mullai(taLavam, mauval)

4. mullai
mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
paig kAR konRai men piNi aviza,
irumpu tirittanna mA iru maruppin,
paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
5
malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
10
pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
15
n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
pOtu aviz alarin n'ARum
Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.

tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

23. pAlai
maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
5
kATE kammenRanRE; avala,
kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
aNNal iralai amar piNai tazIi,
taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
10
anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
tAzvin n'occi, cUzvana malarum
mauval, mAc cinai kATTi,
av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

43. pAlai
kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
5
n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
koy akai mullai kAloTu mayagki,
10
mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
Etil poruTpiNip pOki, tam
15
in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

64. mullai
kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
5
aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
10
pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
15
A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
pulampu koL mAlai kETToRum
kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

74. mullai
vinai valampaTutta venRiyoTu makiz ciRan'tu,
pOr val iLaiyar tAL valam vAztta,
taN peyal pozin'ta paituRu kAlai,
kuruti uruvin oN cem mUtAy
5
peru vazi marugkil ciRu pala varippa,
paig koTi mullai men patap putu vI
veN kaLar arimaNal n'an pala tAay,
vaNTu pOtu avizkkum taN kamaz puRavil,
karug kOTTu iralaik kAmar maTap piNai
10
maruNTa mAn n'Okkam kANtoRum, 'n'in n'inain'tu
"tiN tEr valava! kaTavu" enak kaTaii,
inRE varuvar; AnRikam pani' ena,
vanpuRai in col n'an pala payiRRum
n'in valittu amaikuvenmannO alkal
15
punkaN mAlaiyoTu porun'ti, koTug kOR
kallAk kOvalar Utum
val vAyc ciRu kuzal varuttAkkAlE!

talaimakan pirivinkaN azin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - maturaik kavuNiyan pUtattanAr

84. mullai
malaimicaik kulaiiya uru kezu tiruvil
paNai muzagku ezili pauvam vAgki,
tAz peyaR peru n'Ir, valan Erpu, vaLaii,
mAtiram putaippap pozitalin, kANvara
5
iru n'ilam kaviniya EmuRukAlai
n'eruppin anna ciRu kaT panRi,
ayirkkaT paTAart tujcu, puRam putaiya,
n'aRu vI mullai n'AL malar utirum
puRavu aTain'tirun'ta aru munai iyavin
10
cIRUrOLE, oNNutal! yAmE,
eri purai pal malar piRaza vAgki,
arijar yAtta alagku talaip peruj cUTu
kaL Ar vinaijar kaLamtoRum maRukum
taNNaTai tazIiya koTi n'uTagku Ar eyil
15
arun' tiRai koTuppavum koLLAn, cinam ciRan'tu,
vinaivayin peyarkkum tAnai,
punaitAr, vEn'tan pAcaRaiyEmE!

talaimakan pAcaRaiyilirun'tu colliyatu. - maturai ezuttALan

94. mullai
tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
5
taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
aitu paTu koLLi agkai kAya,
kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
10
mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
Arvam ciRan'ta cAyal,
irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

117. pAlai
mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
av vari alkul Ayamum, uLLAL,
Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
5
veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
karug kAl Omai ERi, veN talaip
parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
10
cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
tan Oranna takai veg kAtalan
veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
15
n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
vANan ciRukuTi vaTAatu
tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

124. mullai
'n'an kalam kaLiRRoTu n'aNNAr En'ti,
van'tu tiRai koTuttu, vaNagkinar, vazimozin'tu
cenRIka' enpaAyin, vEn'tanum
n'ilam vakun'tuRAa INTiya tAnaiyoTu
5
inRE pukutal vAyvatu; n'anRE.
mATa mAN n'akarp pATu amai cEkkait
tuni tIr koLkai n'am kAtali inituRa,
pAcaRai varuttam vITa, n'Iyum
minnu n'imirn'tanna pon iyaR punai paTai,
10
koycuval, puravi, kai kavar vayagku pari,
vaN peyaRku avizn'ta paig koTi mullai
vI kamaz n'eTu vazi UtuvaNTu iriya,
kAlai eyta, kaTavumati mAlai
an'tik kOvalar am paNai imiz icai
15
aramiya viyalakattu iyampum
n'irai n'ilai jAyil n'eTu matil UrE.

