tinai(Enal)

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.

pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

22. kuRijci
aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
5
'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
10
uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
15
oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
n'akkanen allenO yAnE eytta
20
n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?

varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

28. kuRijci
meyyin tIrA mEvaru kAmamoTu
eyyAy Ayinum, uraippal tOzi!
koyyA munnum, kural vArpu, tinaiyE
aruvi AnRa paig kAl tORum
5
iruvi tOnRina palavE. n'IyE,
muruku muraNkoLLum tEm pAy kaNNi,
pariyal n'AyoTu pal malaip paTarum
vETTuvaR peRaloTu amain'tanai; yAza n'in
pUk kezu toTalai n'uTagka, ezun'tu ezun'tu,
10
kiLLait teL viLi iTaiiTai payiRRi,
Agku Agku ozukAy Ayin, annai,
'ciRu kiLi kaTital tERRAL, ivaL' ena,
piRart tan'tu n'iRukkuvaL Ayin,
uRaRku aritu Akum, avan malarn'ta mArpE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. - pANTiyan aRivuTain'ampi

32. kuRijci
n'erun'al ellai Enal tOnRi,
tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
5
ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
uL avan aRital ajci, uL il
kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
15
colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
20
en kuRaip puRanilai muyalum
aNkaNALanai n'akukam, yAmE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

73. pAlai
pinnoTu muTitta maNNA mucci
n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
5
vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
en azipu iragkum n'innoTu yAnum
ARu anRu ennA vERu al kATci
10
iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
kANiya vammO kAtal am tOzi!
koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
15
piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
viTu poRic cuTarin minni, avar
cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.

talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

82. kuRijci
ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
pATu in aruvip pani n'Ir in icai
tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
5
kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
10
n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
15
palartil, vAzi tOzi! avaruL,
Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
Or yAn Akuvatu evankol,
n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?

tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

88. kuRijci
mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
5
kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
cenRanankollO tAnE kunRattu
irum puli tolaitta perug kai yAnaik
10
kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
koTu viral uLiyam keNTum
15
vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

92. kuRijci
n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
ceg kaN irum puli kuzumum cAral
5
vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
10
taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
tirumaNi viLakkin peRukuvai
iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.

iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

102. kuRijci
uLaimAn tuppin, Ogku tinaip perum punattuk
kazutil, kAnavan pizi makizn'tu vatin'tena;
uraitta can'tin Ural irug katuppu
aitu varal acaivaLi ARRa, kai peyarA,
5
oliyal vAr mayir uLarinaL, koTicci
peru varai marugkil kuRijci pATa;
kuralum koLLAtu, n'ilaiyinum peyarAtu,
paTAap paig kaN pATu peRRu, oyyena
maRam pukal maza kaLiRu uRagkum n'ATan;
10
Ara mArpin ari jimiRu Arppa,
tAran, kaNNiyan, eHkuTai valattan,
kAvalar aRital Ompi, paiyena
vIzAk katavam acaiyinan pukutan'tu,
uyagku paTar akalam muyagki, tOL maNan'tu,
15
in col aLaii, peyarn'tanan tOzi!
inRu evankollO kaNTikum maRRu avan
n'alkAmaiyin ampal Aki,
orugku van'tu uvakkum paNpin
iruj cUz Oti oN n'utaR pacappE?

iravukkuRikkaN ciRaippuRamAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu. - maturai iLampAlAciriyan cEn'tag kUttan

118. kuRijci
kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
5
iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
10
taniyai varutal ataninum ajcutum.
en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
puNar kuRi ceyta pularkural Enal
kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!

ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

132. kuRijci
Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
5
vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
10
kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
irug kavuT kaTAam kanavum,
perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

148. kuRijci
panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
5
uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
kaTum parik kutirai Aay eyinan
n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
kANiya cellAk kUkai n'ANi,
10
kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
peritAl amma ivaTkE; atanAl
mAlai, varutal vENTum cOlai
muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.

pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

178. kuRijci
vayirattanna vai En'tu maruppin,
vetir vEr anna parUu mayirp panRi
paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
5
piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
10
alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
15
paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
20
kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
mun tAn kaNTa jAnRinu m
pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar

188. kuRijci
perug kaTal mukan'ta irug kiLaik koNmU!
iruNTu uyar vicumpin valan Erpu vaLaii,
pOrppu uRu muracin iragki, muRai purin'tu
aRan n'eRi pizaiyAt tiRan aRi mannar
5
aruj camattu etirn'ta peruj cey ATavar
kazittu eRi vALin, n'aLippana viLagkum
minnuTaik karuviyai Aki, n'ALum
konnE ceytiyO, aravam? pon ena
malarn'ta vEgkai mali toTar aTaicci,
10
polin'ta AyamoTu kANtaka iyali,
tazalai vAgkiyum, taTTai Oppiyum,
azal Er ceyalai am tazai acaiiyum,
kuRamakaL kAkkum Enal
puRamum tarutiyO? vAziya, mazaiyE!

iravil ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - vIrai veLiyan tittanAr

237.pAlai
'pun kAR pAtiri ari n'iRat tiraL vI
n'uN koTi atiraloTu n'uNagku aRal varippa,
aravu eyiRRu anna arumpu mutir kuravin
tEn imir n'aRuj cinait tenRal pOza,
5
kuyil kural kaRRa vEnilum tuyil tuRan'tu
innA kaziyum kagkul' enRu n'in
n'al mA mEni aNi n'alam pulampa,
inaital AnRicin Ayizai! kanaitiRal
cen' tI aNagkiya cezu n'iNak kozug kuRai
10
men tinaip punkam utirtta maNTaiyoTu,
irug katir alamarum kazanik karumpin
viLai kazai pizin'ta am tIm cERRoTu,
pAl pey cen'n'eR pAcaval pakukkum
punal poru putavin, uRan'tai eytinum,
15
vinai poruLAkat taviralar kaTai civan'tu
aiya amartta uNkaN n'in
vai Er vAl eyiRu URiya n'IrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -tAyagkaNNanAr

242. kuRijci
arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
avir poRi majjai ATum cOlai,
5
pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
10
aRiyA vElaR tarIi, annai
veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
15
n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
muyagkal iyaivatumannO tOzi!
n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
20
cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
piracam tUgkum cEN cimai
varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

272. kuRijci
irum puli tolaitta perug kai vEzattup
pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
5
min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
10
tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
15
n'eTu vEL paravum, annai; annO!
en Avatu koltAnE pon ena
malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
maNi n'iRa majjai akavum
aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

288. kuRijci
cenmati; ciRakka, n'in uLLam! n'in malai
Aram n'Iviya am pakaTTu mArpinai,
cAral vEgkaip paTu cinaip putup pU
muruku muraN koLLum uruvak kaNNiyai,
5
eri tin kollai iRaijciya Enal,
evvam kUriya, vaikalum varuvOy!
kani mutir aTukkattu em tanimai kANTalin,
eNmai ceytanai Akuvai n'aNNik
koTiyOr kuRukum n'eTi irug kunRattu,
10
iTTu ARu iragkum viTTu oLir aruvi
aru varai izitarum veru varu paTAark
kayan' talai man'ti uyagku paci kaLaiiyar,
pArppin tan'tai pazac cuLai toTinum,
n'ani n'Oy Eykkum pani kUr aTukkattu,
15
makaLir mAgkATTu aRRE tukaL aRak
kon'toTu utirtta katuppin,
am tIm kiLavit tan'tai kAppE.

pakaRkuRikkaN tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

302. kuRijci
cilampil pOkiya cem muka vAzai
alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
5
pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
ariya pOlum kAtal am tOzi!
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
10
karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
mel iyal olivarum katuppoTu,
15
pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.

pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

308. kuRijci
uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
5
ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
iravin varutal evanO? pakal varin,
tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
10
ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
15
perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.

iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

368. kuRijci
toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
oN toTi makaLirkku UcalAka
5
ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
10
kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
15
vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
evankol vAzi, tOzi! kogkar
maNi arai yAttu maRukin ATum
uLLi vizavin anna,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

388. kuRijci
amma vAzi, tOzi n'am malai
amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
5
peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
in icai OrA irun'tanamAka,
10
'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
15
collik kazin'ta val viR kALai
cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
annai tan'ta mutu vAy vElan,
20
'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
vinavin evanO maRRE 'kanal cina
maiyal vEza mey uLampOka,
UTTiyanna Un puraL ampoTu
25
kATTu mAn aTi vazi oRRi,
vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?

iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

392. kuRijci
tAz perun' taTak kai talaiiya, kAnattu,
vIz piTi keTutta, veN kOTTu yAnai
uN kuLaku maRutta uyakkattanna,
paNpuTai yAkkaic citaivu n'anku aRIi,
5
pinnilai muniyAnAki, 'n'anRum,
tAtu cey pAvai anna taiyal,
mAtar mel iyal, maTa n'allOLvayin
tItu inRAka, n'I puNai pukuka!' ena
ennum taNTum Ayin, maRRu avan
10
azitakap peyartal n'ani innAtE
ol ini, vAzi, tOzi! kallenak
kaNa mazai pozin'ta kAn paTi iravil,
tinai mEy yAnai inan irin'tu OTa,
kal uyar kazutil cENOn eRin'ta
15
val vAyk kavaNin kaTu veTi ollena,
maRap puli uraRa, vAraNam kataRa,
n'anavuRu kaTciyin n'al mayil Ala,
malai uTan verUum mAk kal veRpan
piriyun'an AkalO aritE; atAanRu,
20
uritual paNpin piriyunan Ayin,
vinai tavap peyarn'ta ven vEl vEn'tan
munaikol tAnaiyoTu mun van'tu iRuppa,
tan varampu Akiya man eyil irukkai
ARRAmaiyin, piTitta vEl valit
25
tORRam pizaiyAt tol pukaz peRRa,
vizai taka Ogkiya kazai tujcu marugkin
kAn amar n'annan pOla,
yAn Akuval, n'in n'alam taruvEnE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - mOcikIranAr