kAkkai

170. n'eytal
kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
5
kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
collal vENTumAl alava! palkAl
kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
10
kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.

talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

313. pAlai
'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
5
aiya Aka veyya uyirA,
iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
tam alatu illA n'am ivaN oziya,
poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
10
varuvar vAzi, tOzi! periya
n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
15
oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
il vazip paTUum kAkkaik
kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

319. pAlai
maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
5
paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
pon vI vEgkaip putu malar puraiya
n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
10
curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
15
'celvEm' ennum n'um etir,
'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!

celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

327. pAlai
'inpamum iTumpaiyum, puNarvum pirivum,
n'anpakal amaiyamum iravum pOla,
vERu vERu iyala Aki, mARu etirn'tu,
uLa' ena uNarn'tanaiAyin, orUum
5
innA vej curam, n'al n'acai turappa,
tunnalum takumO? tuNivu il n'ejcE!
n'I cela valittanaiAyin, yAvatum
n'inaitalum ceytiyO emmE kanai katir
Avi av vari n'Ir ena n'acaii,
10
mA tavap parikkum maral tiragku n'anan'talai,
kaLar kAl yAtta kaN akal parappin
cev varai kozi n'Ir kaTuppa, aravin
av vari urivai aNavarum marugkin,
puRRu arai yAtta pular cinai maratta,
15
main' n'iRa uruvin, maNik kaN, kAkkai
pain' n'iNam kavarum paTu piNak kavalaic
cenROr celpuRattu iragkAr konROr,
kOl kazipu iragkum atara,
vEy payil azuvam iRan'ta pinnE?

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - marugkUrp pAkaic cAttan pUtanAr