karaTi(perugkai ERRai, eNku, uLiyam)

8. kuRijci
Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
kurumpi valcip perug kai ERRai
tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
5
ariya allaman ikuLai! 'periya
kEzal aTTa pEzvAy ERRai
palA amal aTukkam pulAva Irkkum
kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
10
paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
15
tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!

makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

72. kuRijci
iruL kizippatu pOl minni, vAnam
tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
minmini moytta muravu vAyp puRRam
pon eRi pitirin cuTara vAgki,
5
kurumpi keNTum perugkai ERRai
irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
ARE aru marapinavE; yARE
cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
10
'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
15
mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
20
n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
AnA arum paTar ceyta
yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.

talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

81. pAlai
n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
5
irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
10
vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
mai ezil uNkaN kaluza
15
aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?

pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

88. kuRijci
mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
5
kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
cenRanankollO tAnE kunRattu
irum puli tolaitta perug kai yAnaik
10
kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
koTu viral uLiyam keNTum
15
vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

95. pAlai
paipayap pacan'tanRu n'utalum; cAay,
aitu AkinRu, en taLir purai mEniyum;
palarum aRiyat tikaztarum, avalamum;
uyir koTu kaziyin allatai, n'inaiyin
5
evanO? vAzi, tOzi! porikAl
pokuTTu arai iruppaik kuvikulaik kazanRa
Ali oppin tUmpuTait tiraL vI,
ARu cel vampalar n'IL iTai azugka,
Inal eNkin irug kiLai kavarum
10
curam pala kaTan'tOrkku iragkupa ennAr,
kauvai mEvalar Aki, 'iv Ur
n'iraiyap peNTir innA kURuva
puraiyaalla, en makaTku' enap paraii,
n'am uNarn'tu ARiya koLkai
15
annai munnar, yAm en, itaR paTalE?

pOkku uTanpaTTa talaimakaL tOzikkut colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

112. kuRijci
kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
5
InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
10
tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
paziyoTu varUum inpam veHkAr;
varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
15
maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
tonRu iyal marapin manRal ayara,
peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.

iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

149. pAlai
ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
pul arai iruppait toLLai vAn pUp
perug kai eNkin irug kiLai kavarum
5
atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
10
ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
15
pal poRi majjai vel koTi uyariya,
oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
etir malarp piNaiyal anna ivaL
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.

talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

171. pAlai
'n'utalum n'uN pacappu ivarum; tOLum
akal malai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
paNai ezil aziya vATum; n'ALum
n'inaivalmAtu avar paNpu' enRu OvAtu
5
inaiyal vAzi, tOzi! puNarvar
ilagku kOl Ay toTi n'ekiza, poruL purin'tu
alan'talai jemaiyattu atar aTain'tirun'ta
mAl varaic cIRUr maruL pal mAkkaL
kOL val ERRai Ocai OrmAr,
10
tiruttik koNTa ampinar, n'On cilai
eruttattu irIi, iTam toRum paTartalin,
kIzppaTu tAram uNNA, mER cinaip
pazam pOR cERRa tIm puzal uNIiya,
karug kOTTu iruppai Urum
15
perug kai eNkin curan iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -kallATanAr

201. pAlai
amma, vAzi tOzi! 'ponnin
avir ezil n'uTagkum aNi kiLar OTai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrp pANTiyan
pukaz mali ciRappin koRkai muntuRai,
5
avirkatir muttamoTu valampuri corin'tu,
tazai aNip polin'ta kOTu En'tu alkul
pazaiyar makaLir panit tuRaip parava,
pakalOn maRain'ta an'ti Ar iTai,
uru kezu perug kaTal uvavuk kiLarn'tAgku,
10
alarum manRu paTTanRE; annaiyum
porun'tAk kaNNaL, veyya uyirkkum' enRu
evan kaiyaRRanai, ikuLai? cOzar
veNNel vaippin n'al n'ATu peRinum,
ANTu amain'tu uRain'ar allar munAatu
15
vAn puku talaiya kunRattuk kavAan,
perug kai eNkin pEzvAy ERRai
iruL tuNin'tanna kuvavu mayirk kuruLait
tOl mulaip piNavoTu tiLaikkum
vEnil n'ITiya curan iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

247. pAlai
maNNA muttam ozukkiya vana mulai
n'al mAN Akam pulampat tuRan'tOr
aruL ilar vAzi, tOzi! poruL purin'tu,
irug kiLai eNkin azal vAy ERRai,
5
karug kOTTu iruppai veN pU munaiyin,
peruj cem puRRin irun' talai iTakkum
ariya kAnam ennAr, pakai paTa
munai pAzpaTTa AgkaN, AL pArttuk
kolai val yAnai curam kaTi koLLum
10
URu paTu kavalaiya ARu pala n'In'ti,
paTu muTai n'acaiiya paRai n'eTug kazuttin
pARu kiLai cEkkum cEN cimaik
kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai marutag kizAr makanAr perugkaNNanAr

257. pAlai
vEniR pAtirik kUni mA malar
n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
5
pommal Oti potuLa vAri,
arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
10
n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
15
n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
20
veL arA miLira vAgkum
piLLai eNkin malaivayinAnE.

uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

267. pAlai
'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
5
utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
mai paTTanna mA muka mucuvinam
10
paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
15
n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
vAL Er el vaLai n'ekiztta,
tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

275. pAlai
Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
5
'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
mazalai in col, kazaRal inRi,
in uyir kalappak kURi, n'annutal
peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
10
EtilALan kAtal n'ampi,
tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
15
n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
kUzai n'occik kIzatu, en makaL
cem puTaic ciRu viral varitta
vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

307. pAlai
'ciRu n'utal pacan'tu, perun' tOL cAay,
akal ezil alkul av vari vATa,
pakalum kagkulum mayagki, paiyena,
peyal uRu malarin kaN pani vAra,
5
Igku ivaL uzakkum' ennAtu, vinai n'ayan'tu,
n'Igkal ollumO aiya! vEgkai
aTu muraN tolaitta n'eTu n'al yAnai
maiyal am kaTAam cerukki, matam ciRan'tu,
iyagkun'arc cekukkum ey paTu n'anan'talai,
10
perug kai eNkinam kurumpi tErum
puRRuTaic cuvara putal ivar potiyil,
kaTavuL pOkiya karun' tAT kan'tattu
uTan uRai pazamaiyin tuRattalcellAtu,
irum puRAp peTaiyoTu payirum
15
perug kal vaippin malaimutal ARE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakanaic celavu vilakkiyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

331. pAlai
n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
ATu paran'tanna, Inal eNkin
tOTu cinai urIi uNTa miccil
5
paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
10
arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
pANar Arppa, pal kalam utavi,
n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
vELiroTu porIiya, kazitta
vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr