kuruku(n'Arai)

13. pAlai
tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
teRal aru marapin kaTavuT pENi,
kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
5
iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
tiru vIz mArpin tennavan maRavan
kuziyil koNTa marAa yAnai
moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
10
vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
15
n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
azal n'uti anna tOkai InRa
kazani n'el In kavaimutal alagkal
20
n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
veN kuruku n'arala, vIcum
n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!

poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

40. n'eytal
kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
mIn Ar kurukin men paRait tozuti
kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
5
acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
tAzai taLarat tUkki, mAlai
azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
10
aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
vAraRkatilla tOzi! kazani
veNNel arin'ar pinRait tatumpum
taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
15
ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
akamaTal cEkkum tuRaivan
in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!

talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

55. pAlai
kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
5
vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
10
karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
porutu puN n'ANiya cEralAtan
azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
innA in urai kETTa cAnROr
arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
15
perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
kAtal vENTi, eR tuRan'tu
pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.

puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

100. n'eytal
araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
ellinil peyartal enakkumAr initE.
5
perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
koNTal iravin irug kaTal maTutta
kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
10
OTai oN cuTar oppat tOnRum
pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
vampa n'Araiinan olittanna
15
ampal vAytta teyya taN pular
vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
n'eytal am putu malar mAn'tum
kaitai am paTappai em azugkal UrE!

tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

141. pAlai
amma vAzi, tOzi! kaimmikak
kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
5
ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
10
paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
vizavu uTan ayara, varukatil amma!
tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
15
pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
20
tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
25
pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.

'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

145. pAlai
vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
vaRRal maratta poR talai Oti
veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
5
n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
AL il attattu, aLiyaL avanoTu
vALvari poruta puN kUr yAnai
pukar citai mukatta kuruti vAra,
uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
10
'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
n'annar mel iNarp punnai pOla,
kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
15
kujcarak kurala kurukOTu Alum,
tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
20
eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

176. marutam
kaTal kaNTanna kaN akan parappin
n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
5
kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
muRuval mukattin pal malar tayagka,
pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
10
olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
ari malar AmpaloTu Artazai taii,
15
vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
malar Er uNkaN mAN izai munkaik
kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
20
n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
aTittena urutta tittip pal Uz
n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
25
kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

178. kuRijci
vayirattanna vai En'tu maruppin,
vetir vEr anna parUu mayirp panRi
paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
5
piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
10
alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
15
paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
20
kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
mun tAn kaNTa jAnRinu m
pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar

190. n'eytal
tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
uppin kuppai ERi, el paTa,
varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
oru tan koTumaiyin alar pATummE;
5
alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
10
uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
irug kazip pukAar porun'tat tAkki
vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
15
izumen kAnal vizu maNal acaii,
Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!

tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr

217. pAlai
'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
tuvalai tUval kaziya, akal vayal
n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
5
kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
tOl eRi pANTilin vAliya malara,
kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
10
Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
15
ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
eyiRu tIp piRappat tiruki,
20
n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

226. marutam
uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
n'AN ilai manRa yANar Ura!
akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
5
pazanap paij cAy kozuti, kazanik
karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
pal vEl matti, kazAar muntuRai,
n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
10
viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
15
pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
pOr aTu tAnaik kaTTi
porAatu OTiya Arppinum peritE.

talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

235. pAlai
amma vAzi, tOzi! poruL purin'tu
uLLArkollO, kAtalar? uLLiyum,
ciRan'ta ceytiyin maRan'tanarkollO?
payan n'ilam kuzaiya vIci, peyal munin'tu,
5
viNTu munniya koNTal mA mazai
magkul aRkamoTu pogkupu tuLippa,
vATaiyoTu n'ivan'ta Ay itazt tOnRi
cuTar koL akalin curugku piNi aviza,
curi mukiz mucuNTaip poti aviz vAn pU
10
vicumpu aNi mInin pacum putal aNiya,
kaLavan maN aLaic ceRiya, akal vayal
kiLai viri karumpin kaNaikkAl vAn pU
mAri am kurukin Iriya kuragka,
n'ani kaTuj civappoTu n'Amam tORRi,
15
pani kaTi koNTa paNpu il vATai
maruLin mAlaiyoTu aruL inRi n'aliya,
'n'utal iRaikoNTa ayal aRi pacalaiyoTu
tol n'alam citaiyac cAay,
ennaLkol aLiyaL?' ennAtOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

260. n'eytal
maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
5
karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
ekkarp peNNai aka maTal cEra,
kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
10
ellai paippayak kazippi, el uRa,
yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
15
anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

273. pAlai
vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
5
n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
n'am manattu anna menmai inmaiyin,
n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
10
talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
UrOr eTutta ampal am cinai,
ArAk kAtal avir taLir parappi,
15
pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
n'ila varai ellAm n'izaRRi,
alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.

pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

276. marutam
n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
aTi aRivuRutal ajci, paipayak
kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
5
cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
varukatil amma, em cEri cEra!
ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
10
piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
paran'tu veLippaTAtu Aki,
15
varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

300. n'eytal
n'AL valai mukan'ta kOL val paratavar
n'uNagku maNal AgkaN uNagkap peymmAr,
paRi koL koLLaiyar, maRuka ukka
mIn Ar kurukin kAnal am perun' tuRai,
5
ellai taN pozil cenRena, celIiyar,
tEr pUTTu ayara Eey, vAr kOl
ceRi toTi tirutti, pARu mayir n'Ivi,
'cel ini, maTan'tai! n'in tOziyoTu, manai' enac
colliyaaLavai, tAn peritu kaluzn'tu,
10
tIgku AyinaL ivaL Ayin, tAgkAtu,
n'otumalar pOlap piriyin, katumenap
piRitu onRu Akalum ajcuval; atanAl,
cENin varun'ar pOlap pENA,
irug kali yANar em ciRu kuTit tOnRin,
15
val etir koNTu, mellitin vinaii,
'tuRaiyum mAnRanRu pozutE; cuRavum
Otam malkalin, mARu AyinavE;
ellinRu; tOnRal! cellAtIm' ena,
emar kuRai kURat tagki, EmuRa,
20
iLaiyarum puraviyum inpuRa, n'Iyum
il uRai n'al virun'tu ayartal
ollutum, peruma! n'I n'alkutal peRinE.

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - ulOccanAr maNi miTai pavaLam muRRumn'ittilak kOvai

306. marutam
perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
5
vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
pazana yAmai pacu veyil koLLum
n'elluTai maRukin n'annar Ura!
ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
10
mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
ikazn'ta collum colli, civan'ta
Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
UTinaL ciRu tuni ceytu em
15
maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

360. n'eytal
pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
oru kAl Urtip paruti am celvan
kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
5
n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
10
perum pulampinaLE teyya; atanAl,
pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
15
iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
anRil cEkkum munRil, pon ena
n'al malar n'aRu vI tAam
punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr