pAmpu(arA, aravu, n'Akam)

8. kuRijci
Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
kurumpi valcip perug kai ERRai
tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
5
ariya allaman ikuLai! 'periya
kEzal aTTa pEzvAy ERRai
palA amal aTukkam pulAva Irkkum
kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
10
paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
15
tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

64. mullai
kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
5
aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
10
pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
15
A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
pulampu koL mAlai kETToRum
kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

72. kuRijci
iruL kizippatu pOl minni, vAnam
tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
minmini moytta muravu vAyp puRRam
pon eRi pitirin cuTara vAgki,
5
kurumpi keNTum perugkai ERRai
irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
ARE aru marapinavE; yARE
cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
10
'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
15
mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
20
n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
AnA arum paTar ceyta
yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.

talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

88. kuRijci
mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
5
kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
cenRanankollO tAnE kunRattu
irum puli tolaitta perug kai yAnaik
10
kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
koTu viral uLiyam keNTum
15
vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

92. kuRijci
n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
ceg kaN irum puli kuzumum cAral
5
vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
10
taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
tirumaNi viLakkin peRukuvai
iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.

iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

108. kuRijci
puNarn'tOr punkaN aruLalum uNarn'tOrkku
ottanRumannAl! evankol? muttam
varaimutal citaRiya vai pOl, yAnaip
pukar mukam poruta putu n'Ir Ali
5
paLigku corivatu pOl pARai varippa,
kAr katampaTTa kaN akan vicumpin
viTupoRi jekiziyin koTi paTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
Ar uyirt tuppin kOL mA vazagkum
10
iruLiTait tamiyan varutal yAvatum
aruLAn vAzi, tOzi! alkal
viravup poRi majjai verIi, aravin
aNagkuTai arun' talai pai virippavaipOl,
kAyA men cinai tOya n'ITip
15
pal tuTuppu eTutta alagku kulaik kAn'taL
aNi malar n'aRun' tAtu Utum tumpi
kai ATu vaTTin tOnRum
mai ATu cenniya malaikizavOnE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

114. mullai
'kELAy, ella! tOzi! vElan
veRi ayar kaLattuc ciRu pala tAaya
viravu vI uRaitta Ir n'aRum puRavin,
uravuk katir mazugkiya kal cEr jAyiRu,
5
aravu n'ugku matiyin, aiyena maRaiyum
ciRu pun mAlaiyum uLLAr avar' ena,
n'ap pulan'tu uRaiyum evvam n'Igka,
n'Ul aRi valava! kaTavumati, uvakkAN
n'eTug koTi n'uTagkum vAn tOy puricai,
10
yAmam koLpavar n'ATTiya n'aLi cuTar
vAnaka mInin viLagkit tOnRum,
arug kaTik kAppin, ajcu varu, mUtUrt
tirun'akar aTagkiya mAcu il kaRpin,
ari matar mazaik kaN, amai purai paNait tOL,
15
aNagku cAl, arivaiyaik kANkuvam
polampaTaik kali mAp pUNTa tErE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - .......

119. pAlai
'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
5
ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
10
curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
15
tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
20
mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

138. kuRijci
ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
kuvaLai uNkaN teN pani malka,
vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
5
veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
10
uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
ATinar Atal n'anRO? n'ITu
n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
15
kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
kozu maTaR putup pU Utum tumpi
n'al n'iRam maruLum aru viTar
20
innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

154. mullai
paTu mazai pozin'ta payam miku puRavin
n'eTu n'Ir avala pakuvAyt tErai
ciRu pal iyattin n'eTu n'eRik kaRagka,
kuRum putaR piTavin n'eTug kAl alari
5
cen' n'ilamarugkin n'uN ayir varippa,
vej cina aravin pai aNan'tanna
taN kamaz kOTal tAtu piNi aviza,
tiri maruppu iralai teL aRal parukik
kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya,
10
kATu kavin peRRa taN patap peru vazi;
OTupari meliyAk koycuvaR puravit
tAL tAz tAr maNi tayagkupu iyampa
Urmati valava! tErE cIr mikupu
n'am vayiR purin'ta koLkai
15
am mA arivaiyait tunnukam, virain'tE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - potumpiR pullALagkaNNiyAr

160. n'eytal
oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
5
n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
muL uRin ciRattal ajci, mella
10
vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
15
ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
aravac cIRUr kANa,
pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

182. kuRijci
pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
5
OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
vETTam pOkiya kuRavan kATTa
kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
10
uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
kaTum pakal varutal vENTum teyya
atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
15
uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
kamaz itaz alari tAay vElan
veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
peru varai n'aNNiya cAralAnE.

tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

202. kuRijci
vayagku veL aruviya kunRattuk kavAan,
kayan' talai maTap piTi inan EmArppa,
pulip pakai venRa puN kUr yAnai
kallakac cilampil kai eTuttu uyirppin,
5
n'al iNar vEgkai n'aRu vI kollan
kuruku Utu miti ulaip pitirvin pogki,
ciRu pal minmini pOla, pala uTan
maNi n'iRa irum putal tAvum n'ATa!
yAmE anRiyum uLarkol pAnAL,
10
utti aravin pait talai tumiya,
ura urum uraRum uTku varu n'anan'talai,
tavirvu il uLLamoTu eHku tuNaiyAka,
kanai iruL paran'ta kal atarc ciRu n'eRi
tErAtu varUum n'invayin
15
Ar ajar aru paTar n'In'tuvOrE?

iravuk kuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colli varaivu kaTAyatu. - AvUrkizAr makanAr kaNNanAr

257. pAlai
vEniR pAtirik kUni mA malar
n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
5
pommal Oti potuLa vAri,
arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
10
n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
15
n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
20
veL arA miLira vAgkum
piLLai eNkin malaivayinAnE.

uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

258. kuRijci
n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
tol mutir vELir Ompinar vaitta
ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
5
taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
mAya iruL aLai mAy kal pOla,
mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
10
aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
iravin eytiyum peRAay, aruL varap
pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
kAmam kaimmika uRutara,
15
AnA aru paTar talaittan'tOyE!

allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

274. mullai
iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
paruvam ceyta pAnAT kagkul,
ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
5
kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
10
teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
mullai cAnRa kaRpin
mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.

talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

313. pAlai
'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
5
aiya Aka veyya uyirA,
iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
tam alatu illA n'am ivaN oziya,
poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
10
varuvar vAzi, tOzi! periya
n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
15
oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
il vazip paTUum kAkkaik
kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

318. kuRijci
kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
5
varai izi aruvip pATToTu piracam
muzavu cEr n'arampin immena imirum,
paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
manRal vENTinum peRukuvai; onRO
inRu talaiyAka vAral; varinE,
10
Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
15
n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!

iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

322. kuRijci
vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
5
pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
5
tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
10
varu punal izitaru maram payil iRumpil,
piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
15
pukal arum, potiyil pOlap
peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!

allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

323. pAlai
immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
varuvar enpatu vAyvatAka,
aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
5
aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
10
vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
Ali azi tuLi talaiik
kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

324. mullai
virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
vaLarAp piLLait tUvi anna,
5
uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
10
ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
cellum, n'eTun'takai tErE
15
mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!

vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

327. pAlai
'inpamum iTumpaiyum, puNarvum pirivum,
n'anpakal amaiyamum iravum pOla,
vERu vERu iyala Aki, mARu etirn'tu,
uLa' ena uNarn'tanaiAyin, orUum
5
innA vej curam, n'al n'acai turappa,
tunnalum takumO? tuNivu il n'ejcE!
n'I cela valittanaiAyin, yAvatum
n'inaitalum ceytiyO emmE kanai katir
Avi av vari n'Ir ena n'acaii,
10
mA tavap parikkum maral tiragku n'anan'talai,
kaLar kAl yAtta kaN akal parappin
cev varai kozi n'Ir kaTuppa, aravin
av vari urivai aNavarum marugkin,
puRRu arai yAtta pular cinai maratta,
15
main' n'iRa uruvin, maNik kaN, kAkkai
pain' n'iNam kavarum paTu piNak kavalaic
cenROr celpuRattu iragkAr konROr,
kOl kazipu iragkum atara,
vEy payil azuvam iRan'ta pinnE?

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - marugkUrp pAkaic cAttan pUtanAr

328. kuRijci
vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
5
iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
tuni kaN akala aLaii, kagkulin
initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
10
muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
vAzai am cilampil tujcum
15
cAral n'ATan cAyal mArpE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

339. pAlai
vIgku vicai, piNitta virai pari, n'eTun' tEr
n'On katir cuman'ta Azi Az marugkil,
pAmpu ena muTukun'Ir OTa, kUmpip
paRRu viTu viralin payaRu kAy Uzppa,
5
aRciram n'inRanRAl, pozutE; muRpaTa
ALvinaikku ezun'ta acaivu il uLLattu
ANmai vAgka, kAmam taTpa,
kavai paTu n'ejcam! kaNkaN akaiya,
iru talaik koLLi iTai n'inRu varun'ti,
10
oru talaip paTAa uRavi pOnRanam;
n'Omkol? aLiyaL tAnE yAkkaikku
uyir iyain'tanna n'aTpin, av uyir
vAztal anna kAtal,
cAtal anna pirivu ariyOLE!

pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - n'arai muTi n'eTTaiyAr

340. n'eytal
pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
punnai am potumpin in n'izal kazippi,
mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
5
celavu viruppuRutal ozikatil amma
'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
10
vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
cEppin evanO pUk kEz pulampa!
pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
15
tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
20
kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
munRil tAzait tUgkum
teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?

pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

348. kuRijci
en Avatukol tAnE munRil,
tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
5
iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
10
aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

349. pAlai
aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
5
ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
10
tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
kal Ur pAmpin tOnRum
col peyar tEetta curan iRan'tOrE?

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

362. kuRijci
pAmpuTai viTara pani n'Ir iTTut tuRait
tEm kalan'tu ozuka, yARu n'iRain'tanavE;
veN kOTTu yAnai poruta puN kUrn'tu,
paig kaN valliyam kal aLaic ceRiya,
5
murukku arumpu anna vaL ukir vayap piNavu
kaTi koLa, vazagkAr ARE; AyiTai
elliRRu ennAn, ven vEl En'ti,
n'acai tara van'ta n'annarALan
n'ejcu pazutAka, vaRuviyan peyarin,
10
inRu ippozutum yAn vAzalenE;
evankol? vAzi, tOzi! n'am iTai mulaic
cuNagku aNi muRRattu Aram pOlavum,
cilampu n'ITu cOlaic citar tUgku n'aLippin
ilagku veL aruvi pOlavum,
15
n'ilam koNTanavAl, tigkaL am katirE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - veLLivItiyAr

372. kuRijci
arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
5
arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
10
kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
15
kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.

allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

391. pAlai
pArval verukin kUr eyiRRu anna
vari men mukaiya n'uN koTi atiral
malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
5
tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
10
paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
kunRu puku pAmpin tOnRum,
enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr