panRi(kEzal)

8. kuRijci
Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
kurumpi valcip perug kai ERRai
tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
5
ariya allaman ikuLai! 'periya
kEzal aTTa pEzvAy ERRai
palA amal aTukkam pulAva Irkkum
kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
10
paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
15
tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

18. kuRijci
n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
marAa yAnai matam tapa oRRi,
5
urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
10
vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
15
pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.

tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

84. mullai
malaimicaik kulaiiya uru kezu tiruvil
paNai muzagku ezili pauvam vAgki,
tAz peyaR peru n'Ir, valan Erpu, vaLaii,
mAtiram putaippap pozitalin, kANvara
5
iru n'ilam kaviniya EmuRukAlai
n'eruppin anna ciRu kaT panRi,
ayirkkaT paTAart tujcu, puRam putaiya,
n'aRu vI mullai n'AL malar utirum
puRavu aTain'tirun'ta aru munai iyavin
10
cIRUrOLE, oNNutal! yAmE,
eri purai pal malar piRaza vAgki,
arijar yAtta alagku talaip peruj cUTu
kaL Ar vinaijar kaLamtoRum maRukum
taNNaTai tazIiya koTi n'uTagku Ar eyil
15
arun' tiRai koTuppavum koLLAn, cinam ciRan'tu,
vinaivayin peyarkkum tAnai,
punaitAr, vEn'tan pAcaRaiyEmE!

talaimakan pAcaRaiyilirun'tu colliyatu. - maturai ezuttALan

88. kuRijci
mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
5
kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
cenRanankollO tAnE kunRattu
irum puli tolaitta perug kai yAnaik
10
kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
koTu viral uLiyam keNTum
15
vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

111. pAlai
uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
varuvar vAzi, tOzi! araca
yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
5
alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
mazai ena maruNTa mammar pala uTan
OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
10
attak kEzal aTTa n'aR kOL
cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
kuruti Arum eruvaic cej cevi,
maNTu amar azuvattu ellik koNTa
puN tEr viLakkin, tOnRum
15
viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

178. kuRijci
vayirattanna vai En'tu maruppin,
vetir vEr anna parUu mayirp panRi
paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
5
piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
10
alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
15
paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
20
kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
mun tAn kaNTa jAnRinu m
pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar

223. pAlai
'pirital valliyar, itu, n'at tuRan'tOr
maRan'tum amaikuvarkol?' enRu eNNi,
Azal vAzi, tOzi! kEzal
vaLai maruppu uRazum muLai n'eTum perug kAy
5
n'anai mutir murukkin cinai cEr pogkar,
kAy cinak kaTu vaLi eTuttalin, veg kATTu
azal pozi yAnaiyin aiyenat tOnRum
n'izal il Omai n'Ir il n'IL iTai,
iRan'tanar Ayinum, kAtalar n'amvayin
10
maRan'tu kaNpaTutal yAvatu puRam tAz
am paNai n'eTun' tOL tagki, tumpi
ariyinam kaTukkum curi vaNar aimpAl
n'uN kEz aTagka vAri, paiyuL keTa,
n'an mukai atiral pOtoTu, kuvaLait
15
taN n'aRug kamaz toTai vEyn'ta, n'in
maN Ar kUn'tal marIiya tuyilE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

248. kuRijci
n'akai n'I kELAy tOzi! alkal;
vaya n'Ay eRin'tu, van paRaz tazIi,
iLaiyar eytutal maTakki, kiLaiyoTu
n'Almulaip piNaval coliya kAn ozin'tu,
5
arum puzai muTukkar AL kuRittu n'inRa
taRukaT panRi n'Okki, kAnavan
kuRukinan toTutta kUrvAyp pakazi
maTai celal munpin tan paTai celac cellAtu,
'aru vazi vilakkum em peruviRal pOnm' ena,
10
eyyAtu peyarum kunRa n'ATan
ceRi aril tuTakkalin, parIip puri avizn'tu,
En'tu kuvavu moympin pUc cOr mAlai,
ERRu imiR kayiRRin, ezil van'tu tuyalvara,
il van'tu n'inROR kaNTanaL, annai;
15
vallE en mukam n'Okki,
'n'allai man!' ena n'akUup peyarn'tOLE.

iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpa, tOzi colliyatu. - kapilar

277. pAlai
taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
pakal azi tORRam pOla, paiyena
n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
5
kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
10
pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
azal akain'tanna kAmar tutai mayir
15
manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
pOr puri eruttam pOlak kajaliya
pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
van'tanRu amma, tAnE;
20
vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.

talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

322. kuRijci
vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
5
pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
5
tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
10
varu punal izitaru maram payil iRumpil,
piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
15
pukal arum, potiyil pOlap
peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!

allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar