pacu(A, An, kaRavai, Ayam, n'irai, n'Aku)

7. pAlai
'mulai mukamceytana; muL eyiRu ilagkina;
talai muTicAnRa; taN tazai uTaiyai;
alamaral AyamoTu yAgkaNum paTAal;
mUppuTai mutu pati tAkkuaNagku uTaiya;
5
kAppum pUNTicin; kaTaiyum pOkalai;
pEtai allai mEtaiam kuRumakaL!
petumpaip paruvattu otugkinai, puRattu' ena,
oN cuTar n'al il arug kaTi n'Ivi,
tan citaivu aRital ajci in cilai
10
ERuTai inatta, n'ARu uyir n'avvi!
valai kAN piNaiyin pOki, Igku Or
tolaivu il veL vEl viTalaiyoTu, en makaL
ic curam paTartan'tOLE. AyiTai,
attak kaLvar A tozu aRuttena,
15
piRpaTu pUcalin vazivazi OTi,
meyt talaippaTutalcellEn; it talai,
n'innoTu vinaval kELAy! ponnoTu
pulip pal kOtta pulampu maNit tAli,
olik kuzaic ceyalai uTai mAN alkul,
20
Ay cuLaip palavin mEy kalai utirtta
tuyt talai veN kAz peRUum
kal kezu ciRukuTik kAnavan makaLE.

makaTpOkkiya cevilittAy curattiTaip pincenRu, n'avvippiNAkkaNTu, colliyatu. - kayamanAr.

14. mullai
'arakkattu anna cen' n'ilap peru vazi,
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
Iyal mUtAy varippa, pavaLamoTu
maNi miTain'tanna kunRam kavaiiya
5
am kATTu Ar iTai, maTap piNai tazIi,
tiri maruppu iralai pul arun'tu ukaLa,
mullai viyan pulam parappi, kOvalar
kuRum poRai marugkin n'aRum pU ayara,
patavu mEyal arun'tu matavu n'aTai n'al An
10
vIgku mAN ceruttal, tIm pAl piliRRa,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
mAlaiyum uLLAr Ayin, kAlai
yAgku Akuvamkol? pANa!' enRa
manaiyOL col etir collalcellEn,
15
cevvazi n'al yAz icaiyinen, paiyena,
kaTavuL vAztti, paiyuL meyn' n'iRuttu,
avar tiRam celvEn kaNTanen, yAnE
viTu vicaik kutirai vilagku pari muTuka,
kal porutu iragkum pal Ar n'Emik
20
kAr mazai muzakku icai kaTukkum,
munai n'al Uran, punai n'eTun' tErE.

pANan tanakkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - okkUr mAcAttanAr

35. pAlai
InRu puRan'tan'ta emmum uLLAL,
vAn tOy ijci n'al n'akar pulampa
tani maNi iraTTum tALuTaik kaTikai,
n'uzai n'uti n'eTu vEl, kuRum paTai, mazavar
5
munai At tan'tu, murampin vIztta
vil Er vAzkkai vizut toTai maRavar
val AN patukkaik kaTavuT pENmAr,
n'aTukal pIli cUTTi, tuTippaTuttu,
tOppik kaLLoTu turUup pali koTukkum
10
pOkku arug kavalaiya pulavu n'ARu aruj curam
tuNin'tu, piRaL AyinaL Ayinum, aNin'tu aNin'tu,
Arva n'ejcamoTu Ay n'alan aLaii, tan
mArpu tuNaiyAkat tuyiRRukatilla
tujcA muzavin kOvaR kOmAn
15
n'eTun' tErk kAri koTugkAl muntuRai,
peNNai am pEriyARRu n'uN aRal kaTukkum
n'eRi irug katuppin en pEtaikku,
aRiyAt tEettu ARRiya tuNaiyE!

makaTpOkkiya n'aRRAy teyvattiRkup parAayatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

49. pAlai
'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
5
kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
10
viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
kATu uTankazital aRiyin tan'tai
alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
15
celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
kOtai AyamoTu Orai tazIi,
tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!

uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

52. kuRijci
'valan'ta vaLLi maran Ogku cAral,
kiLarn'ta vEgkaic cEN n'eTum pogkarp
pon n'Er putu malar vENTiya kuRamakaL
innA icaiya pUcal payiRRalin,
5
"E kal aTukkattu iruL aLaic cilampin
A koL vayap puli Akum aHtu" enat tam
malai kezu cIRUr pulampa, kallenac
cilaiyuTai iTattar pOtarum n'ATan
n'ejcu amar viyal mArpu uTaittu ena annaikku
10
aRivippEmkol? aRiyalemkol?' ena
irupAR paTTa cUzcci orupAl
cErn'tanRu vAzi, tOzi! 'yAkkai
in uyir kazivatuAyinum, n'in makaL
Aymalar uNkaN pacalai
15
kAma n'Oy' enac ceppAtImE.

talaimakaL vERupaTTamai aRin'ta cevilittAykku, tOzi,'aRattoTu n'iRRum' ena, talaimakaL colliyatu. - n'occin'iyamag kizAr

54. mullai
virun'tin mannar arugkalam teRuppa,
vEn'tanum vempakai taNin'tanan. tIm peyaR
kArum Arkali talaiyinRu. tErum
Ovattanna kOpac cen' n'ilam,
5
vaL vAy Azi uL uRupu uruLa,
kaTavuka. kANkuvam pAka! matavu n'aTait
tAmpu acai kuzavi vIgkucurai maTiya,
kanaial am kurala kAR pari payiRRi,
paTu maNi miTaRRa paya n'irai Ayam
10
koTu maTi uTaiyar kOR kaik kOvalar
konRaiam kuzalar pinRait tUgka,
manaimanaip paTarum n'anai n'aku mAlai,
tanakkena vAzAp piRarkku uriyALan
paNNan ciRukuTip paTappai n'uN ilaip
15
pun kAz n'ellippaig kAy tinRavar
n'Ir kuTi cuvaiyin tIviya mizaRRi,
'mukiz n'ilAt tikaztarum mUvAt tigkaL!
ponnuTait tAli en makan oRRi,
varukuvaiAyin, tarukuven pAl' ena,
20
vilagku amark kaNNaL viral viLi payiRRi,
titalai alkul em kAtali
putalvaR poykkum pUgkoTi n'ilaiyE.

vinai muTittu mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- mARRUr kizAr makanAr koRRag koRRanAr

64. mullai
kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
5
aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
10
pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
15
A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
pulampu koL mAlai kETToRum
kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

79. pAlai
tOT patan amaitta karug kai ATavar
kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
pAr uTai marugkin URal maNTiya
5
van pulam tumiyap pOki, kogkar
paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
akal iru vicumpin UnRit tOnRum
n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
10
'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
koTu vil eyinar kOT curam paTara,
15
n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
kal piRagku attam pOki,
n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.

poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

103. pAlai
n'izal aRu n'anan'talai, ezAl ERu kuRitta
katirtta cenni, n'uNagku cen' n'Avin,
vitirtta pOlum am n'uN pal poRi,
kAmar cEval Emam cEppa;
5
muLi aril pulampap pOki, munAatu
murampu aTain'tirun'ta mUri manRattu,
atar pArttu alkum A kezu ciRukuTi,
uRaiyun'ar pOkiya Ogku n'ilai viyal manai,
iRai n'izal oru ciRaip pulampu ayA uyirkkum
10
vem munai aruj curam n'In'ti; tamvayin
INTu vinai marugkin mINTOrman ena,
n'aLLen yAmattu uyavuttuNai Aka
n'ammoTu pacalai n'OnRu, tammoTu
tAnE cenRa n'alanum
15
n'alkArkollO, n'Am n'ayan'ticinOrE?

talaimakan pirivinkaN, talaimakaL tOzikkuc coRRatu.- kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

113. pAlai
n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
5
kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
10
kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
akalcUl am curaip peyta valciyar
ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
15
kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
n'eRi cel vampalark konRa tevvar
eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
20
aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
azAam uRaitalum uriyam parArai
alagkal am cinaik kuTampai pullenap
25
pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
mey ivaN oziyap pOki, avar
ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

131. pAlai
'vicumpu uRa n'ivan'ta mAt tAL ikaNaip
pacug kEz mel ilai aruku n'eRittanna,
vaNTu paTupu iruLiya, tAz irug kUn'tal
curumpu uNa virin'ta perun' taN kOtai
5
ivaLinum ciRan'tanRu, Ital n'amakku' ena
vILai ampin vizut toTai mazavar
n'AL A uytta n'Ama vej curattu
n'aTai melin'tu ozin'ta cEN paTar kanRin
kaTaimaNi ukun'Ir tuTaitta ATavar
10
peyarum pITum ezuti, atartoRum
pIli cUTTiya piRagkun'ilai n'aTukal
vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
veruvaru takun'a kAnam, 'n'ammoTu
varuka' ennutiAyin,
15
vArEn; n'ejcam! vAykka n'in vinaiyE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. maturai marutan iLan'AkanAr

156. marutam
muracuTaic celvar puravic cUTTum
mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
mUtA tinRal ajci, kAvalar
5
pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
tIm punal Ura! tiRavatAkak
kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
10
kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
'poytal ATip polika!' ena van'tu,
n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
15
n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?

talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

159. pAlai
teN kazi viLain'ta veN kal uppin
koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
5
vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
aru munai alaitta perum pukal valattar,
kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
10
uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
15
vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
20
ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

168. kuRijci
yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
5
n'al An parappin kuzumUr AgkaN
koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
10
tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
kAnavar maTin'ta kagkul;
mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?

iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

214. mullai
akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
5
vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
10
yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
Ar uyir aNagkum teL icai
15
mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?

pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

239. pAlai
aLitOtAnE; evan Avatukol?
manRum tOnRAtu; maranum mAyum
'puli ena ulampum ceg kaN ATavar,
jeliyoTu piTitta vAr kOl ampinar,
5
el Ur eRin'tu, pal At tazIiya
viLi paTu pUcal vej curattu iraTTum
vERu pal tEettu ARu pala n'In'ti,
puLLit toyyil, poRi paTu cuNagkin,
oL izai makaLir uyar piRai tozUum
10
pullen mAlai, yAm ivaN oziya,
ITTu arugkuraiya poruLvayiR celinE,
n'ITTuvir allirO, n'eTun'takaiyIr?' ena,
kuRu n'eTum pulavi kURi, n'ammoTu
n'erun'alum tIm pala mozin'ta
15
ciRu n'al orutti peru n'al UrE!

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

249. pAlai
amma vAzi, tOzi! pal n'AL
iv Ur ampal evanO? vaL vAr
vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
5
pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
10
n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
tOkait tUvit toTait tAr mazavar
n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
15
n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
uzai mAn ina n'irai OTum
kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

253. pAlai
'vaikaltORum pacalai pAya, en
meyyum perumpiRitu AkinRu, oyyena;
annaiyum amarA mukattinaL; alarE,
vATAp pUvin kogkar OTTi,
5
n'ATu pala tan'ta pacum pUT pANTiyan
pon mali n'eTu n'akark kUTal ATiya
in icai Arppinum peritE; Igku yAn
cila n'AL uyyalen pOnm' enap pala n'inain'tu,
Azal vAzi, tOzi! vaTAatu,
10
Ar iruL n'aTu n'AL Er A uyya,
pakai munai aRuttup pal inam cAay,
kaNamcAl kOvalar n'eTu viLip payir aRin'tu,
inam talait tarUum tuLagku imil n'al ERRut
tazUup piNar eruttam tAzap pUTTiya
15
am tUmpu akal amaik kamajcelap peyta
tuRu kAz valciyar tozu aRai vauvi,
kanRuTaip peru n'irai manRu n'iRai tarUum
n'ErA van tOL vaTukar peru makan,
pEr icai erumai n'al n'ATTu uLLatai
20
ayiri yARu iRan'tanar Ayinum, mayar iRan'tu
uLLupatilla tAmE paNait tOL,
kurumpai men mulai, arumpiya cuNagkin,
n'ucuppu azittu olivarum tAz irug kUn'tal,
mAka vicumpin tilakamoTu patitta
25
tigkaL anna n'in tiru mukattu,
oN cUTTu avir kuzai malain'ta n'OkkE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - n'akkIrar

262. kuRijci
mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
5
vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
cinattin koNTa paTivam mARAL,
maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
10
ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
annimijili pOla, meym malin'tu,
AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
15
n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
koNTal mA malai n'ARi,
am tIm kiLavi van'tamARE.

iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

269. pAlai
toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
5
taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
10
ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
15
polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
20
tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
oN ceg kazun'Ir anna, n'in
25
kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

291. pAlai
vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
5
peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
10
eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
15
cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
utirvana tAam attam tavirvu inRu,
puLLi am piNai uNIiya uLLi,
aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
20
maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
25
mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

321. pAlai
pacitta yAnaip pazagkaN anna
vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
5
kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
10
pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
elli munnuRac cellumkollO?
ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
15
ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
yAy aRivuRutal ajci,
vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

342. kuRijci
oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
5
maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
10
keTAa, n'al icait tennan, toTAa
n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
varaiyaramakaLirin ariyaL,
av vari alkul aNaiyAkkAlE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

354. mullai
mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
5
kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
10
taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
pOtu uRaz koNTa uNkaN
tItilATTi tiru n'utaR pacappE?

vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

369. pAlai
kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
5
cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
10
koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
15
n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
20
aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
Or A yAtta oru tUN munRil
25
Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

399. pAlai
cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
parukuvanna kAtal uLLamoTu,
5
tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
10
olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
pal An kOvalar kallAtu Utum
ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
mai il paLigkin anna tORRap
pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
15
melkiTu maTa marai Orkkum attam,
kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
vEy kaN uTain'ta cimaiya,
vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr