mUtAy(cemmUtAy)

283. pAlai
n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
n'in ivaN ozital ajciya enninum,
celavu talaikkoNTa peru vituppu uRuvi
pal kavar maruppin mutu mAn pOkki,
5
cil uNAt tan'ta cIRUrp peNTir
tirivayin, tevuTTum cEN pulak kuTijaip
paital men kural aitu van'tu icaittoRum,
pOkun'ar pulampum ARE EkutaRku
ariya Akum ennAmai, kari maram
10
kaN akai iLag kuzai kAlmutal kavini,
vicumpuTan iruNTu, vemmai n'Igka,
pacug kaN vAnam pAy taLi pozin'tena,
pul n'ukumpu eTutta n'al n'eTug kAnattu,
UTTuRu pajcip picir paran'tanna
15
vaNNa mUtAy taN n'ilam varippa,
iniya Akuka taNin'tE
innA n'Ippin n'innoTu celaRkE.

uTanpOkku valitta tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

304. mullai
iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
cUr panippanna taN varal AliyoTu
parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
5
kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
10
alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
arum poRi majjai Ala, vari maNal
maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
15
Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
20
n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?

pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

374. mullai
mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
5
tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
iTiyum muzakkum inRi, pANar
vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
in kural azi tuLi talaii, n'al pala
10
peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
15
kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
celka, tErE n'al valam peRun'a!
perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!

pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr