cen'n'Ay

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

53. pAlai
aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
5
n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
10
vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
vallA n'ejcam valippa, n'amminum
15
poruLE kAtalar kAtal;
'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

111. pAlai
uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
varuvar vAzi, tOzi! araca
yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
5
alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
mazai ena maruNTa mammar pala uTan
OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
10
attak kEzal aTTa n'aR kOL
cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
kuruti Arum eruvaic cej cevi,
maNTu amar azuvattu ellik koNTa
puN tEr viLakkin, tOnRum
15
viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

199. pAlai
karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
5
cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
alagkal ulavai ari n'izal acaii,
tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
10
vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
katir mAy mAlai AN kural viLikkum
kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
15
Acai uLLam acaivinRu turappa,
n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
20
polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
izan'ta n'ATu tan'tanna
vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

219. pAlai
cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
5
pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
10
aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
15
azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
maTat takai meliyac cAay,
n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

285. pAlai
'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
5
kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
irum puli vEgkaik karun' tOl anna
kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
10
ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
varUum enRanarE, kAtalar;
15
vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.

uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr