palli

9. pAlai
kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
villOr tUNi vIgkap peyta
appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
5
izutin anna tIm puzal tuyvAy
uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
Ali vAnin kAloTu pARi,
tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
10
attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
15
jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
tunai pari turakkum tujcAc celavin
emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
pAgkarp palli paTutoRum paravi,
20
kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
piTik kai anna pinnakam tINTi,
toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
25
am tIm kiLavik kuRumakaL
men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?

vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

88. kuRijci
mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
5
kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
cenRanankollO tAnE kunRattu
irum puli tolaitta perug kai yAnaik
10
kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
koTu viral uLiyam keNTum
15
vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

151. pAlai
'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
5
Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
10
arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
maNi Orttanna teN kural
15
kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

289. pAlai
cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
5
van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
10
tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
ai men tUvi aNai cErpu acaii,
maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
15
pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
'n'alla kURu' ena n'aTugki,
pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

351. pAlai
vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
5
aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
10
cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
15
varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
uLLutoRu paTUum palli,
puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?

poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

387. pAlai
tirun'tuizai n'ekizn'tu, perun' tOL cAay,
ari matar mazaik kaN kaluzac celvIr!
varuvIr Akutal uraimin mannO
pUk kaN paRain'ta pun talaic ciRAaroTu
5
av vari konRa kaRai cEr vaL ukirp
pacai viral pulaitti n'eTitu picain'tu UTTiya
pUn' tukil imaikkum, polan kAz alkul,
av vari citaiya n'Okki, vev vinaip
payil aril kiTan'ta vETTu viLi verIi,
10
varip puRa italin maNik kaT pETai
n'uN poRi aNin'ta eruttin, kUr muT
ceg kAl, cEval payirum AgkaN,
vil INTu aruj camam tataiya n'URi,
n'al icai n'iRutta n'ANuTai maRavar
15
n'irai n'ilai n'aTukal porun'ti, imaiyAtu,
irai n'acaiik kiTan'ta mutu vAyp palli
ciRiya teRRuvatuAyin, 'periya
OTai yAnai uyarn'tOr Ayinum,
n'inRAgkup peyarum kAnam
20
cenROrman' ena irukkiRpOrkkE.

talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, tOzi talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr