pakanRai

24. mullai
vELAp pArppAn vALaran' tumitta
vaLai kaLain'tu ozin'ta kozun'tin anna,
taLai piNi avizA, curi mukap pakanRai,
citaral am tuvalai tUvalin, malarum
5
taii n'inRa taN peyal kaTain'AL,
vayagku katir karan'ta vATai vaikaRai,
vicumpu urivatupOl, viyal iTattu ozuki,
magkul mA mazai, ten pulam paTarum
pani irug kagkulum tamiyaL n'In'ti,
10
tam UrOLE, n'annutal; yAmE,
kaTi matil katavam pAytalin, toTi piLan'tu,
n'uti mukam mazukiya maNNai veN kOTTu,
ciRu kaN yAnai n'eTu n'A oN maNi,
kazip piNik kaRait tOl pozi kaNai utaippu,
15
tazagkukural muracamoTu muzagkum yAmattu,
kazittu uRai ceRiyA vALuTai eRuzt tOL,
iravut tuyil maTin'ta tAnai,
uravuc cina vEn'tan pAcaRaiyEmE.

talaimakan paruvag kaNTu colliyatu. vinaimuRRum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - AvUr mUlag kizAr

217. pAlai
'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
tuvalai tUval kaziya, akal vayal
n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
5
kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
tOl eRi pANTilin vAliya malara,
kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
10
Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
15
ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
eyiRu tIp piRappat tiruki,
20
n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

219. pAlai
cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
5
pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
10
aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
15
azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
maTat takai meliyac cAay,
n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

243. pAlai
avarai Ay malar utira, tuvarina
vAgku tuLait tukirin Igkai pUppa,
iRagku pOtu avizn'ta Irm putal pakanRaik
kaRagku n'uN tuvalaiyin Uruzai aNiya,
5
peyal n'Ir putu varal tavira, cinai n'Erpu
pIL virin'tu iRaijciya piRagku katirk kazani
n'el oli pAcaval tuzaii, kallenak
kaTitu van'tu iRutta kaN il vATai!
'n'eTitu van'tanai' ena n'illAtu Egkip
10
pala pulan'tu uRaiyum tuNai il vAzkkai
n'amvalattu anmai kURi, avar n'ilai
aRiyun'am Ayin, n'anRuman tilla;
pani vAr kaNNEm Aki, ini atu
n'amakkE evvam AkinRu;
15
anaittAl tOzi! n'am tol vinaip payanE!

talaimakan pirivinkaN vaRpuRuttum tOzikku, talaimakaL 'ARREn' enpatu paTac colliyatu. - koTiyUr kizAr makanAr n'eytal tattanAr

255. pAlai
ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
5
kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
10
poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
peru vaLam malara alli tINTi,
palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
15
aRan inRu alaikkum AnA vATai
kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr