kUkai(kuTijai, An'tai)

9. pAlai
kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
villOr tUNi vIgkap peyta
appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
5
izutin anna tIm puzal tuyvAy
uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
Ali vAnin kAloTu pARi,
tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
10
attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
15
jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
tunai pari turakkum tujcAc celavin
emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
pAgkarp palli paTutoRum paravi,
20
kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
piTik kai anna pinnakam tINTi,
toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
25
am tIm kiLavik kuRumakaL
men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?

vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

19. pAlai
anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
5
kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
10
cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
veyya ukutara, verIi, paiyena,
15
cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
pU vI koTiyin pullenap pOki,
aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!

n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

89. pAlai
teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
5
kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
10
viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
mai paTu tiN tOL malira vATTi,
poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
15
arug kalam teRutta perum pukal valattar,
vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
mellen cEvaTi meliya Eka
vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
20
aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
iTu maNaR pan'taruL iyalum,
n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

148. kuRijci
panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
5
uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
kaTum parik kutirai Aay eyinan
n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
kANiya cellAk kUkai n'ANi,
10
kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
peritAl amma ivaTkE; atanAl
mAlai, varutal vENTum cOlai
muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.

pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

158. kuRijci
'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
5
varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
10
n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
15
pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
en'taiyum illan Aka,
ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

283. pAlai
n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
n'in ivaN ozital ajciya enninum,
celavu talaikkoNTa peru vituppu uRuvi
pal kavar maruppin mutu mAn pOkki,
5
cil uNAt tan'ta cIRUrp peNTir
tirivayin, tevuTTum cEN pulak kuTijaip
paital men kural aitu van'tu icaittoRum,
pOkun'ar pulampum ARE EkutaRku
ariya Akum ennAmai, kari maram
10
kaN akai iLag kuzai kAlmutal kavini,
vicumpuTan iruNTu, vemmai n'Igka,
pacug kaN vAnam pAy taLi pozin'tena,
pul n'ukumpu eTutta n'al n'eTug kAnattu,
UTTuRu pajcip picir paran'tanna
15
vaNNa mUtAy taN n'ilam varippa,
iniya Akuka taNin'tE
innA n'Ippin n'innoTu celaRkE.

uTanpOkku valitta tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr