aNil(veLil)

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.

pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

109. pAlai
pal itaz men malar uNkaN, n'al yAz
n'arampu icaittanna in tIm kiLavi,
n'alam n'alku orutti irun'ta UrE
kOTu uzu kaLiRRin tozuti INTik
5
kATu kAlyAtta n'ITu marac cOlai
vizai veLil ATum kazai vaLar n'anan'talai,
veN n'unai ampin vicai iTa vIzn'tOr
eNNu varampu aRiyA uval iTu patukkaic
curam kezu kavalai kOTpAl paTTena,
10
vazagkun'ar maTin'ta attam iRan'tOr,
kaipporuL illaiAyinum, meyk koNTu
in uyir cekAar viTTu akal tappaRkup
perug kaLiRRu maruppoTu vari ataL iRukkum
aRan il vEn'tan ALum
15
vaRan uRu kunRam pala vilagkinavE.

iTaic curattut talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- kaTun'toTaik kAvinAr