talaimakan tErppAkaRku uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

134. mullai
vAnam vAyppak kavini, kAnam
kamaj cUl mA mazai kAr payan'tu iRuttena,
maNi maruL pUvai aNi malar iTaiiTai,
cem puRa mUtAy parattalin, n'an pala
5
mullai vI kazal tAay, vallOn
ceykai anna cen' n'ilap puRavin;
vAap pANi vayagku toziR kalimAt
tAat tAL iNai mella otugka,
iTi maRan'tu, Emati valava! kuvimukai
10
vAzai vAn pU UzuRupu utirn'ta
ozikulai anna tirimaruppu ERRoTu
kaNaik kAl am piNaik kAmar puNar n'ilai
kaTumAn tEr oli kETpin,
n'aTun'AT kUTTam Akalum uNTE.

vinai muRRi mINTa talaimakan pAkaRku uraittatu. - cIttalaic cAttanAr

144. mullai
''varutum'' enRa n'ALum poyttana;
ari Er uNkaN n'Irum n'illA;
taN kArkku InRa paig koTi mullai
vai vAy vAl mukai avizn'ta kOtai
5
pey vanappu izan'ta katuppum uLLAr,
aruL kaNmARalO mARuka an'til
aRan ajcalarE! Ayizai! n'amar' enac
ciRiya collip periya pulappinum,
pani paTu n'aRun' tAr kuzaiya, n'ammoTu,
10
tuni tIr muyakkam peRROL pOla
uvakkun'aL vAziya, n'ejcE! vicumpin
ERu ezun'tu muzagkinum mARu ezun'tu cilaikkum
kaTAa yAnai koTkum pAcaRai,
pOr vETTu ezun'ta maLLar kaiyatai
15
kUr vAT kuvimukam citaiya n'URi,
mAn aTi marugkil peyartta kuruti
vAna mInin vayin vayin imaippa,
amar Orttu, aTTa celvam
tamar virain'tu uraippak kETkum jAnRE.

vinai muRRiya talaimakan tan n'ejciRkuc uraippAnAy, pAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzalAr makanAr maLLanAr

164. mullai
katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
5
poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
10
innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
kan'tu kAl ocikkum yAnai,
vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!

pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

191. pAlai
attap pAtirit tuyt talaip putu vI
eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
5
Ur kaNTanna Aram vAgki,
aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
10
Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
mullai arun'tum melliya Aki,
15
aRal ena virin'ta uRal in cAyal
oli irug kUn'tal tERum' ena,
valiya kURavum vallaiyO, maRRE?

talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

204. mullai
ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
5
kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
10
veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
pal malarp poykaip paTu puL Oppum
kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
taNTalai kamazum kUn'tal,
oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

216. marutam
'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
5
taN tuRai Uran peNTir emmaip
peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
10
kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
mallal yANarc cellik kOmAn
eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
15
perug kaLiRRu evvam pOla,
varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

234. mullai
kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
n'irai paRai annattu anna, virai parip
pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
5
vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
pal katir Azi mel vazi aRuppa,
kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
10
tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
am ciRai vaNTin men paRait tozuti
mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
ellai pOkiya pullen mAlai,
15
puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.

talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

244. mullai
'''pacai paTu paccai n'ey tOyttanna
cEy uyar cinaiya mAc ciRaip paRavai
pakal uRai mutu maram pulampap pOki,
mukai vAy tiRan'ta n'akai vAy mullai
5
kaTimakaL katuppin n'ARi, koTimicai
vaNTinam tavirkkum taN patak kAlai
varinum, vArAr Ayinum, ANTu avarkku
initukol, vAzi tOzi?'' ena, tan
pal itaz mazaik kaN n'allakam civappa,
10
arun' tuyar uTaiyaL ivaL' ena virumpip
pANan van'tanan, tUtE; n'Iyum
pul Ar puravi, val virain'tu, pUTTi,
n'eTun' tEr Urmati, valava!
muTin'tanRu amma, n'Am munniya vinaiyE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai.......maLLanAr

254. mullai
'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
5
manai uRai puRavin ceg kAR cEval
tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
10
vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
15
taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
tAr maNi mA aRivuRAa,
20
Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!

vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

314. mullai
'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
inam tEr uzavar in kural iyampa,
5
maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
10
vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
15
kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
vEli cuRRiya vAl vI mullaip
20
perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
in n'akai iLaiyOL kavava,
mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!

vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

324. mullai
virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
vaLarAp piLLait tUvi anna,
5
uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
10
ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
cellum, n'eTun'takai tErE
15
mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!

vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

364. mullai
mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
Ay pon avir izai tUkkiyanna
5
n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
mullai illamoTu malara, kalla
paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
10
vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
kolai kuRittanna mAlai
tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!

paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr