annam(ekinam)

34. mullai
ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
iru tiri maruppin aNNal iralai
5
ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
10
celka, tErE n'al valam peRun'a!
pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
tuRai viTTanna tU mayir ekinam
tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
15
'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
illavar aRital ajci, mellena
mazalai in col payiRRum
n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

234. mullai
kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
n'irai paRai annattu anna, virai parip
pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
5
vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
pal katir Azi mel vazi aRuppa,
kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
10
tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
am ciRai vaNTin men paRait tozuti
mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
ellai pOkiya pullen mAlai,
15
puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.

talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

279. pAlai
'n'aTTOr inmaiyum, kELir tunpamum,
oTTAtu uRaiyun'ar perukkamum, kANUu,
oru pati vAztal ARRupatilla
pon avir cuNagkoTu ceRiya vIgkiya
5
men mulai muRRam kaTavAtOr' ena,
n'aLLen kagkulum pakalum, iyain'tu iyain'tu
uLLam pottiya uram cuTu kUr eri
ALvinai mAriyin aviyA, n'ALum
kaTaRu uzan'tu ivaNam Aka, paTar uzan'tu
10
yAgku AkuvaLkol tAnE tIm toTai
viLari n'arampin n'ayavaru cIRiyAz
mali pUm pogkar makiz kuraR kuyiloTu
puNar tuyil eTuppum punal teLi kAlaiyum
n'ammuTai matukaiyaL Aki, aNi n'aTai
15
anna mAN peTaiyin menmela iyali,
kaiyaRu n'ejcinaL, aTaitarum
mai Ir Oti mAayOLE?

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

320. n'eytal
Ogku tiraip parappin vAgku vicaik koLIi,
timilOn tan'ta kaTug kaN vaya mIn,
tazai aNi alkul celvat tagkaiyar,
vizavu ayar maRukin vilai enap pakarum
5
kAnal am ciRukuTi, peru n'Irc cErppa!
malar Er uNkaN em tOzi evvam
alar vAy n'Igka, n'I aruLAy poyppinum,
n'eTug kazi tuzaiiya kuRug kAl annam
aTumpu amar ekkar am ciRai uLarum,
10
taTavu n'ilaip punnait tAtu aNi, perun' tuRai
n'aTugku ayir pOzn'ta koTujci n'eTun' tEr
vaNTaR pAvai citaiya van'tu, n'I
tOL putitu uNTa jAnRai,
cULum poyyO, kaTal aRi kariyE?

pakaRkuRikkaN van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

334. mullai
OTA n'al ERRu urivai taiiya
ATu koL muracam izumena muzagka,
n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
5
perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
10
vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
15
INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
polivana amartta uNkaN,
oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr