mAtarAy?' ena,
kaTum pari n'al mAn, koTijci n'eTun' tEr
kai val pAkan paiyena iyakka,
yAm taR kuRukinamAka, En'tu ezil
ari vEy uN kaN pani varal oTukki,
15
ciRiya iRaijcinaL, talaiyE
periya evvam yAm ivaN uRavE.

talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

240. n'eytal
cev vI jAzaR karug kOTTu iruj cinait
tanip pArppu uLLiya taN paRai n'Arai
maNip pU n'eytal mAk kazi n'ivappa,
inip pulampinRE kAnalum; n'aLi kaTal
5
tiraic curam uzan'ta tiN timil viLakkil
pal mIn kUTTam ennaiyark kATTiya,
en'taiyum cellumAr iravE; an'til
aNagkuTaip panit tuRai kaitozutu Etti,
yAyum AyamOTu ayarum; n'Iyum,
10
tEm pAy Oti tiru n'utal n'Ivi,
kOgku mukaittanna kuvimulai Akattu,
in tuyil amarn'tanaiAyin, vaNTu paTa
virin'ta cerun'ti veN maNal muTukkar,
pU vEy punnai am taN pozil,
15
vAvE teyya, maNan'tanai celaRkE.

tOzi iravukkuRi van'ta talaimakaRkup pakaRkuRi n'Ern'tatu. - ezuuppanRi n'Akan kumaranAr

290. n'eytal
kuTumik kokkin paig kAR pETai,
iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
5
alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
paital piLLai tazIi, oyyena,
am kaN peNNai anpuRa n'aralum
ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
10
taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
maNavA munnum evanO tOzi!
veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
15
maNi Er mAN n'alam orIi,
pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

350. n'eytal
kaziyE, ciRu kural n'eytaloTu kAvi kUmpa,
eRi tirai Otam taral AnAtE;
tuRaiyE, marugkin pOkiya mAk kavai maruppin
iruj cERRu Ir aLai alavan n'Ippa,
5
vazagkun'ar inmaiyin pATu AnRanRE;
koTu n'ukam n'uzain'ta kaNaik kAl attiri
vaTi maNi n'eTun' tEr pUNa EvAtu,
En'tu ezil mazaik kaN ivaL kuRaiyAkac
cEn'tanai cenmO peru n'Irc cErppa!
10
ilagku irum parappin eRi cuRA n'Ikki,
valampuri mUzkiya vAn timiR paratavar
oli talaip paNilam Arppa, kallena,
kali kezu koRkai etirkoLa, izitarum
kuvavu maNal n'eTug kOTTu AgkaN,
15
uvakkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE!

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - cEn'tan kaNNanAr

360. n'eytal
pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
oru kAl Urtip paruti am celvan
kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
5
n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
10
perum pulampinaLE teyya; atanAl,
pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
15
iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
anRil cEkkum munRil, pon ena
n'al malar n'aRu vI tAam
punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

370. n'eytal
'vaLai vAyk kOtaiyar vaNTal taii,
iLaiyOr, celpa; ellum ellinRu;
akal ilaip punnaip pukar il n'Izal,
pakalE emmoTu ATi, iravE,
5
kAyal vEyn'ta tEyA n'al il
n'OyoTu vaikutiAyin, n'un'tai
arug kaTip paTuvalum' enRi; maRRu, 'n'I
cellal' enRalum ARRAy; 'celinE,
vAzalen' enRi, Ayin; jAzal
10
vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, n'eytal
taN arum pain' tAr tuyalvara, an'ti,
kaTal kezu celvi karai n'inRAgku,
n'IyE kAnal oziya, yAnE
veRi koL pAvaiyin polin'ta en aNi tuRan'tu,
15
ATu makaL pOlap peyartal
ARREnteyya; alarka, iv UrE!

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -ammUvanAr

400. n'eytal
n'akai n'anRu amma tAnE 'avanoTu,
manai iRan'tu alkinum alar, ena n'ayan'tu,
kAnal alkiya n'am kaLavu akala,
pal purin'tu iyaRal uRRa n'al vinai,
5
n'Ul amai piRappin, n'Ila utti,
koym mayir eruttam piNar paTap peruki,
n'eymmiti munaiiya kozuj cORRu Arkai
n'iral iyain'tu onRiya celavin, cen' tinaik
kural vArn'tanna kuvavut talai, n'al n'Anku
10
vIgku cuval mociyat tAgku n'ukam tazIi,
pUm poRip pal paTai olippap pUTTi,
matiyuTai valavan Evalin, iku tuRaip
punal pAyn'tanna vAm mAn tiN tErk
kaNai kazin'tanna n'On kAl vaN pari,
15
pAl kaNTanna Utai veN maNal,
kAl kaNTanna vazi paTap pOki,
ayirc cERRu aLLal azuvattu AgkaN,
iruL n'Ir iTTuc curam n'In'ti, tuRai kezu
mellam pulampan van'ta jAnRai,
20
pU mali irug kazit tuyalvarum aTaiyoTu,
n'Emi tan'ta n'eTun'Ir n'eytal
viLaiyA iLag kaL n'ARa, palavuTan
poti aviz taN malar kaNTum, n'anRum
putuvatu AkinRu amma paza viRal,
25
pATu ezun'tu iragku mun'n'Ir,
n'ITu irum peNNai, n'am azugkal UrE!

talaimakan varain'tu eytiya pinRai, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -ulOccanAr