pAkalkani

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!

makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

177. pAlai
'tol n'alam citaiyac cAay, alkalum,
innum vArAr; ini evan ceyku?' enap
perum pulampuRutal Ompumati ciRu kaN
irum piTit taTak kai mAna, n'ey arun'tu
5
orugku piNittu iyanRa n'eRi koL aimpAl
tEm kamaz veRi malar peymmAr, kANpin
kazai amal cilampin vazai talai vATak
katir katam kaRRa E kal n'eRiyiTai,
paig koTip pAkaR ceg kani n'acaii,
10
kAna majjaik kamajcUl mAp peTai
ayir yARRu aTaikarai vayirin n'aralum
kATu iRan'tu akanROr n'ITinar Ayinum,
vallE varuvarpOlum veN vEl
ilai n'iRam peyara Occi, mARROr
15
malai maruL yAnai maNTuamar ozitta
kazaR kAl paNNan kAviri vaTavayin
n'izaR kayam tazIiya n'eTug kAl mAvin
taLir Er Akam takai peRa mukain'ta
aNagkuTai vana mulait tAaya n'in
20
cuNagkiTai varitta toyyilai n'inain'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ceyalUr iLam poncAttan koRRanAr