kiLi(kiLLai)

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.

pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

28. kuRijci
meyyin tIrA mEvaru kAmamoTu
eyyAy Ayinum, uraippal tOzi!
koyyA munnum, kural vArpu, tinaiyE
aruvi AnRa paig kAl tORum
5
iruvi tOnRina palavE. n'IyE,
muruku muraNkoLLum tEm pAy kaNNi,
pariyal n'AyoTu pal malaip paTarum
vETTuvaR peRaloTu amain'tanai; yAza n'in
pUk kezu toTalai n'uTagka, ezun'tu ezun'tu,
10
kiLLait teL viLi iTaiiTai payiRRi,
Agku Agku ozukAy Ayin, annai,
'ciRu kiLi kaTital tERRAL, ivaL' ena,
piRart tan'tu n'iRukkuvaL Ayin,
uRaRku aritu Akum, avan malarn'ta mArpE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. - pANTiyan aRivuTain'ampi

32. kuRijci
n'erun'al ellai Enal tOnRi,
tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
5
ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
uL avan aRital ajci, uL il
kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
15
colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
20
en kuRaip puRanilai muyalum
aNkaNALanai n'akukam, yAmE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

34. mullai
ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
iru tiri maruppin aNNal iralai
5
ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
10
celka, tErE n'al valam peRun'a!
pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
tuRai viTTanna tU mayir ekinam
tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
15
'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
illavar aRital ajci, mellena
mazalai in col payiRRum
n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

37. pAlai
maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
kagkul Otaik kali makiz uzavar
pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
5
vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
10
veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
15
parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
kAmar vEnilman itu,
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!

talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

38. kuRijci
viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
am cilai iTavatu Aka, vej celal
kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
5
varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
10
n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
15
paitalan peyaralankollO? ai tEyku
'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
kUum kaNaHtu em Ur' ena
Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.

tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

49. pAlai
'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
5
kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
10
viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
kATu uTankazital aRiyin tan'tai
alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
15
celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
kOtai AyamoTu Orai tazIi,
tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!

uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

118. kuRijci
kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
5
iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
10
taniyai varutal ataninum ajcutum.
en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
puNar kuRi ceyta pularkural Enal
kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!

ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

126. marutam
n'in vAy cettu n'I pala uLLi,
perum pun paitalai varun'tal anRiyum,
malaimicait toTutta malin'tu celal n'Ittam
talai n'AL mA malar taN tuRait tayagkak
5
kaTaRkarai melikkum kAvirip pEriyARRu
aRal vAr n'eTug kayattu aru n'ilai kalagka,
mAl iruL n'aTun'AT pOki, tan aiyar
kAlait tan'ta kaNaik kOTTu vALaikku,
av vAgku un'ti, am col, pANmakaL,
10
n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali maRukil
pazaj cen' n'ellin mukavai koLLAL,
kazagku uRaz muttamoTu n'ankalam peRUum
payam kezu vaippiR pal vEl evvi
n'ayam puri n'an mozi aTakkavum aTagkAn,
15
pon iNar n'aRu malarp punnai veHki,
titiyanoTu poruta anni pOla
viLikuvaikollO, n'IyE kiLi enac
ciRiya mizaRRum cev vAy, periya
kayal ena amartta uNkaN, puyal enap
20
puRam tAzpu iruLiya piRagku kural aimpAl,
min n'Er marugkul, kuRumakaL
pinnilai viTAa maTam kezu n'ejcE?

uNarppuvayin vArA UTaRkaN, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippiTTu azin'tatUum Am; tOziyaip pinninRa talaimakan tan n'ejciRkuca colliyatUum Am. - n'akkIrar

192. kuRijci
mati iruppanna mAcu aRu cuTar n'utal
pon n'Er vaNNam koNTanRu; annO!
yAgku AkuvaLkol tAnE? vicumpin
eyyA vari vil anna pain' tAr,
5
cev vAy, ciRu kiLi citaiya vAgki,
poRai melin'tiTTa pun puRap perug kural
vaLai ciRai vAraNam kiLaiyoTu kavara,
Enalum iRagkupoRai uyirttana; pAnAL
n'I van'tu aLikkuvaieninE mAl varai
10
mai paTu viTarakam tuzaii, oyyena
aruvi tan'ta, aravu umiz, tiru maNi
peru varaic ciRukuTi maRuku viLakkuRuttalin,
iravum izan'tanaL; aLiyaL uravup peyal
urum iRai koNTa uyarcimaip
15
peru malain'ATa! n'in malarn'ta mArpE.

tOzi talaimakanaic ceRippu aRivuRIi iravuk kuRi maRuttatu. -potumpilkizAn veNkaNNanAr

194. mullai
pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
Er iTam paTutta iru maRup pUzip
puRam mARu peRRa pUval Irattu,
Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
5
vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
10
kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
kAmar kalavam parappi, EmuRak
kollai uzavar kUz n'izal ozitta
val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
15
kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
viriuLai, n'al mAn kaTaii
varutum' enRu avar teLitta pOztE.

paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

242. kuRijci
arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
avir poRi majjai ATum cOlai,
5
pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
10
aRiyA vElaR tarIi, annai
veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
15
n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
muyagkal iyaivatumannO tOzi!
n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
20
cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
piracam tUgkum cEN cimai
varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

302. kuRijci
cilampil pOkiya cem muka vAzai
alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
5
pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
ariya pOlum kAtal am tOzi!
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
10
karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
mel iyal olivarum katuppoTu,
15
pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.

pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

308. kuRijci
uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
5
ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
iravin varutal evanO? pakal varin,
tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
10
ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
15
perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.

iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

324. mullai
virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
vaLarAp piLLait tUvi anna,
5
uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
10
ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
cellum, n'eTun'takai tErE
15
mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!

vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

369. pAlai
kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
5
cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
10
koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
15
n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
20
aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
Or A yAtta oru tUN munRil
25
Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar