picci(pittikam)

42. kuRijci
mali peyal kalitta mArip pittikattuk
koyal aru n'ilaiiya peyal Er maNa mukaic
cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN,
taLir Er mEni, mAayOyE!
5
n'ATu vaRam kUra, n'Ajcil tujca,
kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
kunRu kaNTanna kOTTa, yAvaiyum
cenRu cEkkallAp puLLa, uL il
enRUz viyankuLam n'iRaiya vIci,
10
perum peyal pozin'ta Ema vaikaRai,
pallOr uvan'ta uvakai ellAm
ennuL peytan'taRRE cEN iTai
Ogkit tOnRum uyar varai
vAn tOy veRpan van'tamARE

talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- kapilar

295. pAlai
n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
5
vEgkai venRa veru varu paNait tOL
Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
kalluTai atara kAnam n'In'ti,
kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
10
uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
ARu cel vampalar acai viTa URum,
puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
15
toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
20
am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr