kALai(pakaTu, erutu, ERu, viTai)

17. pAlai
vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
5
muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
10
vallakol, cellat tAmE kallena
Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
15
kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
20
n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
vaikuRu mInin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

30. n'eytal
n'eTug kayiRu valan'ta kuRug kaN av valai,
kaTal pATu aziya, ina mIn mukan'tu,
tuNai puNar uvakaiyar parata mAkkaL
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
5
uppu oy umaNar arun' tuRaipOkkum
ozukai n'On pakaTu oppak kuzIi,
ayir tiNi aTaikarai olippa vAgki,
perug kaLam tokutta uzavar pOla,
iran'tOr vaRug kalam malka vIci,
10
pATu pala amaittu, koLLai cARRi,
kOTu uyar tiNi maNal tujcum tuRaiva!
perumai enpatu keTumO oru n'AL
maNNA muttam arumpiya punnait
taN n'aRug kAnal van'tu, 'n'um
15
vaNNam evanO?' enRanir celinE?

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - muTagkik kiTan'ta n'eTujcEralAtan

37. pAlai
maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
kagkul Otaik kali makiz uzavar
pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
5
vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
10
veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
15
parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
kAmar vEnilman itu,
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!

talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

41. pAlai
vaiku pular viTiyal, mai pulam parappa,
karu n'anai avizn'ta UzuRu murukkin
eri maruL pUj cinai inac citar Arppa,
n'eTu n'el aTaicciya kazani Er pukuttu,
5
kuTumik kaTTiya paTappaiyoTu miLira,
arikAl pOzn'ta teri pakaTTu uzavar
Otait teL viLi pulamtoRum parappa,
kOziNar etiriya maratta, kavini,
kATu aNi koNTa kANtaku pozutil,
10
n'Am piri pulampin n'alam celac cAay,
n'am piripu aRiyA n'alanoTu ciRan'ta
n'al tOL n'ekiza, varun'tinaLkollO
men ciRai vaNTin taN kamaz pUn' tuNar
tAtu in tuvalai taLir vArn'tanna
15
am kaluz mAmai kiLaiiya,
n'uN pal titti, mAayOLE?

talaimakan poruLvayiR pirin'taviTattu, kizattiyai n'inain'tu colliyatu. - kunRiyanAr

64. mullai
kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
5
aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
10
pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
15
A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
pulampu koL mAlai kETToRum
kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

105. pAlai
akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
oL ilait toTalai taii, mellena
n'al varai n'ATan taRpArATTa
yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
5
maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
10
cil parik kutirai, pal vEl ezini
keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
vinai val ampin vizut toTai maRavar
tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
15
vIgku men curaiya ERRinam tarUum
mukai talai tiRan'ta vEniR
pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

107. pAlai
n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
5
irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
10
pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
15
oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
mAlai in tuNaiAki, kAlaip
20
pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
maNa manai kamazum kAnam
tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.

tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

113. pAlai
n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
5
kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
10
kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
akalcUl am curaip peyta valciyar
ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
15
kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
n'eRi cel vampalark konRa tevvar
eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
20
aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
azAam uRaitalum uriyam parArai
alagkal am cinaik kuTampai pullenap
25
pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
mey ivaN oziyap pOki, avar
ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

140. n'eytal
perug kaTal vETTattuc ciRukuTip paratavar
irug kazic ceRuvin uzAatu ceyta
veN kal uppin koLLai cARRi,
enRUz viTara kunRam pOkum
5
kataz kOl umaNar kAtal maTamakaL
cil kOl el vaLai teLirppa vIci,
'n'ellin n'ErE veN kal uppu' enac
cEri vilaimARu kURalin, manaiya
viLi aRi jamali kuraippa, verIiya
10
matar kayal malaippin anna kaN emakku,
itai muyal punavan pukain'izal kaTukkum
mA mUtaLLal azun'tiya cAkATTu
evvam tIra vAgkum tan'tai
kai pUN pakaTTin varun'ti,
15
veyya uyirkkum n'Oy AkinRE.

iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- ammUvanAr

159. pAlai
teN kazi viLain'ta veN kal uppin
koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
5
vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
aru munai alaitta perum pukal valattar,
kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
10
uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
15
vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
20
ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

173. pAlai
'aRam talaippiriyAtu ozukalum, ciRan'ta
kELir kETu pala UnRalum, n'ALum
varun'tA uLLamoTu irun'tOrkku il' enac
ceyvinai purin'ta n'ejcinar, 'n'aRu n'utal
5
mai Ir Oti! arum paTar uzattal
cil n'AL tAgkalvENTum' enRu, n'in
n'al mAN el vaLai tiruttinar Ayin,
varuvar vAzi, tOzi! pala puri
vAr kayiRRu ozukai n'On cuvaR koLIi,
10
pakaTu tuRai ERRattu umaN viLi verIi,
uzaimAn am piNai inan irin'tu OTa,
kATu kavin aziya uraii, kOTai
n'inRu tina viLin'ta, am paNai, n'eTu vEyk
kaN viTat teRikkum maNNA muttam
15
kazagku uRaz tOnRala, pazag kuzit tAam
in kaLi n'aRavin iyal tEr n'annan
viN poru n'eTu varaik kavAan
pon paTu marugkin malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. -muLLiyUrp pUtiyAr

191. pAlai
attap pAtirit tuyt talaip putu vI
eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
5
Ur kaNTanna Aram vAgki,
aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
10
Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
mullai arun'tum melliya Aki,
15
aRal ena virin'ta uRal in cAyal
oli irug kUn'tal tERum' ena,
valiya kURavum vallaiyO, maRRE?

talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

213. pAlai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
koykuzai atiral vaiku pular alari
5
curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
10
azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
eri maruL katira tiru maNi imaikkum
15
velpOr vAnavan kollik kuTa varai
vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
20
kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

214. mullai
akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
5
vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
10
yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
Ar uyir aNagkum teL icai
15
mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?

pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

262. kuRijci
mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
5
vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
cinattin koNTa paTivam mARAL,
maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
10
ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
annimijili pOla, meym malin'tu,
AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
15
n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
koNTal mA malai n'ARi,
am tIm kiLavi van'tamARE.

iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

265. pAlai
pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
imayac cev varai mAnumkollO?
pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
5
cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
10
oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
aNagku aru marapin pEey pOla
15
viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
20
marAaj cIRUr marugkil tUgkum
cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
vem munai aruj curam iRan'tOr
n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

269. pAlai
toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
5
taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
10
ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
15
polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
20
tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
oN ceg kazun'Ir anna, n'in
25
kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

291. pAlai
vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
5
peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
10
eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
15
cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
utirvana tAam attam tavirvu inRu,
puLLi am piNai uNIiya uLLi,
aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
20
maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
25
mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

329. pAlai
pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
5
paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
10
uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
puli pukku Inum vaRuj cunai,
pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

341. pAlai
uy takai inRAl tOzi! paipaya,
kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
5
kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
10
pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
yANar vEnilman, itu
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?

pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

366. marutam
tAz cinai marutam takai peRak kaviniya
n'Ir cUz viyan kaLam poliya, pOrpu azittu,
kaL Ar kaLamar pakaTu talai mARRi,
kaTug kARRu eRiya, pOkiya turumpu uTan
5
kAyal ciRu taTik kaN keTap pAytalin,
iru n'Irp parappin panit tuRaip paratavar
tIm pozi veL uppuc citaitalin, cinaii,
kazani uzavaroTu mARu etirn'tu, mayagki,
iruj cERRu aLLal eRi ceruk kaNTu,
10
n'arai mUtALar kai piNi viTuttu,
n'anai mutir tERal n'uLaiyarkku Iyum
polam pUN evvi n'Izal anna,
n'alam peRu paNait tOL, n'al n'utal arivaiyoTu,
maNam kamaz taN pozil alki, n'erun'ai
15
n'I taR pizaittamai aRin'tu,
kaluzn'ta kaNNaL, em aNagku annALE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTiya iTattu,tOzi colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

367. pAlai
ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
5
munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
10
taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
katirtta cennik kavirp pU anna
n'eRRic cEval aRRam pArkkum
pullen mAlaiyum, initu manRamma
n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
15
uyir kuzaippanna cAyal,
ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar